Satul Limanu, conectat până la sfârșitul lunii august la rețeaua de distribuție a gazelor naturale! Iată că SE POATE!

0
321

Astăzi a fost depus dosa­rul pen­tru obți­ne­rea licen­ței de ope­ra­re a sis­te­mu­lui de dis­tri­bu­ție gaze natu­ra­le în satul Lima­nu. În ter­men de maxim 30 zile ANRE va emi­te licen­ța de ope­ra­re, urmând ca în ter­men de maxim 10 zile de la data comu­ni­că­rii, să rea­li­zăm pune­rea în func­țiu­ne a rețe­lei de dis­tri­bu­ție a gaze­lor natu­ra­le! Rețea­ua are 23 de km, au fost facu­te pro­be­le si a fost recep­țio­na­tă deja de Pri­ma­ria Lima­nu. A fost o pro­vo­ca­re pen­tru admi­nis­tra­ția loca­lă, dar o pro­mi­siu­ne se res­pec­tă, indi­fe­rent de efor­turi.

Urmă­to­rul obiec­tiv este fina­li­za­rea rețe­lei pen­tru satul 2 Mai și, ulte­ri­or, Vama Veche. Până acum, în 2 Mai, s‑au exe­cu­tat lucrări pe o dis­tan­ță de pes­te 11 km, în lucru fiind încă 2 km.

Sun­tem aproa­pe de fina­lul obiec­ti­vu­lui și pen­tru 2 Mai, însă, îna­in­te de a recep­țio­na lucra­rea sunt nece­sa­re și pro­be de pre­siu­ne.

Ter­me­nul limi­tă pen­tru recep­ția lucră­ri­lor în 2 Mai este juma­ta­tea lunii vii­toa­re. Am fost cri­ti­cați pen­tru discon­for­tul pro­vo­cat de aces­te lucrări și au exis­tat și per­soa­ne care nu ne-au cre­zut că o să ne res­pec­tăm pro­mi­siu­nea, însă fina­li­za­rea aces­tui pro­iect este o pri­o­ri­ta­te. Iată că, așa cum ne-am asu­mat, în curând, SE POATE face bran­șa­rea gos­po­dă­ri­i­lor la rețea­ua națio­na­lă de gaze natu­ra­le!


Rețea­ua de ali­men­ta­re cu gaze natu­ra­le pen­tru loca­li­ta­tea Lima­nu este fina­li­za­tă, iar lucra­rea fost recep­țio­na­tă deja de către auto­ri­ta­tea loca­lă. Tron­so­nul pen­tru care au fost rea­li­za­te și ope­ra­țiu­ni­le de pro­be de pre­siu­ne are o lun­gi­me de 23,50 km și poa­te fi pus în func­țiu­ne  în ter­men de 3 zile de la obți­ne­rea  licen­ței de ope­ra­re emi­să de Auto­ri­ta­tea Națio­na­lă de Regle­men­ta­re în dome­niu Ener­gi­ei – ANRE.

Esti­măm că satul Lima­nu va fi conec­tat la sis­te­mul de dis­tri­bu­ție a gaze­lor natu­ra­le până la sfâr­și­tul lunii august. Am depus deja  docu­men­te­le pen­tru obți­ne­rea licen­ței. Aceas­tă lucra­re a fost o pro­vo­ca­re pen­tru noi, dar a fost o pro­mi­siu­ne pe care ne-am asumat‑o în fața comu­ni­tă­ții. Au fost efor­turi majo­re, dar acum dis­cu­tăm  deja  des­pre o rea­li­ta­te, o mare rea­li­za­re pen­tru comu­na noas­tră. Lucră­ri­le nu se opresc aici, urmă­to­rul obiec­tiv fiind fina­li­za­rea rețe­lei și  pen­tru sate­le 2 Mai și Vama Veche”, pre­ci­zea­ză Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pri­ma­rul comu­nei Lima­nu.

Valoa­rea lucră­ri­lor exe­cu­ta­te până acum se ridi­că la 2,6 mili­oa­ne lei. Potri­vit legi­sla­ți­ei, auto­ri­ta­tea loca­lă este obli­ga­tă să obți­nă din par­tea ANRE o licen­ță de ope­ra­re. Ulte­ri­or, în ter­men de 10  zile, rețea­ua de dis­tri­bu­ție a gaze­lor natu­ra­le va putea fi pusă în func­țiu­ne. Pen­tru tron­so­nul de ali­men­ta­re cu gaz a satu­lui 2 Mai lucră­ri­le vor fi gata până la jumă­ta­tea lunii vii­toa­re.

Până acum a fost rea­li­za­tă rețea­ua pe o dis­tan­ta de 11,52 km, iar in lucru mai sunt doar 2,08 km. Prac­tic, și aici, sun­tem aproa­pe de fina­lul obiec­ti­vu­lui, însa, îna­in­te de a recep­țio­na lucra­rea sunt nece­sa­re și pro­be de pre­siu­ne. Con­si­der că este un suc­ces al admi­nis­tra­ți­ei loca­le, iar via­ța comu­ni­tă­ții se va îmbu­nă­tăți sem­ni­fi­ca­tiv oda­tă cu conec­ta­rea comu­nei Lima­nu la rețea­ua de dis­tri­bu­tie a gaze­lor natu­ra­le. Am fost cri­ti­cati pen­tru discon­for­tul pro­vo­cat de aces­te lucrări  și au exis­tat și per­soa­ne care nu ne-au cre­zut că o să ne ținem de pro­mi­siu­ne, însă a  fost un obiec­tiv per­so­nal să reu­șim să fina­li­zăm acest pro­iect. Iată că, așa cum ne-am asu­mat, din toamnă,va fi posi­bi­la bran­șa­rea gos­po­dă­ri­i­lor la rețea­ua națio­na­lă”, a mai punc­tat pri­ma­rul comu­nei Lima­nu.   

În ceea ce pri­veș­te pro­ce­du­ri­le nece­sa­re pen­tru ope­ra­țiu­ni­le de conec­ta­re indi­vi­du­a­lă la sis­te­mul națio­nal de ali­men­ta­re cu gaze natu­ra­le, în peri­oa­da urmă­toa­re, Pri­mă­ria Lima­nu va orga­ni­za mai mul­te întâl­niri de con­sul­tan­ță cu bene­fi­ci­a­rii, ast­fel încat fie­ca­re locu­i­tor să cunoas­că toa­te deta­li­i­le nece­sa­re aces­tui pro­ces.  


Man­ga­lia News, 16.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply