Vama Veche — ‘chill’ continuă! S‑a decis prelungirea campaniei “No More Dancing” în toate beach-bar-urile cu program de funcționare non-stop

0
197

Vama Veche — ‘chi­ll’ con­ti­nuă! ”Măsu­ri­le adop­ta­te săp­tămâ­na tre­cu­tă de către pro­pri­e­ta­rii de clu­buri au func­țio­nat, iar regu­li­le de dis­tan­ța­re fizi­că au fost, ast­fel, res­pec­ta­te. Ca urma­re, astăzi, după o nouă întal­ni­re cu ope­ra­to­rii eco­no­mici s‑a decis, în mod una­nim, pre­lun­gi­rea cam­pa­niei “No More Dan­cing” în toa­te bea­ch-bar-uri­le cu pro­gram de func­țio­na­re non-stop.

Sun­tem res­pon­sa­bili și ne dorim ca și cei care vin în vacan­ță în Vama Veche sau 2 Mai să înțe­lea­gă că regu­li­le tre­bu­ie res­pec­ta­te pen­tru bine­le colec­tiv. Mul­țu­mim pen­tru suport și repre­zen­tan­ti­lor Poli­ți­ei Națio­na­le, fără aju­to­rul căro­ra nu am fi reu­șit să men­ți­nem res­pec­ta­rea regu­li­lor. Con­tăm în con­ti­nu­a­re pe aju­to­rul dum­ne­a­lor.

În plus, reco­mand tutu­ror ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici care lucrea­ză cu public nume­ros să încea­pă să tes­te­ze per­so­na­lul. Ast­fel, ris­cu­ri­le s‑ar dimi­nua, atât pen­tru cei care locu­iesc aici cât și pen­tru turiști.

Mul­țu­mesc tutu­ror celor care au sus­ți­nut ini­ția­ti­va noas­tră și care au demon­strat că Vama Veche este soli­da­ră, uni­tă și res­pon­sa­bi­lă!

No more Free Hugs’ in Vama Veche și 2 Mai!”

Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pri­mar comu­na Lima­nu.


Man­ga­lia News, 14.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele