Un nou caz de infectare cu coronavirus în rândul angajaților Primăriei Mangalia

0
330

În aten­ția locu­i­to­ri­lor muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia!

”Din păca­te, avem încă un caz de infec­ta­re cu coro­na­vi­rus în rân­dul anga­ja­ți­lor Pri­mă­ri­ei. Con­form pro­to­coa­le­lor sani­ta­re, am res­tric­țio­nat acce­sul publi­cu­lui în incin­ta Cen­tru­lui Infor­ma­re Cetă­țeni (Regis­tra­tu­ra, intra­rea B), pen­tru urmă­toa­re­le două săp­tămâni și am dis­pus igie­ni­za­rea și dez­in­fec­ta­rea tutu­ror biro­u­ri­lor, în spe­cial a spa­ți­i­lor des­ti­na­te rela­ți­ei cu publi­cul.

Toa­te soli­ci­tă­ri­le din par­tea cetă­țe­ni­lor vor fi pre­lu­a­te tele­fo­nic sau prin mij­loa­ce elec­tro­ni­ce de comu­ni­ca­re.

Acce­sul publi­cu­lui este, în con­ti­nu­a­re, per­mis, la Direc­ția Taxe și Impo­zi­te, care are intra­re sepa­ra­tă, pre­cum și la Direc­ția Soci­a­lă, care func­țio­nea­ză în str. Del­fi­nu­lui”. (Ape­lul pri­ma­ru­lui Radu Cris­ti­an, pe Fb).


UPDATE: Dis­po­zi­ția nr.1019/21.07.2020 pri­vind sus­pen­da­rea  acti­vi­tă­ții cu publi­cul în cadrul unor com­par­ti­men­te func­țio­na­le din cadrul apa­ra­tu­lui de spe­cia­li­ta­te al pri­ma­ru­lui muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia:


Man­ga­lia News, 22.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply