Stadiul lucrărilor de reabilitare a Centrului Vechi al Mangaliei [galerie FOTO]

0
950

Sta­di­ul lucră­ri­lor de rea­bi­li­ta­re a Cen­tru­lui Vechi al Mangaliei. 

Exe­cu­ţie zonă pro­men­a­dă Şosea­ua Con­stanţei, zonă pie­to­na­lă – Pia­ţa Repu­bli­cii – Ale­ea Tei­lor – Zona 1 – Pia­ţa Repu­bli­cii şi pie­to­nal comer­ci­al”, din cadrul pro­iec­tu­lui trans­fron­ta­li­er ROBG-422 CUSYNA “Siner­gia natu­rii și a cul­tu­rii — poten­ți­al pen­tru dezvol­ta­rea regiu­nii trans­fron­ta­li­ere”, în valoa­re de 1.274.917,29 euro, fon­duri europene.

Gale­rie FOTO — 10 iulie 2020:

Gale­rie FOTO — 24 iulie 2020:

MN: Din câte am aflat de la mun­ci­to­rii din zonă, lucra­rea ar fi putut fi ter­mi­na­tă cu aproa­pe o lună de zile mai devre­me, dacă se rezol­va mai repe­de pro­ble­ma cana­li­ză­rii, care era foar­te veche și a tre­bu­it să fie schim­ba­tă inte­gral… După cum se vede pe pano­ul afi­șat, data fina­li­ză­rii con­struc­ți­ei este 30.11.2020.

Citiți și arti­co­lul din 9 apri­lie a.c: Au înce­put lucră­ri­le de moder­ni­za­re a Pie­ței Repu­bli­cii din Mangalia.


Man­ga­lia News, 29.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply