Turiştii care intră în Grecia pe la Promachonas, începând de marţi, vor trebui să prezinte un test COVID-19 negativ. Recomandarea MAE

0
261

Turi­ş­tii care vor intra în Gre­cia pe la punc­tul de tre­ce­re a fron­ti­e­rei Pro­ma­cho­nas vor tre­bui să pre­zin­te, înce­pând de marţi, 14 iulie, ora loca­lă 6.00, un test mole­cu­lar nega­tiv efec­tu­at cu cel mult 72 de ore îna­in­te, care să ates­te că nu sunt infec­ta­ţi cu noul coro­na­vi­rus, a decis guver­nul de la Ate­na, rela­tea­ză agenţi­i­le AFP, EFE şi publi­ca­ţia grea­că keeptalkinggreece.com, cita­te de Ager­pres.

Călă­to­rii care intră în Gre­cia pen­tru ”moti­ve nee­senţi­a­le” — adi­că turi­ş­tii — vor tre­bui să pre­zin­te la punc­tul vamal Pro­ma­cho­nas un test mole­cu­lar COVID-19 ”nega­tiv”, a decla­rat vineri pur­tă­to­rul de cuvânt al guver­nu­lui de la Ate­na, Ste­li­os Pet­sas.

De ase­me­nea, călă­to­rii vor tre­bui să com­ple­te­ze for­mu­la­rul ‘Pas­sen­ger Loca­tion Form’ (PLF) cu cel mult 24 de ore îna­in­tea sosi­rii lor în Gre­cia.

Aces­te deci­zii sur­vin după ce nume­roa­se cazuri de COVID-19 au fost des­co­pe­ri­te în rân­dul turi­ş­ti­lor stră­ini veni­ţi în Gre­cia prin punc­tul de tre­ce­re de la Pro­ma­cho­nas.

Agenţia Fran­ce Pres­se scrie că, vineri, 29 de turi­şti veni­ţi din Bul­ga­ria şi Româ­nia au fost tes­ta­ţi pozi­tiv la Pro­ma­cho­nas.

MAE: Auto­ri­tă­ţi­le ele­ne com­pe­ten­te pot modi­fi­ca fără pre­a­viz con­di­ţi­i­le de intra­re pe teri­to­ri­ul naţio­nal

Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne menţio­nea­ză că auto­ri­tă­ţi­le ele­ne com­pe­ten­te pot modi­fi­ca fără pre­a­viz con­di­ţi­i­le de intra­re pe teri­to­ri­ul naţio­nal, în fun­cţie de numă­rul de noi cazuri de COVID-19 ce vor fi înre­gis­tra­te pe par­curs.

Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne rea­min­teş­te că cetă­ţe­nii români pot soli­ci­ta asis­tenţă con­su­la­ră la nume­re­le de tele­fon ale Amba­sa­dei Româ­ni­ei la Ate­na 00302106774035 şi Con­su­la­tu­lui Gene­ral al Româ­ni­ei de la Salo­nic 00302310340088, ape­lu­ri­le fiind redi­re­cţio­na­te către Cen­trul de Con­tact şi Suport al Cetă­ţe­ni­lor Români din Stră­i­nă­ta­te (CCSCRS) şi pre­lu­a­te de către ope­ra­to­rii Call Cen­ter, în regim de per­ma­nenţă.

Cetă­ţe­nii români care se con­frun­tă cu o situ­a­ţie difi­ci­lă, spe­cia­lă, cu un carac­ter de urgenţă, au la dis­po­zi­ţie şi tele­fo­nul de urgenţă al misiu­nii diplo­ma­ti­ce a Româ­ni­ei în Repu­bli­ca Ele­nă 00306978996222 şi al Con­su­la­tu­lui Gene­ral al Româ­ni­ei de la Salo­nic 00306946049076.

Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne reco­man­dă con­sul­ta­rea pagi­ni­lor de inter­net https://www.mae.ro/node/51914http://atena.mae.rohttp://salonic.mae.rohttps://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro şi www.mae.ro şi rea­min­teş­te fap­tul că cetă­ţe­nii români care călă­to­resc în stră­i­nă­ta­te au la dis­po­zi­ţie apli­ca­ţia “Călă­to­reş­te în sigu­ranţă”, care ofe­ră infor­ma­ţii şi sfa­turi de călă­to­rie.

(sur­sa: stiri.tvr.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply