Spitalul Municipal Mangalia va trata cazurile asimptomatice și cazurile ușoare de infectare cu SARS-CoV‑2

0
325

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia va tra­ta cazu­ri­le asimp­to­ma­ti­ce și cazu­ri­le ușoa­re de infec­ta­re cu SARS-CoV‑2.

Ca urma­re a înmul­ți­rii cazu­ri­lor de infec­ta­re cu SARS-CoV‑2, la nivel națio­nal și jude­țean, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le Ordi­nu­lui MS Nr.555/2020, Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia a fost inclus în lis­ta spi­ta­le­lor de linia a II‑a, care va tra­ta cazu­ri­le asimp­to­ma­ti­ce și ușoa­re. În aces­te con­di­ții, uni­ta­tea medi­ca­lă din Man­ga­lia se pre­gă­teș­te, în regim de urgen­ță, pen­tru a pre­lua pacien­ții sus­pecți sau con­fir­mați COVID-19

În pre­zent, la nive­lul uni­tă­ții spi­ta­li­cești din Man­ga­lia acti­vi­ta­tea medi­ca­lă se des­fă­șoa­ră în con­di­ții nor­ma­le și au loc acțiuni de reor­ga­ni­za­re a spa­ți­i­lor medi­ca­le. Ca și medi­cii din alte ora­șe ale țării, cadre­le medi­ca­le de la Spi­ta­lul din Man­ga­lia sunt tot tim­pul la dato­rie în aceas­tă peri­oa­dă cri­ti­că, în lup­ta con­ti­nuă cu infec­ți­i­le pro­vo­ca­te de coronavirus.

Pen­tru a pre­ve­ni răs­pân­di­rea infec­ți­i­lor cu coro­na­vi­rus în rân­dul cadre­lor medi­ca­le, dar și a pacien­ți­lor inter­nați, la uni­ta­tea sani­ta­ră au fost lua­te măsuri de pre­ven­ție și igie­ni­co-sani­ta­re, încă de la debu­tul cri­zei epi­de­mi­o­lo­gi­ce. În acest sens, a fost ame­na­jat un spa­țiu spe­cial pen­tru tri­a­jul pacien­ți­lor, două izo­la­toa­re și se inter­vi­ne cu promp­ti­tu­di­ne la ori­ce caz care ar putea pune în peri­col sănă­ta­tea publică.

Repre­zen­tan­ții spi­ta­lu­lui vor infor­ma opi­nia publi­că des­pre dina­mi­ca acti­vi­tă­ții medi­ca­le din spi­tal, în actu­a­lul con­text, pe măsu­ră ce vor sta­bili toa­te deta­li­i­le cu foru­ri­le medi­ca­le superioare.


Man­ga­lia News, 29.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply