TINERII FERMIERI POT DEPUNE CERERI PENTRU SPRIJIN DE PÂNĂ LA 50.000 DE EURO, CU ALOCARE DISTINCTĂ PENTRU ROMÂNII DIN AFARA GRANIȚELOR ȚĂRII

0
214

FONDURI PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI.

Agenţia pen­tru Finanţa­rea Inves­ti­ţi­i­lor Rura­le (AFIR) anun­ță lan­sa­rea unei noi sesiuni de pri­mi­re a soli­ci­tă­ri­lor de finan­ța­re pen­tru sub­mă­su­ra 6.1 ”Spri­jin pen­tru insta­la­rea tine­ri­lor fer­mi­eri”, din Pro­gra­mul Națio­nal de Dezvol­ta­re Rura­lă 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Depu­ne­rea Cere­ri­lor de finan­ța­re se va face on-line pe site-ul ofi­ci­al al AFIR, în peri­oa­da 15 iulie (ora 09:00) — 15 octom­brie 2020 (ora 16:00).

Fon­du­ri­le tota­le dis­po­ni­bi­le pen­tru sesiu­nea din acest an sunt în valoa­re de 43.022.207 de euro, din care 20.000.000 de euro repre­zin­tă alo­ca­rea pen­tru tine­rii fer­mi­eri din dias­po­ra.

Este pri­ma dată în acest exer­ci­țiu finan­ci­ar, 2014 – 2020, când exis­tă o alo­ca­re dis­tinc­tă pen­tru tine­rii fer­mi­eri din afa­ra gra­ni­țe­lor țării.

Vor bene­fi­cia de alo­ca­re dis­tinc­tă tine­rii cetă­ţeni români din afa­ra gra­ni­țe­lor țării care se insta­lea­ză ca șefi sau mana­geri ai exploa­ta­ți­ei și care au absol­vit un pro­gram de stu­diu în dome­ni­ul agri­col sau care au avut un loc de mun­că în dome­ni­ul agri­col (cel puțin 3 luni) în ulti­mul an dina­in­tea depu­ne­rii Cere­rii de finan­ța­re.

Pen­tru dova­da locu­lui de mun­că, soli­ci­tan­ții din dias­po­ra vor pre­zen­ta un docu­ment ofi­ci­al a cărui ori­gi­ne va fi auten­ti­fi­ca­tă prin apos­ti­lă emi­să con­form Con­ven­ți­ei de la Haga. În cazul sta­te­lor nesem­na­ta­re a Con­ven­ți­ei de la Haga, se va face dova­da rezi­den­ței (de cel puțin 3 luni în ulti­mul an dina­in­tea depu­ne­rii Cere­rii de finan­ța­re).

Ghi­dul bene­fi­ci­a­ru­lui și mai mul­te deta­lii, aici: portal.afir.info


Man­ga­lia News, 27.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply