SEA STATUS, aplicația care ar putea salva vieți pe litoral

0
210

Aso­ci­a­ția Națio­na­lă a Sca­fan­dri­lor Pro­fe­si­o­niști și Sal­va­ma­ri­lor din Româ­nia deți­ne o apli­ca­ție dis­po­ni­bi­lă pen­tru tele­foa­ne mobi­le, cu aju­tă­ro­rul căre­ia turiș­tii sunt aler­tați în timp real de even­tu­a­le­le stări de peri­col pe care le pre­zin­tă marea la acel moment.

De ase­me­nea, plat­for­ma SEA STATUS, care este actu­a­li­za­tă în per­ma­nen­ță, ofe­ră infor­ma­tii pre­cum, loca­ția pos­tu­ri­lor de sal­va­mar, vite­za și direc­ția vân­tu­lui, tem­pe­ra­tu­ra apei, îna­l­ți­mea valu­ri­lor și sta­rea mării, plat­for­ma fiind core­la­tă cu date­le Admi­nis­tra­ți­ei Națio­na­le de Mete­o­ro­lo­gie.

Apli­ca­ția, imple­men­ta­tă în urmă cu un an, și‑a dove­dit din plin efi­cien­ța, după cum a decla­rat pen­tru Dobro­gea Live şeful Ser­vi­ci­u­lui Sal­va­mar din Mama­ia și Con­stan­ța, Gabriel Culea.

Mulți nu cunosc sem­ni­fi­ca­ția stea­gu­ri­lor”.

Apli­ca­ția aju­tă turiș­tii să con­ști­en­ti­ze­ze ris­cu­ri­le la care se expun atunci când intră în mare. Apli­ca­ția poa­te fi pri­vi­tă ca pe un ghid, sunt mulți care nu cunosc, de exem­plu, sem­ni­fi­ca­ția stea­gu­ri­lor pe care le arbo­răm. Acest lucru, pe lân­gă mul­te alte­le, lega­te de sigu­ran­ța celor care vin la pla­jă se regă­sesc în acest instru­ment de aju­tor. Prac­tic, aces­tă apli­ca­ție ar putea sal­va vieți. Marea este fru­moa­să, dar dacă nu o res­pecți, te dove­deș­te”, a expli­cat repre­zen­tan­tul sal­va­ma­ri­lor.

Dacă uti­li­za­to­rul per­mi­te apli­ca­ți­ei să fie loca­li­zat, aces­ta va pri­mi infor­ma­ții des­pre stea­gul arbo­rat de sal­va­mari în acel moment în zona în care se află.

Foto: Fun­ky Tra­vel.

Tot­o­da­tă, cei care insta­lea­ză apli­ca­ția pot afla infor­ma­ții des­pre pre­gă­ti­rea pro­ce­su­lui de sal­va­re a unei per­soa­ne de la înec, dis­tan­ța sigu­ră de inot față de malul mării sau loca­ția pos­tu­ri­lor de sal­va­mari în func­ție de zona în care te afli.

Plat­for­ma sal­va­ma­ri­lor dis­pu­ne și de un buton care face legă­ru­ra cu dis­pe­ce­ra­tul Ser­vi­ci­u­lui de Urgen­ță 112.

Insta­la­rea și uti­li­za­rea apli­ca­ți­ei, care are în pre­zent pes­te 5.000 de des­căr­cări, sunt com­plet gra­tu­i­te.

Ce con­ți­ne apli­ca­ția SEA STATUS:

Sem­na­lis­ti­ca stea­gu­ri­lor arbo­ra­te pe pla­jă de către sal­va­mari,
Pozi­ţia baze­lor de sal­va­mari în fun­cţie de zona în care vă afla­ţi,
Infor­ma­ţii des­pre tem­pe­ra­tu­ra aeru­lui, vite­za şi dire­cţia vân­tu­lui, tem­pe­ra­tu­ra apei, îna­lţi­mea valu­ri­lor şi sta­rea mării,
Sfa­turi pen­tru sal­va­rea unei per­soa­ne de la înec,
Pre­gă­ti­rea pro­ce­su­lui de sal­va­re a unei per­soa­ne şi pro­ce­du­ra de sal­va­re,
Echi­pa­men­tul de sal­va­re;

- Sfa­turi pen­tru turi­şti şi local­nici
Sfa­turi pen­tru cei care supra­ve­ghea­ză copi­ii afla­ţi la malul mării,
Pre­ga­ti­rea de îmba­ie­re în mare,
Dis­tanţa sigu­ră de înot faţă de malul mării,
Echi­pa­men­tul nece­sar pen­tru înot.

SEA STATUS, apli­ca­ția care ar putea sal­va vieți pe lito­ral

Nu uita că ai și apli­ca­ția ofi­ci­a­lă a sal­va­ma­ri­lor —>
ANDROID — https://play.google.com/store/apps/details…
IOS —– https://apps.apple.com/ro/app/sea-status/id1469193821


Man­ga­lia News, 13.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele