PREMIERĂ la Tănase! Sâmbătă, 4 iulie, ora 20:00, la Teatrul de Vară HERĂSTRĂU debutează Stagiunea Estivală 2020 cu premiera spectacolului ”CU MASCĂ sau FĂRĂ MASCĂ, OAMENII VOR SĂ ZÂMBEASCĂ!”

0
384

Sâm­bă­tă 4 iulie 2020, de la ore­le 20:00, va avea loc pre­mie­ra ”CU MASCĂ sau FĂRĂ MASCĂ, OAMENII VOR SĂ ZÂMBEASCĂ!”, un spec­ta­col de Vasi­le Mura­ru și Valen­ti­na Fătu, cu oca­zia căru­ia publi­cul va putea să îi reva­dă, să îi admi­re și să îi apla­u­de din nou pe artiș­tii Tea­tru­lui Tăna­se* care abia așteap­tă reîn­tâl­ni­rea cu spec­ta­to­rii!

”Am gân­dit aceas­tă pre­mie­ră, ca un spec­ta­col adap­tat tutu­ror con­di­ți­i­lor și măsu­ri­lor impu­se de auto­ri­tăți pen­tru pre­ve­ni­rea con­ta­mi­nă­rii cu noul coro­na­vi­rus și a desfă­şu­ră­rii acti­vi­tă­ţi­lor cul­tu­ra­le în con­di­ţii de depli­nă sigu­ranţă sani­ta­ră” – a decla­rat mana­ge­rul Tea­tru­lui, VASILE MURARU.

”Pe sce­nă și în culi­se, pen­tru artiști și per­so­na­lul teh­nic, dar și în incin­ta gră­di­nii de vară, pen­tru spec­ta­tori, vom res­pec­ta toa­te măsu­ri­le de pro­tec­ție și dis­tan­ța­re soci­a­lă. Titlul, regia, sce­no­gra­fia, core­gra­fia și dis­tri­bu­ția spec­ta­co­lu­lui au fost gân­di­te spe­cial ast­fel încât să res­pec­tăm regu­li­le esen­ți­a­le pen­tru pro­tec­ția artiș­ti­lor și a per­so­na­lu­lui teh­nic. Avem trei vari­an­te de dis­tri­bu­ție, dar nu vor lip­si bale­tul și orches­tra Tea­tru­lui”.

Toți artiș­tii Tea­tru­lui vor evo­lua în luna iulie și sep­tem­brie, în dife­ri­te for­mu­le ale ace­lu­iași spec­ta­col, pe sce­na celei mai mari și mai moder­ne gră­dini de vară din țară. Din păca­te însă, deși Tea­trul de Vară HERĂSTRĂU are o capa­ci­ta­te de aproa­pe 2.500 de locuri, aces­ta va putea fi ocu­pat, la fie­ca­re repre­zen­ta­ție, doar până la maxim 500 de locuri, așa cum pre­ve­de regu­la­men­tul impus de sta­rea de aler­tă.

Regu­la­ment acces Tea­trul de Vară HERĂSTRĂU: http://bit.ly/3i3ULwm

Toa­te spec­ta­co­le­le vor înce­pe la ora 20:00.

Din dis­tri­bu­ția spec­ta­co­lu­lui de sâm­bă­tă, 4 iulie fac par­te: VASILE MURARU şi VALENTINA FĂTU, BIANCA SÂRBU ROMANESCU, MIRUNA BIRĂU, DANIELA TĂNASE, RADU GHENCEA, TATIANA FECIORU (artist acro­bat), ROBERT EMANUEL.

Pe 11 iulie, tot sâm­bă­tă, vor evo­lua ALEXANDRU ARȘINEL, LILIANA MOCANU, ANA MARIA DONOSA, ALIN GHEORGHIȘAN, DIANA RADU, RALUCA GUSLICOV, ALEXANDRA PENCIU, iar pe 18 iulie, publi­cul îi va putea reve­dea și apla­u­da pe ADRIAN ENACHE, MIRELA VAIDA, ALEXANDRU LULESCU, ALEXANDRU LULESCU, NAE ALEXANDRU și CRISTIAN SIMION, OANA GHIOCA, MONALISA BASARAB, ALEXANDRA PENCIU.

Sce­no­gra­fia spec­ta­co­lu­lui este sem­na­tă de Fran­ces­ca CIOANCĂ și Ana Iulia POPOV, core­gra­fia de Cor­nel POPOVICI (asis­tent Edy Chi­ri­țes­cu), iar con­du­ce­rea muzi­ca­lă, de com­po­zi­to­rul Dan DIMITRIU, diri­jo­rul Orches­trei tea­tru­lui.

Repre­zen­ta­ți­i­le ”CU MASCĂ sau FĂRĂ MASCĂ, OAMENII VOR SĂ ZÂMBEASCĂ!” vor fi pro­gra­ma­te în iulie și în sep­tem­brie în fie­ca­re zi de sâm­bă­tă, înce­pând cu ore­le 20:00 după urmă­to­rul pro­gram:

Sâm­bă­tă 4 iulie 2020, ora 20:00;
Sâm­bă­tă 11 iulie 2020, ora 20:00;
Sâm­bă­tă 18 iulie 2020, ora 20:00;
Sâm­bă­tă 25 iulie 2020, ora 20:00;
Sâm­bă­tă 1 august 2020, ora 20:00;
Sâm­bă­tă 12 sep­tem­brie 2020, ora 20:00;
Sâm­bă­tă 19 sep­tem­brie 2020, ora 20:00;
Sâm­bă­tă 26 sep­tem­brie 2020, ora 20:00.

Bile­te­le s‑au pus în vân­za­re atât onli­ne, pe www.teatrultanase.ro, aici: https://bilete.teatrultanase.ro/alege-spectacol, cât și la case­le de bile­te ale Sălii Savoy și Tea­tru­lui de Vară HERĂSTRĂU.

Cos­tul unui bilet: 25 lei.

Pro­gram case de bile­te:

Sala SAVOY — Calea Vic­to­ri­ei nr. 33, sec­tor 1:

Marți — Vineri, ore­le 10.00 – 19.00;

Sâm­bă­tă, ore­le 10.00 – 17.00.

Tea­trul de Vară HERĂSTRĂU – intra­re Arcul de Tri­umf:

Sâm­bă­tă, ore­le 17.00 – 20.30 (în zile­le în care au loc spec­ta­co­le­le).

*Astăzi se împli­nesc 101 ani de la des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă, pen­tru public a Tea­tru­lui ”Cără­buș”, pe 2 iulie 1919, cu pre­mie­ra spec­ta­co­lu­lui de Revis­tă “Pisi­că pe orez”, în care mare­le actor Con­stan­tin Tăna­se a inter­pre­tat cuple­tul “Coto­i­ul e pe var­ză, pisica‑i pe orez”. Actu­a­lul Tea­tru de Revis­tă ”Con­stan­tin Tăna­se”, insti­tu­ție publi­că de cul­tu­ră a Pri­mă­ri­ei Capi­ta­lei s‑a năs­cut însă ceva mai devre­me, pe 23 mai 1919, atunci când, pe stra­da Aca­de­mi­ei, era pusă pia­tra de teme­lie a Gră­di­nii “Cără­buș”. Atunci, acto­rul Con­stan­tin Măr­cu­les­cu de la Tea­trul Națio­nal, a des­fă­șu­rat un per­ga­ment de pe care a citit ver­su­ri­le scri­se de Geor­ge Ranetti: “Se-înte­me­ia­ză Tem­plul Come­di­ei / Și-or pune-ntâia pia­tră a teme­li­ei / Tăna­se, care‑i un ves­tit ghi­duș / Cu nasu‑i lung, de-aici și pan-la Huși / Și Gri­go­res­cu, negru ca un tuș… / De ce‑l numiși tu Tea­tru “Cără­buș” / O, nasu­le-arhi­tect care‑l făcuși? / Eu nu pri­cep – da‑i trea­ba mese­ri­ei / Iar eu‑s doar gră­mă­ti­cul tre­pă­duș / Ce-așter­ne azi pe luci­ul hâr­ti­ei / Mai alb ca flo­ri­le de corco­duș / O slo­vă ce‑i meni­tă veș­ni­ci­ei!”. Apoi, acel papi­rus a fost intro­dus într‑o sti­clă goa­lă de șam­pa­nie care a fost îngro­pa­tă la teme­lia sce­nei. Din acel moment, marea majo­ri­ta­te a mari­lor actori, soliști vocali, dan­sa­tori, bale­rini, instru­men­tiști, tex­ti­eri, com­po­zi­tori, sce­no­grafi, core­grafi și regi­zori și-au legat nume­le și carie­ra de sce­na Tea­tru­lui de Revis­tă ”Con­stan­tin Tăna­se”, reu­șind să păs­tre­ze și să ducă mai depar­te tra­di­ția, spi­ri­tul și fai­ma aces­tu­ia. Și, dacă tot ne-am înors în timp, vă amin­tim că pri­mul spec­ta­col de Revis­tã s‑a jucat pe 19 noiem­brie 1872, pe sce­na Tea­tru­lui Bos­sel, afla­tã pe Calea Vic­to­ri­ei; a avut loc repre­zen­ta­ţia spec­ta­co­lu­lui ”Ape­le de la Văcă­rești”, o „come­die vode­vi­lã în 3 acte” de Matei Mil­lo (a fãcut ca artist, par­te din dis­tri­bu­ţie), pe muzi­ca lui Ale­xan­dru Fle­ch­ten­ma­cher.


Man­ga­lia News, 03.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply