UNBAR se alătură campaniei NO MORE DANCING și, pentru o perioadă, spunem STOP party-urilor din timpul nopții

0
84

De cand nu ați mai ascul­tat marea, la un vin bun sau un coc­k­ta­il pre­pa­rat ca la car­te? De acum, seri­le de vineri și sâm­bă­tă sunt dedi­ca­te unei atmosfe­re boe­me. Așa cum era oda­tă în Vama Veche. Muzi­că chi­ll, un vibe miș­to și … marea!

Poveș­ti­le le scri­em împre­u­nă, sea­ră de sea­ră, până târ­ziu în toam­nă. Știți cu toții că tra­ver­săm o peri­oa­da ati­pi­că și este nevo­ie de res­pon­sa­bi­li­ta­te și soli­da­ri­ta­te.

UNBAR se ala­tu­ră cam­pa­niei NO MORE DANCING și, pen­tru o peri­oa­dă, spu­nem STOP par­ty-uri­lor din tim­pul nop­ții.

Dar, pre­gă­tiți-vă să fiți uimiți: Vama se aude cel mai bine în…. THE SOUNDS OF SILENCE!

Gale­ria FOTO inclu­de și ima­gini din spec­ta­co­lul de Stand-Up Come­dy, din 10 iulie:

#Nomo­re­dan­cing:

În urma pri­mu­lui wee­kend (ever) cu muzi­ca la nivel ambien­tal, pe baza atât a fee­d­ba­c­ku­lui pri­mit cât și în urma obser­va­ți­i­lor noas­tre, am ajuns la o con­clu­zie: A fost SUPER!

De ce? Pen­tru că este abso­lut sen­zațio­nal să auzi în ace­lași timp și muzi­ca, și marea, și con­ver­sa­ția cu cei/cele cu care ai venit la un pahar de vin sau coc­k­ta­il la noi, la UNBAR — Vama Veche!

Dato­ri­tă volu­mu­lui redus, am reu­șit să limi­tăm dras­tic numă­rul de per­soa­ne afla­te în ace­lași timp în loca­ție, tot­o­da­tă fil­trând cali­ta­tea oame­ni­lor pre­zenți: ‘turiș­tii’ efe­meri, de super­mar­ket, cei care veneau în wee­ken­duri în zonă doar pen­tru ‘dis­trac­ție’, dese­ori fără nici cea mai mică urmă de bun simț sau apre­ci­e­re față de ce înseam­nă Vama Veche, au înce­put să se răreas­că.

Asta, ca un bonus; inten­ția noas­tră ini­ția­lă era pre­ve­ni­rea răs­pân­di­rii viru­su­lui SARS-Cov2 și trans­for­ma­rea Vămii într-un focar epi­de­mi­o­lo­gic. 

În con­clu­zie, con­ti­nu­ăm. Și azi, și mâi­ne, și wee­ken­dul ce vine!”


Andrei Sosa: Expe­ri­men­tul azi noap­te din Vamă a func­țio­nat!

Muzi­ca lăsa­tă la un nivel scă­zut aju­tă enorm la dis­tan­ța­re. Și am văzut asta în toa­te tera­se­le, s‑a putut ține sub con­trol fie­ca­re loca­ție și limi­ta acce­sul.

Față de wee­kend-uri­le tre­cu­te, e o dife­ren­ță enor­mă. În bine. Și a scă­zut mult și numă­rul de gură-cas­că care a umplut până la refuz Vama în wee­ken­du­ri­le tre­cu­te. Acum dacă nu mai pri­mesc muzi­că moka le rămâ­ne doar bău­tul de la super­mar­ket și nu cred că o să se mai înghe­su­ie prea mulți doar pen­tru asta.

Din punc­tul meu de vede­re, asta a stri­cat Vama în ulti­mi­le săp­tămâni, dar și în ulti­mii ani. Turis­tul de super­mar­ket care nici nu prea are trea­bă cu Vama Veche, nici nu prea se cazea­ză aici, în afa­ră de super­mar­ket și sha­or­me­rii, nu prea con­su­ma decât muzi­ca moka de la tera­se.

Și in gene­ral e prost edu­cat, arun­că gunoa­ie pes­te tot, se pișă pe unde apu­că, e pus pe scan­dal și mai are și vre­un case­to­fon cu care își impre­sio­nea­ză con­fra­ții.

Ăsta nu e turism, ne adu­ce tutu­ror numai pro­ble­me și mini­me bene­fi­cii. Și în con­tex­tul actu­al dar și în gene­ral.

Iar în legă­tu­ră cu nive­lul sonor eu cred că s‑ar putea inter­ve­ni chiar legi­sla­tiv pen­tru tot sezo­nul și pen­tru toa­te sta­țiu­ni­le. Așa cred că putem men­ți­ne și noi câr­ci­u­ma­rii dar și auto­ri­tă­ți­le oame­nii în frâu. Cea­lal­tă vari­an­tă este să închi­dem cu totul și cred ca nimeni nu își doreș­te asta.

Hai să fim res­pon­sa­bili și asu­mați, pen­tru că solu­ții exis­tă”.

MN: *Încon­ju­rat de oameni ca tine, într‑o atmosfe­ră boe­mă, găseşti ceea ce tre­bu­ie să fie şi încă puţin în plus! La UnBar, în Vama Veche!


Man­ga­lia News — #VamaVeche2Mai, 17.07.2020. (foto/video: Digi­tal Advi­ser).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply