Şi tu poţi deveni jandarm! IJJ Constanța selecţionează candidaţi pentru sesiunea de admitere 2020, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne

0
167
dav

Inspec­to­ra­tul de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa sele­cţio­nea­ză can­di­da­ţi pen­tru sesiu­nea de admi­te­re  2020, în insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ ale Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne, după cum urmea­ză:

Ø Aca­de­mia de Poli­ţie „Al. I. Cuza” Bucu­reşti:

Facul­ta­tea de Jan­darmi  — spe­cia­li­za­rea „Ordi­ne şi sigu­ranţă publi­că”, învă­ţământ cu frec­venţă, 25  locuri;

- Facul­ta­tea de Şti­inţe Juri­di­ce şi Admi­nis­tra­ti­ve — spe­cia­li­za­rea „Drept”, învă­ţământ cu frec­venţă,  învă­ţământ de zi, 250 locuri.

Pen­tru a putea par­ti­ci­pa la con­cur­su­ri­le de admi­te­re în insti­tu­ţi­i­le mili­ta­re de învă­ţământ, can­di­da­ţii tre­bu­ie să înde­pli­neas­că cumu­la­tiv urmă­toa­re­le con­di­ţii:

a) să aibă cetă­ţe­nia româ­nă şi domi­ci­li­ul în Româ­nia;

b) să cunoas­că lim­ba româ­nă scris şi vor­bit;

c) să aibă capa­ci­ta­te depli­nă de exer­ci­ţiu;

d) să fie decla­ra­ţi „apt” din punct de vede­re medi­cal, fizic şi psi­hic;

e) să aibă vâr­sta de mini­mum 18 ani împli­ni­ţi, s‑au să îi împli­neas­că în cur­sul anu­lui în care par­ti­ci­pă la con­cur­sul de admi­te­re;

f) să fie absol­venţi de liceu cu diplo­mă de baca­la­u­re­at (pot par­ti­ci­pa la con­curs şi ele­vii cla­se­lor a XII‑a, cu con­di­ţia să pre­zin­te o ade­ve­rinţă care să ates­te că a susţi­nut exa­me­nul de baca­la­u­re­at, în sesiu­nea 2020);

g) să aibă un com­por­ta­ment cores­pun­ză­tor cerinţe­lor de con­du­i­tă admi­se şi prac­ti­ca­te în soci­e­ta­te;

h) să nu aibă ante­ce­den­te pena­le, cu exce­pţia situ­a­ţi­ei în care a inter­ve­nit rea­bi­li­ta­rea;

i) să nu fie în curs de urmă­ri­re pena­lă ori de jude­ca­tă pen­tru săvârşi­rea de infra­cţiuni;

j) să nu fi fost des­ti­tui­ţi dintr‑o fun­cţie publi­că sau să nu nu le fi înce­tat con­trac­tul indi­vi­du­al de mun­că pen­tru moti­ve dis­ci­pli­na­re în ulti­mii 7 ani;

k) să aibă vâr­sta de până la 27 ani, împli­ni­ţi în anul par­ti­ci­pă­rii la con­cur­sul de admi­te­re;

l) să nu aibă tatu­a­je ori ele­men­te orna­men­ta­le, de ori­ce natu­ră, apli­ca­te, inse­ra­te sau implan­ta­te pe/în corp, nea­co­pe­ri­te de ves­ti­men­ta­ţie, în ţinu­ta de vară (veri­fi­ca­rea aces­tei cerinţe se rea­li­zea­ză cu oca­zia exa­mi­nă­rii medi­ca­le);

m) să fi obţi­nut la pur­ta­re în peri­oa­da stu­di­i­lor licea­le, media de mini­mum 09.00, cu exce­pţia can­di­da­ţi­lor care au absol­vit insti­tu­ţii de învă­ţământ de nivel liceal în sta­te mem­bre ale Uniu­nii Euro­pe­ne în care nu se eva­lu­ea­ză prin notă/ punctaj/ cali­fi­ca­tiv pur­ta­rea ele­vu­lui;

n) să nu fi fost exma­tri­cu­la­ţi pen­tru aba­teri dis­ci­pli­na­re dintr‑o insti­tu­ţie de învă­ţământ.

Cere­rea tip de înscri­e­re, se com­ple­tea­ză de către can­di­dat în mod lizi­bil, se sem­nea­ză si se depu­ne  la struc­tu­ra de resur­se uma­ne a Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa până la data de  27.07.2020 (inclu­siv în zile­le de sâm­bă­tă şi dumi­ni­că);

Depu­ne­rea docu­men­te­lor pen­tru dosa­rul de recru­ta­re se rea­li­zea­ză până la data de  04.08.2020;

Eva­lu­a­rea psi­ho­lo­gi­că a can­di­da­ţi­lor se rea­li­zea­ză până la data de 04.08.2020, în con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ţia direc­to­ru­lui Cen­tru­lui de Psi­ho­so­cio­lo­gie al M.A.I., potri­vit pla­ni­fi­că­rii întoc­mi­te de către struc­tu­ri­le cu atri­bu­ţii de recru­ta­re;

Susţi­ne­rea pro­be­lor de admi­te­re:

·  pro­ba eli­mi­na­to­rie de eva­lu­a­re a per­for­manţei fizi­ce, în peri­oa­da 24 – 29 august 2020;

·  pro­ba de eva­lu­a­re a cunoş­tinţe­lor se susţi­ne în  peri­oa­da 01 – 02 sep­tem­brie 2020.

Infor­ma­ţii supli­men­ta­re des­pre înscri­e­re, se pot obţi­ne de la Ser­vi­ci­ul Resur­se Uma­ne din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa, cu sedi­ul în muni­ci­pi­ul Con­stanţa, str. Mir­cea cel Bătrân, nr. 108, tel. 0241/618969, int. 24557.


Man­ga­lia News, 20.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply