Președintele Clubului Rotary International Mangalia, avocat Cosmina Stoian și‑a prezentat Raportul de activitate pe anul rotarian care s‑a încheiat recent [Foto/VIDEO]

0
964

CLUBUL ROTARY INTERNATIONAL MANGALIA a fost fon­dat în anul 2002. In cei 18 ani de acti­vi­ta­te, clu­bul nos­tru a fina­li­zat cu suc­ces zeci de pro­iec­te in dome­ni­i­le: medi­cal, cul­tu­ral, soci­al si edu­ca­tio­nal”, a afir­mat avo­cat Cos­mi­na Sto­ian, pre­șe­din­te­le în func­ție, care a pre­zen­tat Rapor­tul de acti­vi­ta­te pe anul rota­ri­an ce toc­mai s‑a înche­iat. Pro­iec­te­le deru­la­te în toți acești ani au însu­mat pes­te 250.000 euro. In man­da­tul 2019–2020 au fost rea­li­za­te urma­toa­re­le:

1. In data de 08.10.2019, in urma a doua eve­ni­men­te de fun­drai­sing orga­ni­za­te in 11 si 21 august 2019, am fina­li­zat, cu spri­ji­nul aso­ci­a­ti­ei elve­ti­e­ne ”Medi­zi­nal­ve­re­in fur Ruma­nien Lucia Beno­vici Port­mann”, pro­iec­tul ”Lumini in noap­te pen­tru sana­ta­te”, la care au par­ti­ci­pat actri­ta Danie­la Nane, isto­ri­cul Adri­an Cio­ro­ia­nu, artis­tii de muzi­ca folk — Wal­ter Nicu­les­cu si Maria Ghe­or­ghiu, prin dona­rea de echi­pa­men­te medi­ca­le nece­sa­re pacien­ti­lor imo­bi­li­zati ai sec­ti­i­lor de neu­ro­lo­gie, recu­pe­ra­re si medi­ci­na inter­na, din cadrul Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia, în sumă de 2.500 euro.

2. In data de 02.11.2019, Clu­bul Rota­ry Man­ga­lia a orga­ni­zat pri­ma edi­tie a ”Cupei Rota­ry la tenis de masa”, in cola­bo­ra­re cu Lice­ul Teo­re­tic Cal­la­tis Man­ga­lia, com­pe­ti­tie cu trei cate­go­rii: ince­pa­tori, avan­sati si open, eve­ni­ment fina­li­zat cu suc­ces, cu spri­ji­nul spon­so­ri­lor Deca­th­lon Roma­nia, MW Import Export, Pla­far Bucu­ria Natu­rii, Ori­fla­me Roma­nia. Cas­ti­ga­to­rul tro­fe­u­lui com­pe­ti­ti­ei, la cate­go­ria open a fost ele­vul man­ga­li­an Sto­ica Ema­nu­el.

3. Patru mem­bri noi pri­mi­ti in acest man­dat: Aura Adol­fi­na Tras­cu – bio­log si Miha­e­la Toma – ingi­ner sudor inter­na­tio­nal naval, la data de 09.09.2019; Magda­le­na Dumi­tres­cu — medic bal­ne­o­log — direc­tor medi­cal Sana­to­ri­ul Bal­near Man­ga­lia — pri­mi­ta in club in cadru fes­tiv, la Balul Anu­al de Cari­ta­te orga­ni­zat in 22.02.2020; Patras­cu Cris­ti­an — inspec­tor QHSE, pri­mit in club la data de 09.03.2020.

4. Am pus baze­le unei cola­bo­rari inter­na­tio­na­le cu Clu­bul Rota­ry Pont-a-Mus­son, din Fran­ta.

5. Am actu­a­li­zat site-ul Rota­ry Man­ga­lia, cu mem­bri si actiuni ale aces­tui man­dat.

6. Cu spri­ji­nul pri­e­te­ni­ei noas­tre Lucia Beno­vici Port­mann, am luat lega­tu­ra cu dl ama­ba­sa­dor al Elve­ti­ei in Roma­nia, dl. Mat­tli Arthur si am sta­bi­lit o intal­ni­re comu­na, cu o dele­ga­tie a clu­bu­lui nos­tru si Lucia, la Bucu­res­ti, la invi­ta­tia domni­ei sale, intal­ni­re sta­bi­li­ta pen­tru luna apri­lie a aces­tui an si ama­na­ta din pri­ci­na pan­de­mi­ei si a res­tri­ci­ti­i­lor de ciru­cla­tie impu­se.

7. In data de 26.11.2019, am orga­ni­zat impre­u­na cu dna psi­ho­log Nar­ci­sa Kira­li­fyi si cole­gul nos­tru, avo­cat Flo­rin Rai­can, in incin­ta pri­ma­ri­ei comu­nei Albes­ti pro­iec­tul ”ALEGE SA NU FII O VICTIMA. AFLA-TI DREPTURILE”, Pro­iect de infor­ma­re si con­si­li­e­re pen­tru vic­ti­me­le abu­zu­lui domes­tic, pen­tru a mar­ca data de 25.11.2019, Ziua Inter­na­tio­na­la a eli­mi­na­rii vio­len­tei impo­tri­va feme­ii.

8. Cel mai impor­tant pro­iect al aces­tui an rota­ri­an este cel inti­tu­lat ”Spre Soa­re — Reșe­din­ța pen­tru seni­ori”, ce urmea­ză a fi edi­fi­ca­tă la Cos­ti­ne­s­ti, cu spri­ji­nul ace­lea­si aso­ci­a­tii elve­ti­e­ne ”Medi­zi­nal­ve­re­in fur Ruma­nien Lucia Beno­vici Port­mann”, pro­iect in bene­fi­ci­ul mem­bri­lor comu­ni­ta­tii man­ga­li­ene, pen­tru care au fost stranse fon­duri la Balul Anu­al de Cari­ta­te din 22.02.2020, gaz­du­it de actri­ta Maia Mor­gen­stern, bal inti­tu­lat ”Alma Lati­na”.

9. Am par­ti­ci­pat impre­u­na cu sase colegi rota­rieni si 14 colegi inte­rac­ti­eni la pro­iec­tul comun al celor patru clu­buri din Con­stan­ta — ACTIUNE ECOLOGIZARE LACUL TABACARIE- 19.10.2019.

10. In  16 noiem­brie 2019 am sus­ti­nut si par­ti­ci­pat la actiu­nea de eco­lo­gi­za­re a insuli­tei din Man­ga­lia, orga­ni­za­ta de clu­bul Inte­ract Man­ga­lia, in urma care­ia au fost adu­nati pes­te 60 de saci plini cu dese­uri.

11. In 25.11.2019 ne-am ales vii­to­rul prse­din­te pen­tru man­da­tul 2021–2022, in per­soa­na minu­na­tu­lui coleg Miti­ca Cuco­ra­nu, mem­bru cu sta­te vechi in clu­bul nos­tru.

12. In data de 07.12.2019, le-am fost ala­turi pri­e­te­ni­lor si par­te­ne­ri­lor nos­tri de la Clu­bul Rota­ry BALCHIK, la balul anu­al de cari­ta­te, orga­ni­zat in cadru fes­tiv la com­ple­xul hote­li­er Ligh­tho­u­se Golf and Spa Resort, unde am fost tra­tati ca si mem­bri ai clu­bu­lui lor.

13. In decem­brie 2019, am orga­ni­zat con­form tra­di­ti­ei RC Man­glia petre­ce­rea Secret San­ta, in cadru fes­tiv.

14. In data de 1.12.2019, am con­ti­nu­at tra­di­tia si am par­ti­ci­pat impre­u­na cu o dele­ga­tie a clu­bu­lui la cere­mo­n­ia de depu­ne­re coroa­ne la Monu­men­tul Ero­i­lor de pe pla­to­ul Casei de Cul­tu­ra din Man­ga­lia.

15. Cole­gii nos­tri s‑au mobi­li­zat in spri­ji­nul unui caz soci­al din Man­ga­lia — un elev imi­nent din Man­ga­lia – IACOB Micha­el,  a carui mama nige­ri­a­na a dece­dat rapu­sa de o boa­la incu­ra­bi­la, a ramas fara came­ra din imo­bi­lul in care locu­iau in urma unui incen­diu devas­ta­tor — prin mari­ni­mia cole­gi­lor nos­tri, am reu­sit sa‑i mobi­lam came­ra si sa o dotam cu toa­te cele nece­sa­re, pen­tru a putea fi iar locu­i­ta. In aju­nul Cra­ci­u­nu­lui, ne-am depla­sat iar la acest baie­tel aca­sa, pntru a‑i duce hai­nu­te, ali­men­te si juca­rii lui si fra­ti­o­ru­lui, in var­sta de 3 ani.

16. Cole­gul nos­tru Flo­rin Rai­can, spri­ji­nit de vii­to­rul pre­se­din­te, Mar­ce­la Stan­cu, au daru­it un lap­top per­for­mant unui elev din Lima­nu, cu rezu­ta­te foar­te bune la inva­ta­tu­ra si situ­a­tie mate­ri­a­la pre­ca­ra, in 21.12.2019.

17. Cole­gii nos­tri Mar­ce­la Stan­cu si Vero­ni­ca Cara au daru­it hai­ne, incal­ta­min­te, arti­co­le pen­tru copi­ii din comu­na Lima­nu, tot in prag de Cra­ciun.

18. In 15.02.2020, am ono­rat ca in fie­ca­re an eve­ni­men­tul Cupa Rota­ry la Bow­ling, edi­tia a XV a, orga­ni­za­ta de Clu­bul Rota­ry Pon­tus Euxi­nus Con­stan­ta, unde repre­zen­tan­tii clu­bu­lui nos­tru au cas­ti­gat pre­mi­ul III, la cate­go­ria mas­culin.

19. In data de 10.03.2020, cole­gii nos­tri impre­u­na cu tine­rii nos­tri inte­rac­ti­eni au fost gaz­de pen­tru cate­va ore pen­tru tine­rii din pro­gra­mul YEP, timp in care aces­tia au vixi­tat cele mai impr­tan­te obiec­ti­ve turis­ti­ce din Ceta­tea Cal­la­tis.

20. In urma soli­ci­ta­ri­lor pri­mi­te de clu­bul nos­tru de la Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia, dupa decre­ta­rea sta­rii de urgen­ta, pri­vind nece­si­ta­tea dota­rii cu echi­pa­men­te medi­ca­le spe­ci­fi­ce, prin inter­me­di­ul cole­gei Adri­a­na Nico­lae — pre­se­din­te RC Pon­tus Euxi­nus Cta, am reu­sit sa achi­zi­tio­nam prin inter­me­di­ul spon­so­ru­lui Admi­nis­tra­tia Por­tu­ri­lor Mari­ti­me Con­stan­ta, două moni­toa­re func­tii vita­le si echi­pa­men­te medi­ca­le in valo­ra­re de 55.000 lei, pen­tru Spi­ta­lul Man­ga­lia.

21. Am pus baze­le pro­iec­tu­lui ”Bur­sa ROTARY MANGALIA”, pen­tru olim­pi­cii Man­ga­li­ei, prin care ofe­rim la fina­lul fie­ca­rui an rota­ri­an, spri­jin fian­ci­ar ele­vi­lor man­ga­li­eni din ciclu­ri­le gim­na­zi­al si liceal, cu rezul­ta­te la faze­le natio­na­le ale olim­pi­a­de­lor sco­la­re, pro­iect a carui pri­ma edi­tie am finalizat‑o in data de 24.06.2020, prin pre­mi­e­rea a patru elevi man­ga­li­eni care au obti­nut rezul­ta­te remar­ca­bi­le la faze­le natio­na­le ale olim­pi­a­de­lor sco­la­re in anul sco­lar 2018–2019: GRANTAT IONUT ANDREI, elev in cla­sa a VII a a Lice­u­lui Teo­re­tic Man­ga­lia, care a obti­nut meda­lia de bronz la Olim­pi­a­da de infor­ma­ti­ca, CUBANIȚĂ IOANA IASMINA, ele­va in cla­sa a XI a a Lice­u­lui Teo­re­tic Man­ga­lia, care a obti­nut locul I la Olim­pi­a­da de Reli­gie, SALANTAI OANA, ele­va a Sco­lii Gim­na­zi­a­le nr.3, care a obti­nut men­tiu­ne la OLIMPIADA ”Lec­tu­ra ca abi­li­ta­te de via­ta” și ARSENE COSMIN, elev al Sco­lii Gim­na­zi­a­le nr. 3, care a obti­nut men­tiu­ne la Con­cur­sul Natio­nal ”Cala­tori prin isto­rie”.

Rota­ry Club Man­ga­lia Event 24 Iunie 2020 on Hotel Cor­sa Man­ga­lia:

Mul­tu­mesc tutu­ror cole­gi­lor, cola­bo­ra­to­ri­lor si spon­so­ri­lor, care au spri­ji­nit pro­iec­te­le anu­lui rota­ri­an 2019–2020 si îi urez mult suc­ces în noul an rota­ri­an 2020–2021, cole­gei noas­tre  Mar­ce­la Stan­cu, care pre­ia con­du­ce­rea Clu­bu­lui Rota­ry Man­ga­lia.

Avo­cat Cos­mi­na Sto­ian, Man­ga­lia, 1 iulie 2020.


Man­ga­lia News, 02.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply