România are prima infrastructură de colectare sub formă de animale marine gigant, pe plajele de la Marea Neagră

0
346

Înce­pând de vineri, 17 iulie, Româ­nia are pri­ma infras­truc­tu­ră de colec­ta­re sepa­ra­tă sub for­ma unor ani­ma­le mari­ne gigant, care repre­zin­tă cele mai cunos­cu­te spe­cii pro­te­ja­te din ape­le din Româ­nia. Aces­tea sunt ampla­sa­te pe 3 din­tre cele mai impor­tan­te pla­je din sta­țiu­ni­le turis­ti­ce de pe lito­ra­lul româ­nesc: Pla­ja ”Rey­na” din Con­stan­ța, Pla­ja ”Nomad” din Năvo­dari și Pla­ja ”Emi­ne­scu” din Man­ga­lia.

Infras­truc­tu­ra este lan­sa­tă în cadrul pro­gra­mu­lui „Acţio­năm pen­tru Ape – A.P.A”, ini­ţi­at de Aso­ci­a­ţia Act for Tomor­row, împre­u­nă cu Kau­fland Româ­nia. Pro­gra­mul este rea­li­zat cu spri­ji­nul Admi­nis­tra­ţi­ei Ape­le Româ­ne Dobro­gea-Lito­ral. Edi­ția din 2020 a pro­gra­mu­lui APA își pro­pu­ne ca, sub umbre­la „Stop plas­ti­cu­lui din ape”, să mobi­li­ze­ze comu­ni­tă­ți­le pen­tru a se impli­ca în pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea poluă­rii cu plas­tic a ape­lor din Româ­nia și să adu­că acest subiect pe agen­da publi­că.

Cele 4 sis­te­me gigant repre­zen­tând doi del­fini, un stu­rion și o broas­că țes­to­a­să, au rolul de a tra­ge un sem­nal de alar­mă asu­pra impac­tu­lui pe care deșe­u­ri­le îl au asu­pra ani­ma­le­lor acva­ti­ce.

În infras­truc­tu­ra spe­cial ame­na­ja­tă se vor colec­ta doar deșe­uri reci­cla­bi­le din mate­ri­a­le de plas­tic și metal, cum ar fi reci­pien­te de bău­turi răco­ri­toa­re din PET sau doze de alu­mi­niu. Ulte­ri­or aces­tea vor fi pre­lu­a­te și tri­mi­se către sta­ții de sor­ta­re, urmând a fi reci­cla­te și trans­for­ma­te în noi pro­du­se.

Prin pro­gra­mul „Acțio­năm pen­tru Ape”, turiș­tii sunt îndem­na­ţi şi res­pon­sa­bi­li­za­ţi să nu mai arun­ce deșe­u­ri­le pe pla­jă, ci să alea­gă să colec­te­ze sepa­rat în spa­ți­i­le spe­cial ame­na­ja­te. Acest tip de abor­da­re creș­te rata colec­tă­rii, ofe­rind o expe­rien­ță plă­cu­tă atât copi­i­lor, cât și adul­ți­lor, aceștia dobân­dind infor­ma­ții de bază des­pre pro­tec­ția mediu­lui, într-un cadru plă­cut, la malul mării. 

Cei inte­re­sați de spe­ci­i­le pe cale de dis­pa­ri­ție repre­zen­ta­te prin obiec­te­le-gigant pot afla infor­ma­ții des­pre aces­tea pre­cum şi impac­tul asu­pra mediu­lui al deșe­u­ri­lor arun­ca­te neco­res­pun­ză­tor, atât pe uscat, cât şi în apă. De ase­me­nea, sunt reco­man­da­te o serie de acțiuni con­cre­te pe care le pot între­prin­de pen­tru a păs­tra pla­je­le și ape­le cura­te, prin pano­u­ri­le infor­ma­ti­ve pre­zen­te lân­gă fie­ca­re infras­truc­tu­ră în par­te.

Marea Nea­gră este una din­tre cele mai impor­tan­te resur­se­le natu­ra­le ale Euro­pei și, în ace­lași timp, a doua cea mai polu­a­tă mare. Este de dato­ria noas­tră, din pozi­ția de com­pa­nie euro­pea­nă și româ­neas­că, să o pro­te­jăm. Prin stra­te­gia ReSet Plas­tic ne-am asu­mat la nivel inter­națio­nal să facem tot ce putem pen­tru a redu­ce can­ti­ta­tea de plas­tic, inclu­siv prin acțiuni de colec­ta­re și reci­cla­re, așa cum este pro­gra­mul APA.” (Katha­ri­na Schei­de­re­i­ter, CSR Mana­ger Kau­fland Româ­nia)”

Oda­tă cu lan­sa­rea pro­gra­mu­lui APA, ală­tu­ri de Kau­fland Româ­nia, ne-am pro­pus ca prin abor­dări cre­a­ti­ve și ino­va­toa­re pen­tru Româ­nia să încu­ra­jăm oame­nii să își schim­be com­por­ta­men­tul și ati­tu­di­nea față de deșe­uri și să alea­gă să nu mai arun­ce deșe­u­ri­le pe pla­je sau în ape, ci să le colec­te­ze selec­tiv. Pe majo­ri­ta­tea pla­je­lor din Româ­nia lip­sesc atât infras­tu­cu­ra de colec­ta­re selec­ti­vă, dar mai ales cam­pa­ni­i­le de infor­ma­re și con­ș­tin­ti­za­re adre­sa­te turiș­ti­lor. Sun­tem con­vinși că prin aceas­tă nouă abor­da­re pro­pu­să vom avea un impact real asu­pra tutu­ror oame­ni­lor, indi­fe­rent de vâr­sta lor și că aceștia se vor gân­di de două ori îna­in­te să arun­ce un deșeu pe jos”.(Andrei Coșu­lea­nu, Pre­șe­din­te Act For Tomor­row).

Com­ple­men­tar aces­tei acțiuni, în peri­oa­da sezo­nu­lui esti­val (iulie-sep­tem­brie), Aso­ci­a­ția Act for Tomor­row și Kau­fland Româ­nia vor deru­la o cam­pa­nie de con­ști­en­ti­za­re prin care, cu spri­ji­nul volun­ta­ri­lor, vor infor­ma turiș­tii refe­ri­tor la impac­tul pe care polu­a­rea cu deșe­uri a ape­lor îl poa­te avea asu­pra spe­ci­i­lor afla­te pe cale de dis­pa­ri­ție. De ase­me­nea,  cei care aleg să colec­te­ze sepa­rat vor fi recom­pen­sați cu pre­mii pri­e­te­noa­se cu medi­ul, pre­cum bate­rii exter­ne cu încăr­ca­re sola­ră, paie reu­ti­li­za­bi­le şi alte sur­pri­ze. Obiec­ti­vul stra­te­gic al aces­tor acțiuni este de a con­tri­bui la cre­a­rea de pla­je cu zero deșe­uri, în care turiș­tii să înțe­lea­gă fap­tul că gri­ja pen­tru mediu tre­bu­ie să fie o pri­o­ri­ta­te pen­tru noi toți, chiar și în vacan­ță.

Cam­pa­nia se des­fă­șoa­ră la Marea Nea­gră, aceas­ta fiind a doua cea mai polu­a­tă mare din Euro­pa. După par­tea de vest a Mării Medi­te­ra­ne, Marea Nea­gră con­ți­ne cea mai mare den­si­ta­te de gunoa­ie pro­du­se de om și ajun­se în medi­ul marin din UE. Plas­ti­cul con­sti­tu­ie 90% din deșe­u­ri­le pro­du­se de oameni și des­co­pe­ri­te în medi­ul marin. 85% din­tre aces­tea sunt sti­cle­le de plas­tic (PET) și pungi de uni­că folo­sin­ță, aces­te două cate­go­rii de obiec­te repre­zen­tând doi din­tre prin­ci­pa­lii polu­anți marini. De ase­me­nea, un stu­diu care a vizat ape­le din Marea Nea­gră în zone­le de văr­sa­re a des­co­pe­rit o medie de 9 par­ti­cu­le de microplastic/m3 cub.

Cam­pa­nia „Acţio­năm pen­tru Ape – A.P.A.” se află la cea de‑a doua edi­ţie, în cadrul pri­mei edi­ţii fiind orga­ni­za­te în peri­oa­da sep­tem­brie — noiem­brie 2019,  7 eve­ni­men­te de cură­ţa­re a pla­je­lor de la Marea Nea­gră şi Dună­re. La aces­te eve­ni­men­te au par­ti­ci­pat 630 volun­tari şi au fost colec­ta­te 9,1 tone de deşe­uri.   

Con­tai­ne­re sub for­ma unor ani­ma­le mari­ne gigant au fost ampla­sa­te de orga­ni­za­ții de mediu, pe cele mai mari pla­je din lume, pre­cum Aca­pul­co (Mexic), Bali (Indo­ne­zia), dar și în alte sta­te pre­cum SUA, India sau Ita­lia. 

————-

Pro­gra­mul eco­lo­gic A.P.A. face par­te din REset Plas­tic – Stra­te­gia inter­națio­na­lă inte­gra­tă anti-plas­tic a Gru­pu­lui Schwarz, care inclu­de și Kau­fland Româ­nia.

Gru­pul Schwarz, din care face par­te și com­pa­nia Kau­fland Româ­nia, se numă­ră prin­tre cele mai mari soci­e­tăți comer­ci­a­le inter­națio­na­le, își cunoaș­te și își asu­mă res­pon­sa­bi­li­ta­tea față de mediu la nivel glo­bal. Prin REset Plas­tic, a ela­bo­rat o stra­te­gie inter­națio­na­lă inte­gra­tă, care cuprin­de cinci dome­nii de acțiu­ne: redu­ce­rea can­ti­tă­ții de plas­tic din amba­la­je, regân­di­rea desig­nu­lui aces­to­ra, reci­cla­rea și eli­mi­na­rea com­ple­tă a plas­ti­cu­lui, pre­cum și ino­va­re și edu­ca­re în acest dome­niu. Ast­fel, viziu­nea „Mai puțin plas­tic – cir­cu­i­te închi­se” devi­ne rea­li­ta­te. Pen­tru mai mul­te infor­ma­ții des­pre REset Plas­tic vizi­tați kaufland.ro/resetplastic.

Con­tac­te pen­tru deta­lii supli­men­ta­re:

· Andre­ea Petruț, Coor­do­na­tor Comu­ni­ca­re și Rela­ții Act for Tomor­row, [email protected], 0745022448.

· Andrei Coșu­lea­nu, Pre­șe­din­te Act for Tomor­row, [email protected], 0752247585.


Man­ga­lia News, 22.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply