Pufuleții, un pericol real și nebănuit asupra organismului uman, ne avertizează Asociația pentru Protecția Consumatorilor

0
251

De mul­te ori e gus­ta­rea pre­fe­ra­tă atât de adulți, cât și de copii. Calo­rii puți­ne, ofe­ră sați­e­ta­te și sunt și deli­cioși, motiv pen­tru care toți îi con­su­mă. Numai că, s‑a aflat!, sunt foar­te toxici pen­tru orga­nis­mul uman. Aso­ci­a­ția pen­tru Pro­tec­ția Con­su­ma­to­ri­lor a rea­li­zat un stu­diu și a ofe­rit tutu­ror deta­lii des­pre peri­co­lul la care ne expu­nem dacă îi con­su­mă.

Pufu­le­ții, nocivi pen­tru orga­nism

Aso­ci­a­ția pen­tru Pro­tec­ția Con­su­ma­to­ri­lor a făcut stu­dii în legă­tu­ră cu pufu­le­ții comer­ci­a­li­zați pe pia­ța din Româ­nia și au publi­cat rezul­ta­tul obți­nut. Ast­fel, spe­cia­liș­tii trag un sem­nal de alar­mă în legă­tu­ră cu încăr­că­tu­ra chi­mi­că mare, care în cele din urmă pre­zin­tă un risc asu­pra sănă­tă­ții con­su­ma­to­ri­lor. Exper­ții Aso­ci­a­ți­ei Pro Con­su­ma­tori (APC) spun că pufu­le­ții con­țin urmă­to­rii adi­tivi:

E 100 – Cur­cu­mi­na este cea ofe­ră pufu­le­ți­lor culoa­rea por­to­ca­liu-gal­ben. Con­su­ma­tă, acest adi­tiv pro­voa­că stări de grea­ță și dia­ree. De ase­me­nea, s‑a demon­strat că afec­tea­ză absorb­ția de către orga­nism a fie­ru­lui.

E 270 - Aci­dul lac­tic este folo­sit ca sta­bi­li­za­tor și con­ser­vant. Aces­ta poa­te indu­ce mân­că­ri­mi, infla­ma­rea lim­bii și a mucoa­se­lor, res­pi­ra­ție gre­o­a­ie, secre­ții naza­le, favo­ri­zea­ză subţi­e­rea sma­lţu­lui den­tar şi apa­ri­ţia cari­i­lor, poa­te iri­ta mucoa­se­le sis­te­mu­lui diges­tiv pro­du­când diver­se afe­cţiuni diges­ti­ve. De ace­ea, este strict inter­zis bebe­lu­și­lor.

E 296 — Aci­dul malic este poten­ți­a­tor de aro­mă. Este, de ase­me­nea, peri­cu­los pen­tru bebe­luși și copii mici, deo­a­re­ce copi­i­lor mici le lip­seș­te capa­ci­ta­tea de a meta­bo­li­za can­ti­tăți mari de acid malic.

E 330 —  Aci­dul citric, cau­zea­ză dis­tru­ge­rea smal­țu­lui den­tar, favo­ri­zea­ză apa­ri­ția cari­i­lor. De ase­me­nea, e con­train­di­cat celor cu afec­țiuni car­di­o­vas­cu­la­re, rena­le ori afec­țiuni ale apa­ra­tu­lui diges­tiv. Con­train­di­ca­tii si aten­tio­nari: Până în pre­zent, s‑a con­sta­tat că aci­dul citric poa­te fi un iri­tant local la nivel bucal, eso­fa­gian şi gas­tric, iar în can­ti­ta­te mare poa­te pro­vo­ca ero­ziuni den­ta­re. Exis­tă une­le infor­ma­ții, încă insu­fi­cient docu­men­ta­te însă, potri­vit căro­ra aci­dul citric poa­te fi res­pon­sa­bil de apa­ri­ţia anu­mi­tor tipuri de can­cer.

Ce alți adi­tivi con­țin pufu­le­ții

E 631 — Adi­tiv ali­men­tar cu rol de potenţi­a­tor de aro­mă. Este sarea de sodiu a aci­du­lui ino­zi­nic. Con­train­di­ca­tii: Per­soa­ne­le ast­ma­ti­ce şi cele sufe­rin­de de gută, reu­ma­tism, cal­culi renali sau bili­ari ar tre­bui să evi­te acest adi­tiv, care se des­com­pu­ne în puri­ne, sub­stanţe pre­cur­soa­re ale aci­du­lui uric. Nu este per­mis în ali­men­te­le des­ti­na­te suga­ri­lor şi copi­i­lor mici. Este un corec­tor de gust obți­nut din car­ne sau peș­te și care poa­te dezvol­ta reac­ții aler­gi­ce.

E 635 — Adi­tiv ali­men­tar cu rol de potenţi­a­tor de aro­mă. Este ames­te­cul săru­ri­lor de sodiu ale aci­du­lui gua­ni­lic şi aci­du­lui ino­zi­nic. Poate pro­vo­ca aler­gii și este con­train­di­cat per­soa­ne­lor ast­ma­ti­ce.

Alți adi­tivi con­ți­nuți de pufu­leți:

Aro­mă de fum sub for­mă lichi­dă, obți­nu­tă prin extrac­ție cu die­til eter din gudron pro­dus prin piro­li­za unei com­bi­na­ții a unor tipuri de lemn.

E 621 — Glu­ta­ma­tul de sodiu este un poten­ți­a­tor de gust adă­u­gat de obi­cei în mân­ca­rea chi­ne­zeas­că, în con­ser­ve­le de legu­me, supe instant și car­ne pro­ce­sa­tă. El poa­te fi însă adă­u­gat în ori­ce ali­ment, inclu­siv în bău­turi alco­o­li­ce sau neal­co­o­li­ce. Simp­to­me­le pro­vo­ca­te de E 621 includ dureri de cap, con­stric­ție mus­cu­la­ră, amor­țeli, sta­re gene­ra­lă de slă­bi­ciu­ne și înro­și­rea feței.

E 627 - Adi­tiv ali­men­tar cu rol de potenţi­a­tor de aro­mă. Este sarea de sodiu a aci­du­lui gua­ni­lic, un acid natu­ral, com­po­nent al aci­du­lui ribo­nu­cleic. Con­train­di­ca­tii: Per­soa­ne­le ast­ma­ti­ce şi cele sufe­rin­de de gută, reu­ma­tism, cal­culi renali sau bili­ari ar tre­bui să evi­te acest adi­tiv, care se des­com­pu­ne în puri­ne, sub­stanţe pre­cur­soa­re ale aci­du­lui uric. Nu este per­mis în ali­men­te­le des­ti­na­te suga­ri­lor şi copi­i­lor mici.

E 262 - Adi­tiv ali­men­tar din cate­go­ria con­ser­vanţi­lor natu­rali, obţi­nu­ţi din aci­dul ace­tic, prin fer­men­ta­ţie bac­te­ri­a­nă. Nu este per­mis în ali­men­te­le des­ti­na­te suga­ri­lor și copi­i­lor mici.


Man­ga­lia News, 08.07.2020. (sur­sa: redactia.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele