Sumele pe care le primesc primăriile din județul Constanța de la CJC

0
131

Con­si­li­e­rii jude­țeni con­stăn­țeni au reu­șit, luni, să se înțe­lea­gă luni, în bene­fi­ci­ul con­stăn­țe­ni­lor, pe tema celor două pro­iec­te afla­te pe ordi­nea de zi a ședin­ței de Con­si­liu Jude­țean. Aces­tea vizau repar­ti­za­rea pe uni­tăți admi­nis­tra­tiv teri­to­ri­a­le a unor sume din cote defal­ca­te din impo­zi­tul pe venit în anul 2020, pen­tru sus­ți­ne­rea de dezvol­ta­re loca­lă sau infras­truc­tu­ră.

Astăzi, con­si­li­e­rii au fost con­vo­cați în ședin­ță extra­or­di­na­ră, cu trei pro­iec­te pe ordi­nea de zi. Au fost con­vo­ca­te două ședin­țe, una la ora 11.00, iar cea­lal­tă la ora 13.00, con­vo­ca­te de pre­șe­din­te­le CJC, Horia Mari­us Țuțu­ia­nu și de Gru­pul con­si­li­e­ri­lor libe­rali.

A fost o ches­tiu­ne de minu­te ca cele două ședin­țe să nu aibă loc, însă, după două ore de amâ­na­re, la ora 13.00, con­si­li­e­rii au reu­șit să lase secu­rea răz­bo­i­u­lui poli­tic deo­par­te.

Fără niciun scan­dal, așa cum ne-au obiș­nu­it la ședin­ța care a avut loc săp­tămâ­na tre­cu­tă, cele trei pro­iec­te de hotă­râre afla­te pe ordi­nea de zi au tre­cut.

Pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui jude­țean Con­stan­ța, Mari­us Horia Țuțu­ia­nu, a expli­cat, la fina­lul ședin­ței, fap­tul că “repar­ti­za­rea sume­lor, așa cum a fost ea vota­tă astăzi, este baza­tă pe soli­ci­tă­ri­le depu­se”:

Astăzi, rațiu­nea a învins pasiu­ni­le poli­ti­ce. Con­si­li­e­rii jude­țeni res­pon­sa­bili au dove­dit că și-au res­pec­tat man­da­tul. Au pus inte­re­se­le cetă­țe­ni­lor din jude­țul Con­stan­ța îna­in­tea inte­re­se­lor per­so­na­le, de grup sau de par­tid.

Este ati­tu­di­nea pen­tru care am ple­dat în per­ma­nen­ță, este manie­ra de lucru pe care am instituit‑o în Con­si­li­u­lui Jude­țean, este cau­za pe care am susținut‑o în fața ori­cui, adver­sar poli­tic sau coleg de par­tid. Astăzi am remar­cat că cei care repre­zin­tă, într-ade­văr, inte­re­se­le con­stăn­țe­ni­lor pot să acțio­ne­ze în sen­sul în care alo­că­ri­le către comu­ni­tăți să fie făcu­te după cri­te­rii fără nici o legă­tu­ră cu vii­toa­re­le cam­pa­nii elec­to­ra­le sau, și mai grav, cu frus­trări și ambi­ții poli­ti­ce.

Vreau să punc­tez încă o dată fap­tul că repar­ti­za­rea sume­lor, așa cum a fost ea vota­tă astăzi, este baza­tă pe soli­ci­tă­ri­le depu­se, pe nece­si­tă­ți­le rea­le ale comu­ni­tă­ți­lor, pe legi­sla­ția în vigoa­re, pe avi­ze­le comi­si­ei de buget. Men­țio­nez că ori­ce altă manie­ră de alo­ca­re nu repre­zen­ta decât fan­tas­ma­go­rii poli­ti­ce.
Rea­li­ta­tea este că, la baza alo­că­rii aces­tor fon­duri, tre­bu­ie să exis­te doar un cri­te­riu: creș­te­rea cali­tă­ții vie­ții con­stăn­țe­ni­lor, din toa­te comu­ni­tă­ți­le jude­țu­lui, indi­fe­rent de colo­ra­tu­ra poli­ti­că a pri­ma­ri­lor. Este cri­te­ri­ul după care m‑am ghi­dat de‑a lun­gul man­da­tu­lui meu.

Pro­iec­te­le care au tre­cut astăzi repre­zin­tă o repar­ti­za­re buge­ta­ră echi­li­bra­tă. Ele au la bază mun­ca apa­ra­tu­lui de spe­cia­li­ta­te, au toa­te avi­ze­le comi­si­i­lor de spe­cia­li­ta­te, pe cel al Direc­ți­ei Gene­ra­le Eco­no­mi­co-Finan­ci­a­re și au luat în con­si­de­ra­re soli­ci­tă­ri­le tutu­ror pri­ma­ri­lor din județ. Nu în ulti­mul rând, acești bani vor con­tri­bui la finan­ța­rea și cofi­nan­ța­rea corec­tă a pro­iec­te­lor din toa­te loca­li­tă­ți­le jude­țu­lui.

Am con­vi­ge­rea că toți pri­ma­rii, indi­fe­rent de apar­te­nen­ța lor poli­ti­că, vor folo­si sume­le alo­ca­te pen­tru a oferi con­stăn­țe­ni­lor cele nece­sa­re unei comu­ni­tăți în care cali­ta­tea vie­ții să fie cât mai ridi­ca­tă.

Îi asi­gur pe cetă­țe­nii jude­țu­lui Con­stan­ța că ei sunt pri­o­ri­ta­tea man­da­tu­lui meu, așa după cum am demon­strat până acum, în toa­te acțiu­ni­le mele admi­nis­tra­ti­ve. Mai mult decât atât, vreau să îi încre­din­țez că pro­iec­te­le adop­ta­te astăzi sunt, îna­in­te de ori­ce, în bene­fi­ci­ul lor, sume­le pri­mi­te de pri­mă­rii vor aju­ta la dezvol­ta­rea con­ti­nuă a tutu­ror comu­ni­tă­ți­lor”.


Man­ga­lia News, 14.07.2020. (sur­sa: ziarulamprenta.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele