Radu Cristian: ”Ploaia torențială de aseară a pus, din nou, la grea încercare, sistemul de canalizare din Mangalia. Solicităm, din nou, RAJA și Consiliului Județean să includă, urgent, Mangalia pe lista de priorități, mai ales că prețul la apă este unul dintre cele mai mari din țară” [galerie FOTO]

0
393

Radu Cris­ti­an: ”Ploa­ia toren­ți­a­lă de sea­ra tre­cu­tă a pus, din nou, la grea încer­ca­re, sis­te­mul de cana­li­za­re din Man­ga­lia. De alt­fel, codul roșu de pre­ci­pi­ta­ții abu­n­den­te și inun­da­ții a cre­at pro­ble­me în mul­te loca­li­tăți din jude­țul Con­stan­ța. Ală­tu­ri de cole­gii din Pri­mă­rie și pom­pieri, am stat pe străzi până spre mie­zul nop­ții, pen­tru a aju­ta oame­nii căro­ra le‑a intrat apa în case, dar și pen­tru a desfun­da cana­li­ză­ri­le, să poa­tă pre­lua can­ti­tă­ți­le mari de apă acu­mu­la­tă într-un timp foar­te scurt pe stră­zi­le ora­șu­lui.

Din păca­te, așa cum ne-au obiș­nu­it, unii poli­ti­cieni locali stă­teau la feres­tre și ne făceau poze, ca apoi să ne înju­re pe Face­bo­ok, în loc să dea o mână de aju­tor oame­ni­lor care aveau nevo­ie de ei.

Din­co­lo de aces­te mize­rii poli­ti­ce, aș vrea să pre­ci­zez că sis­te­mul de cana­li­za­re din Man­ga­lia este pro­iec­tat în urmă cu pes­te 50 de ani și are nevo­ie urgen­tă de extin­de­re și moder­ni­za­re, dar și inter­ven­ții peri­o­di­ce de între­ți­ne­re și decol­ma­ta­re, pen­tru a face față situ­a­ți­i­lor deo­se­bi­te, cum a fost sea­ra tre­cu­tă.

Soli­ci­tăm, din nou, RAJA și Con­si­li­u­lui Jude­țean să inclu­dă, urgent, Man­ga­lia pe lis­ta de pri­o­ri­tăți, mai ales că pre­țul la apă este unul din­tre cele mai mari din țară”.


Man­ga­lia News, 08.07.2020. (sur­sa: facebook.com/cristian.radu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply