Ziua Imnului Național al României [VIDEO] La mulți ani, România! La mulți ani, români!

0
269

Imnul de stat actu­al a fost adop­tat după Revo­lu­ția din 1989, după ce a răsu­nat pe străzi, în tim­pul Revo­lu­ți­ei româ­ne.

Ver­su­ri­le au fost com­pu­se de Andrei Mure­șa­nu în 1848, iar muzi­ca de către Anton Pann, în ace­lași an.

Euro­pa se afla în pli­nă revo­lu­ție pașop­tis­tă, de eman­ci­pa­re națiu­ni­lor.

Afir­ma­rea națiu­nii româ­ne și a con­ști­in­ței națio­na­le a fost un act de mare curaj, în con­di­ți­i­le pro­vin­ci­i­le româ­nești erau sub jugul celor trei mari impe­rii: hab­s­bu­r­gic, oto­man și țarist.

El i‑a îmbăr­bă­tat pe români și în tim­pul celor două răz­bo­a­ie mondi­a­le, de fie­ca­re dată când țara a cerut jert­fa popo­ru­lui său.

În 1989, după un alt act isto­ric de afir­ma­re natio­na­lă: înlă­tu­ra­rea comu­nis­mu­lui prin revo­lu­ție popu­la­ră, ală­tu­ri de cele­lal­te națiuni din blo­cul comu­nist, “Un rasu­net” a fost adop­tat ca imn națio­nal.

Cei mai în vâr­stă din­tre noi își amin­tesc oro­ri­le comu­nis­mu­lui, ale colec­ti­vi­ză­rii, ale închi­so­ri­lor comu­nis­te.

Cei de vâr­stă mij­lo­cie, care am par­ti­ci­pat cu arma în mână sau pro­tes­tând la Revo­lu­ție, acum 30 de ani, ne amin­tim tri­bu­tul de sân­ge al ace­lor vre­muri.

Cei tineri tre­bu­ie edu­cați în spi­ri­tul înțe­le­ge­rii isto­ri­ei și a res­pec­tă­rii valo­ri­lor demo­cra­ti­ce cuce­ri­te atunci.

Ascul­tând acest imn, să ne amin­tim mereu tre­cu­tul, pen­tru a nu‑i repe­ta gre­șe­li­le și să nu înce­tăm să ne con­struim vii­to­rul așa cum ni l‑am dorit: ca țară demo­cra­ti­că, moder­nă, euro­pea­nă.

După 30 de ani, încă meteh­ne­le comu­nis­mu­lui ne apa­să, ulti­me­le bas­ti­oa­ne ale nomen­cla­tu­rii, secu­ri­tă­ții și ale epi­go­ni­lor ei încă își fac sim­ți­tă pre­zen­ța în poli­ti­ca și soci­e­ta­tea româ­neas­că.

Fie ca îndem­nul “Deș­teap­tă-te, româ­ne!”, (care a ajuns să fie con­si­de­rat de unii ca fiind “prea raz­bo­i­nic”!) să ne amin­teas­că mereu că sun­tem o națiu­ne suve­ra­nă, par­te a civi­li­za­ți­ei euro­pe­ne.

Avem o șan­să uri­a­șă de afir­ma­re, doar dacă ne păs­trăm dem­ni­ta­tea ca popor și ne res­pec­tăm anga­ja­men­te­le față de ali­a­ții euro-atlan­tici.

Pen­tru că, într‑o lume a națiu­ni­lor am avut șan­sa să fim de aceas­tă dată par­te a lumii demo­cra­ti­ce, ide­al pen­tru careau lup­tat și pașop­tiș­tii.

Aces­te vre­muri gre­le vor tre­ce, dar felul în care vom tre­ce noi pes­te ele este cel care ne va defini vii­to­rul în urmă­toa­re­le dece­nii.

Vom fi o națiu­ne dez­bi­na­tă, care se întoar­ce mereu spre tre­cut sau una uni­tă, pros­pe­ră și cu pri­vi­rea spre vii­tor?

Depin­de doar de noi!

La mulți ani, Ronia!

Autor: Ovi­diu Sorin Cup­șa.


Man­ga­lia News, 29.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply