PROFIL DE CANDIDAT. Radu Cristian (PNL): „Principala mea preocupare este dezvoltarea municipiului Mangalia și atragerea banilor europeni”

0
576

PROFIL DE CANDIDAT. Radu Cris­ti­an (PNL): „Prin­ci­pa­la mea pre­o­cu­pa­re este dezvol­ta­rea muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și atra­ge­rea bani­lor europeni”.

Pro­fil de can­di­dat” este o rubri­că tem­po­ra­ră pe care publi­ca­ția „Dobro­gea Live” o pune la dis­po­zi­ția can­di­da­ți­lor la pri­mă­ri­i­le ora­șe­lor din Dobro­gea, sec­țiu­ne unde aceștia se pre­zin­tă și răs­pund între­bă­ri­lor noas­tre. Între­bă­ri­le adre­sa­te sunt ace­leași pen­tru toți can­di­da­ții, iar răs­pun­su­ri­le nu sunt inter­pre­ta­te editorial.

Radu Cris­ti­an (50 de ani, căsă­to­rit, doi copii) este, înce­pând cu anul 2012, pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și actu­a­lul can­di­dat al PNL pen­tru func­ția de pri­mar al ora­șu­lui. În peri­oa­da 2005–2012 a ocu­pat func­ția de comi­sar şef secţie la Gar­da Finan­ci­a­ră Con­stanţa. Este licen­ți­at în Mana­ge­ment – ASE Bucu­rești și Drept – Uni­ver­si­ta­tea „Ovi­di­us” din Con­stan­ța. A urmat un curs post­u­ni­ver­si­tar de per­fe­cţio­na­re în spe­cia­li­ta­tea “Secu­ri­ta­te şi apă­ra­re naţio­na­lă”, la Cole­gi­ul Națio­nal de Apărare.

DOBROGEA LIVE: Care sunt cele mai impor­tan­te trei pro­iec­te pe care le veți imple­men­ta în cazul în care veți reu­și să obți­neți pos­tul de pri­mar al ora­șu­lui Mangalia?

Radu Cris­ti­an: Din anul 2012 (de când sunt pri­mar al Man­ga­li­ei și până în pre­zent„ prin­ci­pa­la mea pre­o­cu­pa­re a fost să dezvolt ora­șul, să atrag bani euro­peni sau guver­na­men­tali și să aduc inves­ti­tori în zona noas­tră de lito­ral. Toa­te pro­iec­te­le con­trac­ta­te din fon­duri euro­pe­ne sau guver­na­men­ta­le au fost con­ce­pu­te pen­tru rea­bi­li­ta­rea infras­truc­tu­rii, asfal­ta­re, moder­ni­za­rea par­cu­ri­lor şi tro­tu­a­re­lor, dar şi pen­tru dezvol­ta­rea turis­ti­că, în sta­ţiuni. Valoa­rea tota­lă a aces­tor pro­iec­te este de pes­te 50 de mili­oa­ne de euro. În pre­zent, avem în exe­cu­ție șase pro­iec­te euro­pe­ne, din­tre cele 20 depu­se: moder­ni­za­rea sta­țiu­nii Saturn, rea­bi­li­ta­rea fale­zei Man­ga­lia – Saturn, moder­ni­za­rea sta­țiu­nii Nept­un-Olimp, reabi­li­ta­rea Bise­ri­cii „Sf. Ghe­or­ghe” (monu­ment isto­ric), moder­ni­za­rea Pie­ței Repu­bli­cii,  asfal­ta­rea unui număr de 17 străzi din oraș. Evi­dent, că îmi doresc să duc la bun sfâr­șit toa­te pro­iec­te­le înce­pu­te, iar în vii­to­rul man­dat să dema­rez cele­lal­te pro­iec­te pen­tru care am obți­nut deja finanțarea.

Unul din­tre aces­tea se refe­ră la înfi­in­ța­rea trans­por­tu­lui public eco­lo­gic, cu auto­bu­ze elec­tri­ce, în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, lan­sat, în luna iunie. În cadrul pro­iec­tu­lui UE, se vor moder­ni­za mai mul­te străzi și alei pie­to­na­le, se vor ame­na­ja zone de pro­men­a­dă, pis­te de bici­cle­te și sta­ții de auto­buz și se va rea­bi­li­ta fale­za din sta­țiu­nea Cap-Auro­ra. Valoa­rea pro­iec­tu­lui este de apro­xi­ma­tiv 10 mili­oa­ne de euro, iar imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui va fi rea­li­za­tă pe trei seg­men­te, care se refe­ră la achi­zi­țio­na­rea a 10 auto­bu­ze elec­tri­ce, înfi­in­ța­rea unei auto­ba­ze și sta­ții de încăr­ca­re a bate­ri­i­lor, res­pec­tiv rea­bi­li­ta­rea infras­truc­tu­rii ruti­e­re, în car­ti­e­rul de case al orașului.

Un al doi­lea mare pro­iect pen­tru care am obți­nut, de ase­me­nea, fon­duri euro­pe­ne vizea­ză dezvol­ta­rea infras­truc­tu­rii din sănă­ta­te. Este vor­ba des­pre con­stru­i­rea unui Ambu­la­to­riu la spi­ta­lul din Man­ga­lia, care va asi­gu­ra acce­sul spo­rit la ser­vi­cii pre­ven­ti­ve și de tera­pie de pri­mă linie a per­soa­ne­lor săra­ce și celor din zone­le cu acces redus. Acest lucru este posi­bil, prin extin­de­rea Ambu­la­to­ri­u­lui Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia, cu un corp de clă­di­re care să asi­gu­re func­țio­na­li­tă­ți­le necesare.

Un al tre­i­lea pro­iect impor­tant pen­tru comu­ni­ta­tea din Man­ga­lia este con­struc­ția unei noi clă­diri a Șco­lii ”Gala Galac­tion”, la sedi­ul de pe Șos. Con­stan­ței. Pro­iec­tul este finan­țat din fon­duri euro­pe­ne neram­bu­r­sa­bi­le și are o valoa­re de pes­te 16 mili­oa­ne de lei. Aces­ta se află în faza de pre-con­trac­ta­re și aștep­tăm să sem­năm con­trac­tul de finan­ța­re. Am depus docu­men­ta­ți­i­le nece­sa­re încă din vara anu­lui 2018, dar pro­iec­tul a tre­cut prin nume­roa­se eta­pe de veri­fi­cări, eva­luări teh­ni­co-finan­ci­a­re și alte ana­li­ze spe­ci­fi­ce, însă sun­tem con­ști­enți că acce­sa­rea fon­du­ri­lor euro­pe­ne neram­bu­r­sa­bi­le înseam­nă pro­ce­duri de dura­tă, iar lucră­ri­le în teren pot înce­pe și după 3–4 ani de la depu­ne­rea pri­me­lor documente.

În pre­zent, con­ti­nu­ăm lucră­ri­le la pro­iec­te­le pe care le avem în des­fă­șu­ra­re, iar pen­tru peri­oa­da 2020–2024 aștep­tăm să obți­nem finan­ța­re euro­pea­nă pen­tru mai mul­te pro­iec­te depu­se la minis­te­rul de resort.

Care con­si­de­rați că sunt cele mai mari trei pro­ble­me cu care se con­frun­tă în pre­zent ora­șul Mangalia?

Întru­cât Pri­mă­ria Man­ga­lia are în admi­nis­tra­re cele șase sta­țiuni: Saturn, Venus, Jupi­ter, Cap-Auro­ra, Nept­un și Olimp, iar ani buni nu s‑au alo­cat bani de la minis­te­re pen­tru inves­ti­ții în infras­truc­tu­ra ruti­e­ră și turis­ti­că, la acest capi­tol con­si­der că mai avem de lucrat. Toţi ne dorim prac­ti­ca­rea unui turism de cali­ta­te şi atra­ge­rea de turi­şti, dar şi de inves­ti­tori. Însă aces­te lucruri pot fi rea­li­za­bi­le din altă per­spec­ti­vă. De ace­ea, am făcut efor­turi sus­ți­nu­te pen­tru a atra­ge fon­duri euro­pe­ne, pe care să le folo­sim pen­tru revi­ta­li­za­rea turis­mu­lui, ști­in­du-se fap­tul că cei mai mulți agenți eco­no­mici își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea în turism.

Un alt capi­tol la care lucrăm intens este să avem în toa­te car­ti­e­re­le Man­ga­li­ei toa­te uti­li­tă­ți­le nece­sa­re. Exis­tă car­ti­e­re întregi, date în folo­sin­ță de fos­te­le admi­nis­tra­ții, fără a avea uti­li­tăți. Sper să con­trac­tăm fon­duri euro­pe­ne sau guver­na­men­ta­le pen­tru lucrări ample și în aces­te car­ti­e­re, așa cum am pro­ce­dat  în Car­ti­e­rul Dobro­gea II, moder­ni­zat prin PNDL. Desi­gur că sun­tem încă defi­ci­tari la rea­li­za­rea de inves­ti­ții în infras­truc­tu­ri­le muni­ci­pi­u­lui, însă avem pro­iec­te finan­ța­te din bani UE, în sco­pul dezvol­tă­rii eco­no­mi­ce a teri­to­ri­u­lui și atra­ge­rii de investiții.

Care este viziu­nea dvs. des­pre func­țio­na­rea efi­cien­tă a apa­ra­tu­lui admi­nis­tra­ți­ei publi­ce locale?

Viziu­nea mea asu­pra func­țio­na­li­tă­ții apa­ra­tu­lui admi­nis­tra­tiv al pri­ma­ru­lui are la bază com­pe­ti­ti­vi­ta­tea, coe­ziu­nea și asu­ma­rea sar­ci­ni­lor ce revin fie­că­rui anga­jat în par­te. Aten­ția către dolean­țe­le și rezol­va­rea pro­ble­me­lor cetă­țe­nu­lui, res­pec­tând, bine­în­țe­les legi­sla­ția și deon­to­lo­gia pro­fe­sio­na­lă, este pri­o­ri­ta­ră pen­tru ca acțiu­ni­le noas­tre admi­nis­tra­ti­ve să aibă un impact pozi­tiv asu­pra con­tri­bu­a­bi­lu­lui din muni­ci­pi­ul Mangalia.

Cum veți rela­țio­na cu un Con­si­liu Local în care, de exem­plu, for­ma­țiu­nea poli­ti­că pe care o repre­zen­tați nu va avea majo­ri­ta­tea voturilor?

Voi pre­zen­ta, ca și până acum, toa­te pro­iec­te­le de dezvol­ta­re comu­ni­ta­ră, bene­fi­ce ora­șu­lui și sta­țiu­ni­lor. Ar fi trist ca unii con­si­li­eri locali să pună inte­re­se­le de par­tid și de grup în fața inte­re­su­lui cetă­țea­nu­lui. Eu voi folo­si în mod con­stant toa­te moda­li­tă­ți­le de comu­ni­ca­re publi­că pen­tru a infor­ma popu­la­ția, ca și până acum, des­pre sta­di­ul fie­că­rui pro­iect, pre­cum și des­pre votu­ri­le din Con­si­li­ul Local. Trans­pa­ren­ța deci­zio­na­lă și rela­ția strân­să cu cetă­țe­nii sunt prin­ci­pa­le­le atri­bu­te ale man­da­tu­lui meu de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Mangalia.

Care con­si­de­rați că sunt prin­ci­pa­le­le cali­tăți care vă reco­man­dă pen­tru func­ția de admi­nis­tra­tor al orașului?

Aș pre­fe­ra să între­bați locu­i­to­rii ora­șu­lui des­pre acest lucru. Eu vă pot asi­gu­ra că fac tot ce depin­de de mine să fiu per­ma­nent la dis­po­zi­ția cetă­țe­ni­lor Man­ga­li­ei. Cred să sunt prin­tre puți­nii pri­mari din țară care au făcut public numă­rul de tele­fon. Eu am pus numă­rul meu de tele­fon pe Face­bo­ok, în zia­rul local și pe pagi­na de inter­net a Pri­mă­ri­ei, ast­fel că ori­ce locu­i­tor al ora­șu­lui nos­tru mă poa­te suna ori­când pen­tru pro­ble­me­le admi­nis­tra­ti­ve cu care se con­frun­tă. Este foar­te ade­vă­rat că nu putem aju­ta tot tim­pul, pe toți, însă oame­nii apre­cia­ză că măcar avem bună-voin­ță și impli­ca­re, iar împre­u­nă cu ei, găsim solu­ții la toa­te problemele.

PROFIL DE CANDIDAT. Radu Cris­ti­an (PNL): „Prin­ci­pa­la mea pre­o­cu­pa­re este dezvol­ta­rea muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și atra­ge­rea bani­lor europeni”


Man­ga­lia News, 30.07.2020. (sur­sa: dobrogealive.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply