Simona Anghel: Selly a ieșit din personaj. „Școala românească promovează obediența!”

0
330

Dacă în urmă cu un an mi-ar fi spus cine­va că voi ajun­ge să‑l citez pe vlo­gge­rul Sel­ly — acel puști aro­gant care se spu­ne că a câști­gat atât de bine din medi­ul vir­tu­al încât și‑a per­mis luxul de a arun­ca niș­te sute de mii de euro pe o porcă­rie de film – ei bine, aș fi repli­cat că‑i o nebu­nie.

Și totuși, de o săp­tămâ­nă încoa­ce, de la pri­mul vlog de după reu­și­ta sa de la Bac, Andrei Șela­ru (aka Sel­ly) a reu­șit să fie pri­vit ca un lider cu min­te des­chi­să al noii gene­ra­ții „cu mas­că”, ba chiar să fie invi­tat la masa… nego­ci­e­ri­lor cu minis­trul Edu­ca­ți­ei (Hei da, el mai lip­sea din ciur­da care-și bate capul cum să o… „fen­te­ze” ono­ra­bil cu edu­ca­ția în vre­me de pan­de­mie).

Totuși, remar­ca­bi­lul său inte­res con­cen­trat pe solu­ții nu avea cum să rămâ­nă neob­ser­vat, cu atât mai mult cu cât Sel­ly l‑a sin­te­ti­zat în patru mari pro­ble­me urgent de rezol­vat:

1. Scur­ta­rea tim­pu­lui pe care ele­vul îl dedi­că pro­ce­su­lui edu­ca­țio­nal. „După 12 ore pe zi de obe­dien­ță (cu refe­ri­re stric­tă la gim­na­ziu), când mai are timp copi­lul pen­tru cre­a­ti­vi­ta­te, pen­tru joa­că, pen­tru pasiu­ni­le lui? Școa­la din Româ­nia nu te pre­gă­teș­te pen­tru via­ță, ci pen­tru exa­me­ne. Școa­la româ­neas­că pro­mo­vea­ză obe­dien­ța”.

2. Pro­fe­so­rii și modul de pre­da­re. „Ar tre­bui să exis­te mai mult dia­log între pro­fe­sori și elevi, mai mul­te dez­ba­teri, mai mul­te acti­vi­tăți în echi­pă… La noi pri­mea­ză toci­tul. Ar fi nece­sar intro­du­ce­rea unui fee­d­ba­ck one­st al ele­vu­lui des­pre cel de la cate­dră”.

3. Pro­gra­ma șco­la­ră prea încăr­ca­tă. „Pla­nu­ri­le cadru nu au mai fost revi­zu­i­te din anul 2003. La Bio­lo­gie să stu­di­em edu­ca­ția pen­tru sănă­ta­te, la Româ­nă să se facă o deli­mi­ta­re cla­ră între lite­ra­tu­ră și lim­bă, mai mul­te ore de Edu­ca­ție eco­no­mi­că. Decât să tocești un comen­ta­riu la româ­nă, nu mai bine înveți cum să nu-ți iei țea­pă din cau­za unor deci­zii finan­ci­a­re care o să te bân­tu­ie 20 de ani?”.

4.Digitalizarea edu­ca­ți­ei din Româ­nia. „Toa­te manu­a­le­le înve­chi­te ar tre­bui înlo­cu­i­te cu supor­turi digi­ta­le, iar școa­la ar tre­bui inte­gral teh­no­lo­gi­za­tă”.

Cu aceas­tă ati­tu­di­ne de Don Qui­jo­te a reu­șit, în doar o săp­tămâ­nă, să-și atra­gă pes­te două mili­oa­ne de adepți, și nu nea­pă­rat din­tre fanii vlo­gu­lui său ori ai tru­pei 5Gang, ci din rân­dul tine­ri­lor care recla­mă nevo­ia unei schim­bări a aces­tui sis­tem înve­chit, decla­rat comu­nist. S‑au soli­da­ri­zat în jurul lui Sel­ly atât ado­les­cenți de cele diver­se vâr­ste, care îl văd ca pe o por­ta­vo­ce a nemul­țu­mi­ri­lor care mus­tesc de prea mult timp, dar și adul­ții care s‑au sătu­rat de pro­mi­siuni deșar­te.

Con­vi­ne sau nu, spre deo­se­bi­re de lide­rii ele­vi­lor din diver­se­le con­si­lii și aso­ci­a­ții, Sel­ly are atuul noto­ri­e­tă­ții. Dar mai ales al unui tânăr care, la pri­ma vede­re, nu se va da bătut, decla­rând că va mer­ge la minis­ter cu insis­ten­țe­le până într-aco­lo încât va cere dea­d­li­ne-uri con­cre­te. E con­ști­ent și el că s‑a vor­bit mult prea mult des­pre edu­ca­ție și s‑a făcut mult prea puțin, dar oare noto­ri­e­ta­tea îl va aju­ta pe Sel­ly să învingă poli­ti­cul adânc înfipt în sis­te­mul edu­ca­țio­nal româ­nesc?

Edi­to­ri­al sem­nat de Simo­na Anghel. sur­sa: ziuaconstanta.ro, 10.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply