Pro România și‑a prezentat candidații pentru funcția de primar la Mangalia, Dumbrăveni și Limanu

0
291

Pre­șe­din­te­le Pro Româ­nia, fili­a­la Con­stan­ța, depu­ta­tul Mir­cea Dobre, tot­o­da­tă can­di­dat la Pri­mă­ria Con­stan­ța și secre­ta­rul gene­ral al fili­a­lei de la malul mării, Răzvan Fili­pes­cu, can­di­dat la Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, au orga­ni­zat, vineri, o con­fe­rin­ță de pre­să, în cadrul căre­ia au pus în dis­cu­ție mai mul­te pro­ble­me de inte­res națio­nal sau local.

Con­cret, ei au atras aten­ția că actu­a­la guver­na­re nu acor­dă aten­ția cuve­ni­tă agri­cul­tu­rii și au suge­rat că este nevo­ie de o impli­ca­re mult mai mare pen­tru pro­te­ja­rea fer­mi­e­ri­lor căro­ra li se acor­dă o sumă mult prea mică, în spe­ță 925 lei pen­tru un hec­tar de grâu afec­tat de sece­tă. În plus, Răzvan Fili­pes­cu l‑a pro­vo­cat pe can­di­da­tul PNL la Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța la o dez­ba­te­re publi­că pe diver­se teme cu refe­ri­re la jude­țul nos­tru.

Tot în cadrul con­fe­rin­ței de pre­să, au fost pre­zen­tați can­di­da­ții Pro Româ­nia pen­tru func­ția de pri­mar în loca­li­tă­ți­le Man­ga­lia, Dum­bră­ve­ni și Lima­nu.

După o pau­ză poli­ti­că de pes­te doi ani, la Man­ga­lia revi­ne pe sce­na poli­ti­că fos­tul con­si­li­er local Dan Mol­do­van, în vâr­stă de 51 de ani, care va can­di­da la func­ția de pri­mar din par­tea Pro Româ­nia. Prin­tre alte­le, el a spus că reve­ni­rea sa i se dato­rea­ză lui Mir­cea Dobre, dar și pen­tru că pro­iec­tul Pro Româ­nia este unul nou, un pro­iect poli­tic unde fie­ca­re fili­a­lă are pute­re de deci­zie și nu direc­ti­ve tra­sa­te de la cen­tru.

În acest con­text, Dan Mol­do­van a expli­cat că este exclus ca Pro Româ­nia, fili­a­la Man­ga­lia, să facă vreo ali­an­ță cu alte par­ti­de, sin­gu­ra poli­ti­că apli­ca­tă fiind cea a cetă­țea­nu­lui. Prin­tre alte­le, el a spus că, la acest moment, „Man­ga­lia nu este ofer­ta­bi­lă pen­tru tineri“, aces­ta fiind unul din­tre moti­ve­le pen­tru care a accep­tat să revi­nă în via­ța poli­ti­că și să încer­ce să par­ti­ci­pe la dezvol­ta­rea loca­li­tă­ții, dar și a sta­țiu­ni­lor din sudul lito­ra­lu­lui.

Man­ga­lia nu are un buget gene­ros pen­tru nevo­i­le loca­li­tă­ții, de ace­ea a și rămas într‑o zonă gri. Con­si­der că atra­ge­rea fon­du­ri­lor euro­pe­ne ar fi un avan­taj pen­tru rea­li­za­rea mul­tor pro­iec­te“, a spus Dan Mol­do­van.

În ceea ce pri­veș­te comu­na Dum­bră­ve­ni, Pro Româ­nia mer­ge pe mâna unei tine­re de 33 de ani. Lumi­ni­ța Șan­dru este antre­pre­nor și spu­ne că își doreș­te să ajun­gă la con­du­ce­rea pri­mă­ri­ei din Dum­bră­ve­ni, deo­a­re­ce este impe­ri­os nece­sar ca aceas­tă loca­li­ta­te să se dezvol­te, cu atât mai mult cu cât exis­tă resur­se natu­ra­le care nu sunt exploa­ta­te sufi­cient.

Ion Mir­ciu este can­di­da­tul Pro Româ­nia la Pri­mă­ria Lima­nu. El a spus că doreș­te să facă o poli­ti­că cin­sti­tă, cura­tă, nu o poli­ti­că a pum­nu­lui în gură. Mai mult, aces­ta a pre­ci­zat că nu vrea să își ata­ce adver­sa­rii, ci să pro­mo­veze pro­iec­te­le pe care le are în plan. Prin­tre aces­tea, se află finan­ța­rea cul­tu­rii și a învă­țămân­tu­lui la un nivel mai mare, pen­tru că le con­si­de­ră inves­ti­ții în vii­tor. În plus, ia în cal­cul apli­ca­rea unor taxe și impo­zi­te la nive­lul comu­nei Lima­nu care să țină cont de posi­bi­li­tă­ți­le rea­le ale cetă­țe­ni­lor.

Con­ti­nu­a­rea, în cugetliber.ro/stiri-politica


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele