Poliţia de Frontieră Română sărbătoreşte 156 de ani de existenţă instituţională

0
323

Ziua Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră Româ­ne (24 iulie) repre­zin­tă de fie­ca­re dată un pri­lej pen­tru a fi recom­pen­sa­te acţiu­ni­le des­fă­șu­ra­te de pro­prii lucră­tori, în înde­pli­ni­rea atri­bu­ţi­i­lor spe­ci­fi­ce la gra­ni­ța Româ­ni­ei.

Astăzi, la sedi­ul Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră, în pre­zenţa dom­nu­lui Ion Mar­cel Vela, minis­trul Afa­ce­ri­lor Inter­ne, a ches­to­ru­lui prin­ci­pal de poli­ţie Liviu Bute, a con­du­ce­rii Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră Româ­ne, şefi­i­lor de arme din Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne, repre­zen­tanţi­lor insti­tu­ţi­i­lor cu care Poli­ţia de Fron­ti­e­ră cola­bo­rea­ză şi a per­so­na­lu­lui Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră, au avut loc fes­ti­vi­tă­ţi pri­le­ju­i­te de săr­bă­to­ri­rea a 156 ani de exis­tenţă insti­tu­ţio­na­lă.

În acest an, eve­ni­men­tul s‑a deru­lat într-un con­text spe­cial, având în vede­re măsu­ri­le dis­pu­se la nivel insti­tu­ţio­nal pen­tru pre­ve­ni­rea răs­pân­di­rii Covid-19, însă cu ace­lași sen­ti­ment de mân­drie şi res­pect pen­tru pro­fe­sia de poli­ţist de fron­ti­e­ră şi pen­tru efor­tul depus la moder­ni­za­rea aces­tei insti­tu­ţii de către îna­in­ta­şii noş­tri.

Cu aceas­tă oca­zie, ches­to­rul prin­ci­pal de poli­ţie Liviu Bute a feli­ci­tat poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră pen­tru aceas­tă zi deo­se­bi­tă, apre­ci­ind spri­ji­nul acor­dat şi efor­tu­ri­le depu­se de aceş­tia din punct de vede­re pro­fe­sio­nal, ast­fel încât, prin rezul­ta­te­le obţi­nu­te, Poli­ţia de Fron­ti­e­ră să poa­tă fi defi­ni­tă ca o insti­tu­ţie moder­nă, ali­ni­a­tă la stan­dar­de­le euro­pe­ne.

În cadrul întâl­ni­rii, dom­nul ches­tor prin­ci­pal de poli­ţie Liviu Bute a decla­rat: “Fără nicio rezer­vă afirm că Poli­ția de Fron­ti­e­ră Româ­nă poa­te fi con­si­de­ra­tă un reper insti­tu­țio­nal în arhi­tec­tu­ra  orga­ni­zațio­na­lă a sta­tu­lui. A dove­dit asta în repe­ta­te rân­duri, în func­ție de tipul pro­vo­că­ri­lor pe care le‑a avut de ges­tio­nat. Și nu au fost puți­ne!

Dar toa­te aces­te rezul­ta­te pot fi atri­bu­i­te insti­tu­ți­ei doar în mod indi­rect. Ele sunt, în rea­li­ta­te, meri­tul  oame­ni­lor care au pur­tat uni­for­ma Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră în toți acești 156 de ani.”

Ast­fel, în acest an, un număr de 140 de poli­ţi­şti de fron­ti­e­ră,  ofi­ţeri şi agenţi care își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea în struc­tu­ri­le Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră, spe­cia­liști în supra­ve­ghe­rea fron­ti­e­rei teres­tre, mari­ti­me, aero­por­tu­a­re, au fost evi­den­ți­ați şi recom­pen­sa­ţi prin avan­sa­re în gra­dul pro­fe­sio­nal urmă­tor, îna­in­tea înde­pli­ni­rii sta­gi­u­lui minim, pen­tru meri­te deo­se­bi­te avu­te în misiu­ni­le ope­ra­ti­ve des­fă­șu­ra­te, atât pe teri­to­ri­ul țării, cât şi în urma par­ti­ci­pă­rii la ope­ra­ţiu­ni­le comu­ne orga­ni­za­te de Agen­ția Fron­tex.

Din cei 140 de poli­ţi­şti de fron­ti­e­ră pro­mo­va­ţi, pes­te 90% pro­vin din cadrul struc­tu­ri­lor teri­to­ri­a­le ope­ra­ti­ve ale poli­ţi­ei de fron­ti­e­ră, aceş­tia remar­cân­du-se în cadrul acțiu­ni­lor de supra­ve­ghe­re şi con­trol des­fă­șu­ra­te la fron­ti­e­ra de stat, dar în mod spe­cial în misiu­ni­le pen­tru com­ba­te­rea infra­cţio­na­li­tă­ţii trans­fron­ta­li­ere și a migra­ți­ei ile­ga­le, având o con­tri­bu­ție impor­tan­tă la rezul­ta­te­le ope­ra­ti­ve obţi­nu­te de struc­tu­ri­le din care fac par­te.

Tot­o­da­tă, a fost acor­da­tă dis­tin­cţia “Poli­ţis­tul de fron­ti­e­ră al anu­lui 2020” pen­tru  doi poli­ţi­şti de fron­ti­e­ră, după cum urmea­ză:

  • comi­sar şef de poli­ţie Miha­il-Cos­min Bol­diş din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui Teri­to­ri­al al Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră Ora­dea, şeful Sec­to­ru­lui Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră Năd­lac, pen­tru devo­ta­ment şi meri­te deo­se­bi­te în înde­pli­ni­rea misiu­ni­lor de ser­vi­ciu. Ofi­țe­rul a coor­do­nat exem­plar acti­vi­tă­ţi­le desfă­şu­ra­te de poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul sec­to­ru­lui pe care îl con­du­ce în tim­pul pan­de­mi­ei de COVID-19 şi s‑a impli­cat activ pen­tru flui­di­za­rea tra­fi­cu­lui şi pune­rea în apli­ca­re a măsu­ri­lor pe linie de sănă­ta­te publi­că în cele două punc­te de fron­ti­e­ră care au înre­gis­trat în aceas­tă peri­oa­dă cel mai intens tra­fic — Năd­lac I şi Năd­lac II — Autos­tra­dă. Tot­o­da­tă, sub coor­do­na­rea ofi­ţe­ru­lui, per­so­na­lul sec­to­ru­lui pe care îl con­du­ce a avut o serie de rezul­ta­te pe linie ope­ra­ti­vă, depis­tând nume­roa­se gru­puri de migranţi care au încer­cat să trea­că ile­gal fron­ti­e­ra, auto­ve­hi­cu­le fura­te, urmă­ri­ţi gene­ral şi inter­na­ţio­nal.
  •  agent de poli­ţie Iuli­an-Euse­biu Maca­rie, din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui Teri­to­ri­al al Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră Giur­giu, Sec­to­rul Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră Cala­fat, pen­tru pro­fe­sio­na­lism şi meri­te deo­se­bi­te în înde­pli­ni­rea misiu­ni­lor de ser­vi­ciu. Proas­păt absol­vent al Şco­lii de Pre­gă­ti­re a Agenţi­lor Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră Avram Ian­cu Ora­dea în anul 2018, agen­tul a acor­dat o impor­tanţă şi o seri­o­zi­ta­te deo­se­bi­te acti­vi­tă­ţii pro­fe­sio­na­le, fapt demon­strat prin cazul înre­gis­trat în luna mai a aces­tui an, atunci când a des­co­pe­rit, ascun­să în cabi­na unui camion, can­ti­ta­tea de 50 kg hero­i­nă, eva­lu­a­tă la apro­xi­ma­tiv 1,5 mili­oa­ne euro.

Infor­ma­ţii de bac­k­gro­und

La 24 Iulie 1864, domni­to­rul Ale­xan­dru Ioan Cuza sem­na Decre­tul prin care se rea­li­za uni­rea cor­pu­ri­lor gră­ni­ce­reşti “de din­coa­ce şi din­co­lo de Mil­cov”, moment ce a deve­nit reper isto­ric pen­tru insti­tu­ţia noas­tră, însem­nând recu­noa­ş­te­rea iden­ti­tă­ţii insti­tu­ţio­na­le şi, tot­o­da­tă, pia­tra de teme­lie a Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră de astăzi.

Prin Ordo­nanţa de Urgenţă a Guver­nu­lui Româ­ni­ei nr. 104/2001 pri­vind orga­ni­za­rea şi fun­cţio­na­rea Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră Româ­ne, aceas­tă dată isto­ri­că a fost desem­na­tă săr­bă­toa­re ofi­ci­a­lă a Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră Româ­ne, fiind momen­tul de recu­noa­ş­te­re a iden­ti­tă­ţii insti­tu­ţio­na­le şi, de ase­me­nea, teme­lia orga­ni­za­ţi­ei moder­ne de astăzi, care fun­cţio­nea­ză la stan­dar­de euro­pe­ne.

În cei 156 ani de exis­tenţă — şi nu numai, deo­a­re­ce apă­ra­rea hota­re­lor ţării a exis­tat din cele mai vechi tim­puri — Poli­ţia de Fron­ti­e­ră Româ­nă a par­curs mai mul­te eta­pe de trans­for­ma­re şi per­fe­cţio­na­re, în fun­cţie de carac­te­rul peri­oa­dei isto­ri­ce tră­i­te, însă indi­fe­rent de for­ma de orga­ni­za­re sau denu­mi­re, misiu­nea a rămas întot­dea­u­na ace­ea­şi, cea de stră­jer al lega­li­tă­ţii, ordi­nii şi lini­ş­tii la fron­ti­e­ră.

În pre­zent, ca insti­tu­ţie spe­cia­li­za­tă a Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne, Poli­ţia de Fron­ti­e­ră Româ­nă are obli­ga­ţia să pre­vi­nă şi să com­ba­tă stă­ri­le de peri­col la adre­sa Româ­ni­ei, deter­mi­na­te de migra­ţia ile­ga­lă şi cri­mi­na­li­ta­tea trans­fron­ta­li­eră şi, de ase­me­nea, să ape­re via­ţa, inte­gri­ta­tea cor­po­ra­lă şi liber­ta­tea per­soa­ne­lor, pro­pri­e­ta­tea publi­că şi pri­va­tă, cele­lal­te drep­turi şi inte­re­se legi­ti­me ale cetă­ţe­ni­lor şi comu­ni­tă­ţii, acti­vi­ta­tea sa con­sti­tu­ind ser­vi­ci­ul public desfă­şu­rat în inte­re­sul per­soa­nei, al comu­ni­tă­ţii şi în spri­ji­nul insti­tu­ţi­i­lor sta­tu­lui, exclu­siv pe baza şi prin apli­ca­rea legii.

Prin rezul­ta­te­le obţi­nu­te, insti­tu­ţia Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră Româ­ne con­ti­nuă să se afir­me ca par­te­ner de încre­de­re al sta­te­lor euro­pe­ne în lup­ta împo­tri­va infra­cţio­na­li­tă­ţii trans­fron­ta­li­ere, bucu­rân­du-se de res­pec­tul şi apre­ci­e­rea struc­tu­ri­lor simi­la­re din alte ţări, iar pro­fe­sio­na­lis­mul poli­ţi­ş­ti­lor de fron­ti­e­ră şi des­chi­de­rea spre cola­bo­ra­re, mani­fes­ta­te per­ma­nent în rapor­tu­ri­le cu cele­lal­te struc­turi, au avut un aport esenţi­al la obţi­ne­rea aces­tor per­for­manţe şi cre­a­rea unei ima­gini pozi­ti­ve a insti­tu­ţi­ei în exte­ri­or.


Man­ga­lia News, 24.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply