UN BĂRBAT ȘI MAI MULTE FEMEI, o comedie explozivă, la Grădina de vară din Saturn, Miercuri, 15 iulie, ora 20:00

0
258

Pau­la Chi­ri­lă și Geor­ge Con­stan­ti­ne­scu sunt sen­zațio­nali, ca să nu mai spun că Pau­la Chi­ri­lă inter­pre­tea­ză superb, într‑o oră și jumă­ta­te, cel puțin șap­te roluri de femei”.(Roxana Far­ca, Lumea Mare).

Tea­trul de Artă Bucu­rești — Sta­giu­nea “Tea­tru sub ste­le” pre­zin­tă:

UN BĂRBAT ȘI MAI MULTE FEMEI, de Leo­nid Zorin. O come­die explo­zi­vă, cu Pau­la Chi­ri­lă și Geor­ge Con­stan­ti­ne­scu. Regia: Bogdan Hușa­nu.

***Pre­mi­ul pen­tru cea mai bună actri­ță și
***Pre­mi­ul pen­tru cel mai bun spec­ta­col, la Comic 7B — Fes­ti­val Inter­națio­nal de Tea­tru Inde­pen­dent de Come­die, 2018.

Într‑o soci­e­ta­te în care băr­ba­ţii încă se mai întrea­bă „ce-şi doresc feme­i­le”, Tea­trul de Artă Bucu­reşti a des­co­pe­rit secre­tul eter­nu­lui femi­nin: firea per­ma­nent schim­bă­toa­re a „sexu­lui slab”.

Garun­ski, per­so­na­jul mas­culin, cunoa­ş­te feme­ia înger, feme­ia exal­ta­tă, feme­ia paz­nic, feme­ia auto­ri­ta­ră, feme­ia dis­pe­ra­tă, feme­ia vic­ti­mă, feme­ia roman­ti­că – aces­tea deve­nind noro­cul și ghi­nio­nul din via­ța lui.” (Teatral.ro).

Şi pen­tru că tot feme­ia are che­ia decă­de­rii şi înă­lţă­rii unui băr­bat, Gavrun­ski se lasă pur­tat în acest montag­ne-rus­se al stă­ri­lor, pre­lu­ând con­tro­lul sau lăsân­du-se con­tro­lat de enti­ta­tea cel mai greu de înţe­les şi defi­nit: FEMEIA.

Gră­di­na de vară din Saturn, Mier­curi, 15 iulie, ora 20:00.

BILETE onli­ne: https://eventbook.ro/theater/bilete-un-barbat-si-mai-multe-femei-saturn și la Casa de bile­te a Gră­di­nii de vară Saturn.

*****

MĂSURI ȘI REGULI pri­vind acce­sul la spec­ta­col, în con­tex­tul COVID 19:

- Pen­tru a putea men­ți­ne dis­tan­ța­rea fizi­că impu­să de con­tex­tul actu­al, un număr redus de locuri este dis­po­ni­bil.

- Acce­sul se face înce­pând cu ora 19.30 și vă rugam să veniți din timp, ast­fel încât, până la ora 20.00 să poa­tă fi lua­te toa­te măsu­ri­le și rea­li­za­te toa­te for­ma­li­tă­ți­le orga­ni­za­tori­ce, în acord cu nor­me­le în vigoa­re.

Spa­ți­ul este dotat cu toa­te arti­co­le­le sani­ta­re / de igie­ni­za­re-dez­in­fec­ta­re nece­sa­re des­fă­șu­ră­rii acti­vi­tă­ții în cele mai bune con­di­ții.

- Din moti­ve lega­te de sigu­ran­ța dum­ne­a­voas­tră și a echi­pei artis­ti­ce, după ora 20.00, acce­sul NU mai este per­mis, iar bile­te­le își pierd vala­bi­li­ta­tea.

- Vă rugăm să veniți cu mas­că de pro­tec­ție. Pur­ta­rea măș­tii de pro­tec­ție este obli­ga­to­rie, pe toa­tă dura­ta spec­ta­co­lu­lui. Con­form regle­men­tă­ri­lor în vigoa­re, per­soa­ne­le care refu­ză pur­ta­rea măș­tii de pro­tec­ție NU pot intra la eve­ni­ment. (Art. 7 lit. g., Art. 8 lit. b. — MO nr. 531/19.06.2020).

- Pen­tru sigu­ran­ța dum­ne­a­voas­tră și a celor din jur, dacă pre­zen­tați simp­to­me spe­ci­fi­ce infec­ți­i­lor res­pi­ra­to­rii (tuse, stră­nut, rino­ree, tem­pe­ra­tu­ră), vă rugăm să rămâ­neți aca­să sau în uni­tăți unde puteți pri­mi îngri­jiri.

- Pe dura­ta des­fă­șu­ră­rii spec­ta­co­lu­lui, nu este per­mis con­su­mul de ali­men­te și bău­turi alco­o­li­ce. Este per­mis con­su­mul de apă și bău­turi răco­ri­toa­re exclu­siv din reci­pien­te indi­vi­du­a­le, bine închi­se, cu capac. (Art. 4 lit. g., Art. 7 lit. c. — MO nr. 531/19.06.2020)

- Din res­pect pen­tru actori și spec­ta­tori, vă rugăm ca, în tim­pul spec­ta­co­lu­lui, să țineți tele­foa­ne­le închi­se, pe modul Avion sau Silen­ți­os și să păs­trați liniș­tea.

Vă mul­țu­mim.

www.teatruldearta.ro


Man­ga­lia News, 07.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele