Primăria comunei Limanu solicită transparență și comunicare din partea autorităților centrale, privind o statistică clară a cazurilor de îmbolnăvire din zonă

0
218

Pri­mă­ria comu­nei Lima­nu face un apel către auto­ri­tă­ți­le sani­ta­re națio­na­le să coo­pe­re­ze și să comu­ni­ce trans­pa­rent cu auto­ri­tă­ți­le loca­le.

În con­tex­tul în care, în mass-media, au apa­rut în repe­ta­te rân­duri, infor­ma­ții lega­te de aglo­me­ra­ția din sta­țiu­ni­le lito­ra­le, auto­ri­tă­ți­le loca­le din Lima­nu au cerut Minis­te­ru­lui Sănă­ta­ții o infor­ma­re ofi­ci­a­lă pri­vind situ­a­ția îmbol­nă­vi­ri­lor, pre­cum și a cazu­ri­lor iden­ti­fi­ca­te în zona sate­lor 2 Mai sau Vama Veche.

Atât auto­ri­tă­ți­le loca­le cat și agen­ții eco­no­mici au luat masuri de pre­ve­ni­re a îmbol­nă­vi­ri­lor cu viru­sul SARS COV 2 de‑a lun­gul sezo­nu­lui esti­val: au fost pro­mo­va­te regu­li­le de igie­nă, a fost intro­du­să măsu­ra de a se ascul­ta muzi­ca în sur­di­nă în toa­te clu­bu­ri­le și, tot­o­da­tă s‑a coo­pe­rat con­stant cu poli­ția.

În acest con­text, auto­ri­tă­ți­le loca­le soli­ci­ta trans­pa­ren­ță și comu­ni­ca­re din par­tea auto­ri­tă­ți­lor cen­tra­le, pri­vind o sta­tis­ti­că cla­ră a cazu­ri­lor de îmbol­na­vi­re din zona.

Este o peri­oa­dă cri­ti­că, iar lip­sa de trans­pa­ren­ță gene­rea­ză spe­cu­la­ții, cu efec­te direc­te asu­pra comu­ni­tă­ții loca­le.

#cere­min­for­ma­ti­i­re­a­le #trans­pa­ren­tain­co­mu­ni­ca­re #ges­tio­na­re­fi­cien­ta


Man­ga­lia News, 30.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply