Primăria Comunei Limanu a demarat campania ”NO MORE FREE HUGS IN VAMA VECHE — 2 MAI

0
178

In con­tex­tul unei creș­teri sem­ni­fi­ca­ti­ve a numă­ru­lui de îmbol­nă­viri de COVID 19 în Româ­nia, Pri­mă­ria Comu­nei Lima­nu a dema­rat, vineri, o cam­pa­nie de infor­ma­re, con­ști­en­ti­za­re și res­pon­sa­bi­li­za­re pri­vind impor­tan­ța res­pec­tă­rii regu­li­lor în vede­rea limi­tă­rii extin­de­rii îmbol­nă­vi­ri­lor în Vama Veche și 2 Mai. Cam­pa­nia NO MORE FREE HUGS se adre­sea­ză atât turiș­ti­lor care vin să-și petrea­că vacan­ța pe lito­ra­lul româ­nesc, cât și agen­ți­lor eco­no­mici și local­ni­ci­lor.

VAMA VECHE și 2 MAI for­mea­ză  cea mai fru­moa­să comu­ni­ta­te de pe lito­ra­lul româ­nesc! Este impor­tant să AVEM GRIJĂ UNII DE CEILALȚI! Auto­ri­tă­ți­le cen­tra­le au trans­mis că vor avea acțiuni ample de con­trol, pe tot lito­ra­lul, înce­pând de la 1 iulie. Este impor­tant să res­pec­tăm, cu toții, regu­li­le și împre­u­nă – auto­ri­tăți, agenți eco­no­mici și chiar turiști — să ne asi­gu­răm că aces­te două loca­li­tăți nu se trans­for­mă în foca­re! Din înte­lep­ciu­nea popu­la­ră știm că – “Paza bună tre­ce pri­mej­dia rea”.  

Fie­ca­re din­tre noi poa­te să con­tri­bu­ie la pro­te­ja­rea aces­tor des­ti­na­ții de vacan­ță și men­ți­ne­rea aces­to­ra drept loca­ții “SAFE”. Cu toții ne dorim să ne reîn­toar­cem la nor­ma­li­ta­te și să reu­șim să ne deco­nec­tăm în vacan­ță, dar, tră­im o situ­a­ție ati­pi­că, iar mesa­jul verii 2020, pen­tru Vama Veche și 2 Mai, este: NO MORE FREE HUGS!”, sus­ți­ne Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pri­ma­rul Comu­nei Lima­nu.

Ast­fel, pen­tru con­ști­en­ti­za­rea turiș­ti­lor, Pri­mă­ria va dis­tri­bui tutu­ror agen­ți­lor eco­no­mici afi­șe și flye­re prin care sunt rea­min­ti­te regu­li­le de igie­nă.

De ase­me­nea, au fost orga­ni­za­te întâl­niri cu agen­ții eco­no­mici care își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea în Comu­na Lima­nu și repre­zen­tanți ai DSP Con­stan­ta și Inspec­to­ra­tul Jude­tean de Poli­ție. În para­lel, pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re vor fi publi­ca­te regu­li­le impu­se de auto­ri­tăți pen­tru a limi­ta extin­de­rea viru­su­lui.

Este abso­lut nor­mal să ne impli­căm și să încer­căm, prin toa­te mij­lo­ce­le, să îi facem pe oameni să înte­lea­ga la ce peri­col ne expu­nem, cu toții, dacă nu res­pec­tăm aces­te reguli. Este inte­re­sul nos­tru, al tutu­ror, să cola­bo­răm și să fim uniți în aceas­tă încer­ca­re. Astăzi, la înce­put de wee­kend, am tri­mis mesa­je tutu­ror agen­ți­lor eco­no­mici din zonă să cre­as­că vigi­len­ța și să se asi­gu­re că se res­pec­tă regu­li­le. Sco­pul nos­tru este comun. Ne dorim să men­ți­nem Vama Veche și 2 Mai ca des­ti­na­ții sigu­re de vacan­ță, însă efor­tu­ri­le nu pot fi numai ale auto­ri­tă­ți­lor și agen­ți­lor eco­no­mici. Avem nevo­ie ca turiș­tii să fie res­pon­sa­bili și să con­ști­en­ti­ze­ze că îi pot pune în peri­col pe cei dragi, dar și pe cei care locu­iesc aici. Am încer­cat să găsim un mesaj potri­vit cu spe­ci­fi­cul zonei și să ieșim din zona insti­tu­țio­na­lă, mai ales pen­tru că ne adre­săm unui public tânăr și non-con­for­mist. Ne-am dorit să fie sim­plu, dar de impact. Săp­tămâ­nal vom face acțiuni de con­ști­en­ti­za­re și vom încer­ca să facem acest mesaj cât mai vizi­bil, în cât mai mul­te locuri publi­ce”, mai spu­ne  Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pri­ma­rul Comu­nei Lima­nu.

Pri­mă­ria Comu­nei Lima­nu mul­țu­mes­te mass-media pen­tru impli­ca­rea în pro­mo­va­rea turis­mu­lui intern și a celor două des­ti­na­ții de vacan­ță: Vama Veche și 2 Mai. Tot­o­da­tă, mul­țu­mes­te anti­ci­pat și pen­tru sus­ți­ne­rea aces­tei cam­pa­nii de con­sti­en­ti­za­re: NO MORE FREE HUGS in Vama Veche și 2 Mai – “SAFE” toa­tă vara 2020!

Vă mul­țu­mim,

Pri­mă­ria Comu­nei Lima­nu.


Man­ga­lia News, 04.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele