PLANUL PENTRU ROMÂNIA al Partidului Republican din România. Regândim România! [VIDEO]

0
187

PLANUL PENTRU ROMÂNIA 


Româ­nia pros­pe­ră

IMM-uri, mediu de afa­ceri și inves­ti­ții

IMM-uri și mediu de afa­ceri

Pro­gram „Obiec­tiv 2025”: Româ­nia în top 3 for­țe antre­pre­no­ri­a­le din Euro­pa

 • Start-up Nation: 50.000 proiecte/an din­tre care 10.000 în dome­ni­ul noi­lor teh­no­lo­gii
 • Pova­ră fis­ca­lă 0 pen­tru fir­me­le care inves­tesc în cer­ce­ta­re dezvol­ta­re în dome­ni­ul noi­lor teh­no­lo­gii (peri­oa­dă de 12 luni)
 • Cre­a­rea unui parc teh­no­lo­gic de nivel mondi­al în fie­ca­re pro­vin­cie isto­ri­că, capa­bil să incu­be­ze și să acce­le­re­ze 1.000 de fir­me din dome­ni­ul IT în fie­ca­re an (3.000 la nivel națio­nal, 30.000 în 10 ani)
 • Pro­gram națio­nal de par­te­ne­ri­at între IMM-uri­le româ­nești și sis­te­mul edu­ca­țio­nal (liceal, pro­fe­sio­nal și uni­ver­si­tar) pen­tru a spri­jini adap­ta­rea abi­li­tă­ți­lor tine­ri­lor la nevo­i­le pie­ței mun­cii și a faci­li­ta tranzi­ția aces­to­ra în zona acti­vă
 • Pro­gram de repa­tri­e­re anu­a­lă a 1000 de pro­fe­si­o­niști români prin ofe­ri­rea de con­di­ții avan­ta­joa­se la des­chi­de­rea unei afa­ceri în Româ­nia.

Fond dedi­cat pen­tru IMM-uri – 7 mili­ar­de EURO.

 • Modi­fi­ca­rea sche­mei de împru­mu­turi garan­ta­te pen­tru IMM-uri (5 mili­ar­de dolari)
 • Fon­du­ri­le devin neram­bu­r­sa­bi­le dacă sunt folo­si­te pen­tru pla­ta sala­ri­i­lor (cel puțin 75%), chi­rie și uti­li­tăți.
 • Peri­oa­dă de gra­ție 12 luni.

Împru­mu­turi-pun­te pen­tru 6–12 luni pen­tru sec­toa­re­le eco­no­mi­ce cele mai grav afec­ta­te de cri­ză (HoRe­Ca, trans­por­turi) (2 mili­ar­de dolari)

 • Pla­ta împru­mu­tu­ri­lor înce­pe în mai 2021
 • Mări­mea ratei core­la­tă nu poa­te depăși 5% din cifra de afa­ceri.

Vou­che­re-res­ta­u­rant de 100 de RON / anga­jat

Cadru legi­sla­tiv care să favo­ri­ze­ze acce­sul IMM-uri­lor la achi­zi­ții publi­ce

 • eti­che­tă care va fi afi­șa­tă de către achi­zi­to­rii publici care ade­ră la prac­ti­ci­le de achi­zi­ții „favo­ra­bi­le IMM-uri­lor”.

Infor­ma­re, suport și asis­ten­ță pen­tru IMM-uri

Spri­jin stra­te­gic ofe­rit fir­me­lor româ­nești care își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea pes­te hota­re (după model fran­cez) și pen­tru a aju­ta aces­tea să fie com­pe­ti­ti­ve la pro­ce­du­ri­le de achi­zi­ție inter­națio­na­le.

Plat­for­mă digi­ta­lă inte­gra­tă de infor­ma­re și con­sul­tan­ță pen­tru mici­le afa­ceri româ­nești
Cen­tre loca­le de suport IMM – asis­ten­ta lega­la, juri­di­ca, con­ta­bi­la, ser­vi­cii con­e­xe de digi­ta­li­za­re.

Inves­ti­ții

Plan națio­nal mul­ti­a­nu­al de inves­ti­ții: pri­o­ri­ti­za­re a efor­tu­lui finan­ci­ar pen­tru a sus­ți­ne inves­ti­ți­i­le publi­ce de impor­tan­ță cri­ti­că și cu nivel de matu­ri­ta­te ridi­cat).

Refa­ce­rea flo­tei româ­nești de vapoa­re si sle­puri și dub­la­rea capa­ci­tă­ți­lor por­tu­a­re.

Rea­li­za­rea cana­lu­lui navi­ga­bil Giur­giu – Bucu­rești.

FAZA I: Autos­trăzi și dru­muri expres de impor­tan­ță cri­ti­că.

Sibiu – Pitești – 2024
Iași – Târ­gu Mureș – 2026
Crai­o­va – Pitești – 2022
Vari­an­te oco­li­toa­re Valea Pra­ho­vei
FAZA II: Trans­port sus­te­na­bil.

Infras­truc­tu­ra fero­vi­a­ră rapi­dă pe cori­doa­re­le de mare vite­ză
Tre­nuri subu­r­ba­ne și regio­na­le pen­tru creș­te­rea mobi­li­tă­ții și redu­ce­rea congestiei/populării
Trans­port public nepo­lu­ant și sis­te­me per­for­man­te de mana­ge­ment al tra­fi­cu­lui, cu accent pe pri­o­ri­ti­za­rea trans­por­tu­lui în comun.

Româ­nia fru­moa­să

paduri, turism și mediu

Sal­va­rea pădu­ri­lor

Pro­iect națio­nal de rege­ne­ra­re a pădu­ri­lor timp de 10 ani și creș­te­rea pon­de­rii supra­fe­țe­lor împă­du­ri­te până la 32% din teri­to­ri­ul națio­nal (nive­lul actu­al al Ger­ma­niei) prin împă­du­ri­rea a 1milion de hec­ta­re până în 2030.

Redu­ce­rea cu 50% a pla­nu­ri­lor de exploa­ta­re din ame­na­ja­men­te­le sil­vi­ce apro­ba­te.
Avi­zul de exploa­ta­re va fi emis de Inspec­to­ra­tul Teri­to­ri­al de Regim Sil­vic și de Vână­toa­re doar în con­di­ți­i­le în care pro­pri­e­ta­rul pădu­rii are apro­bat pla­nul de reîm­pă­du­ri­re a supra­fe­ței exploa­ta­te.
Redu­ce­rea supra­fe­tei exploa­ta­bi­le cu 50% si pas­tra­rea a min 50% din lem­nul exploa­tat pt indus­tria loca­la
Lem­nul exploa­tat din fon­dul fores­ti­er națio­nal va putea fi comer­ci­a­li­zat doar prin depo­zi­te­le auto­ri­za­te de Gar­da Fores­ti­e­ră. Anun­țu­ri­le de comer­ci­a­li­za­re vor fi publi­ca­te în mod trans­pa­rent pe site-ul insti­tu­ți­ei.
Sis­tem de impo­zi­ta­re supli­men­ta­re pen­tru expor­ta­to­rii de masă lem­noa­să (buș­te­ni), simi­lar cu cel pen­tru țigări și alco­ol.

Pro­gram națio­nal de sti­mu­len­te fis­ca­le pen­tru com­pa­ni­i­le care pro­ce­sea­ză în mod sus­te­na­bil masa lem­noa­să.

Pro­iect națio­nal de par­te­ne­ri­at între stat, com­pa­nii și cetă­țean pen­tru eli­mi­na­rea deșe­u­ri­lor din natu­ră (adop­tă o pădu­re).

Turism
Pro­gra­mul națio­nal „Turist în Româ­nia” pen­tru pro­mo­va­rea des­ti­na­ți­i­lor autoh­to­ne.

Imple­men­ta­rea pro­gra­mu­lui națio­nal „Româ­nia, spa-ul Euro­pei” pen­tru dezvol­ta­rea turis­mu­lui bal­near și de well­ne­ss

Pro­gram de eco-tiche­te turis­ti­ce pen­tru volun­ta­rii care se impli­că în pro­tec­ția mediu­lui și acțiu­ni­le de cură­ța­re a deșe­u­ri­lor.

Pro­gra­mul „Tră­ieș­te româ­neș­te” prin care vizi­ta­to­rii vor putea expe­ri­men­ta sti­lul de via­ță și obi­ce­iu­ri­le local­ni­ci­lor în comu­ni­tă­ți­le rura­le, în armo­nie cu medi­ul.

Pro­gra­mul „Cre­din­ță și tra­di­ții” de turism ecu­me­nic, în cola­bo­ra­re cu BOR și prin­ci­pa­le­le cul­te reli­gi­oa­se

Pro­gra­mul “Isto­rie și cul­tu­ră” muzee, case memo­ri­a­le, cetăți, situri patri­mo­niu UNESCO

Pro­gra­mul de City-break axat pe diver­si­fi­ca­rea flu­xu­lui turis­tic spre prin­ci­pa­le­le ora­șe cu poten­ți­al de dezvol­ta­re: Bucu­rești, Cluj-Napo­ca, Iași, Timi­șoa­ra, Ora­dea, Sibiu, Alba-Iulia, Bra­șov, Crai­o­va

Mediu
Dub­la­rea capa­ci­tă­ții de pro­duc­ție de ener­gie din sur­se rege­ne­ra­bi­le la nivel națio­nal, core­la­tă cu cre­a­rea de capa­ci­tăți echi­va­len­te de ener­gie puțin polu­an­te (1000 MWh) prin cen­tra­le de gene­ra­re avand drept sur­să gaze­le natu­ra­le.

Inves­ti­ții în capa­ci­tăți de pro­duc­ție loca­lă de ener­gie din sur­se rege­ne­ra­bi­le (până la 1 MWh), pre­cum și a insta­lă­rii de capa­ci­tăți de pro­duc­ție de ener­gie elec­tri­că și ter­mi­că în coge­ne­ra­re.

Redu­ce­rea cu 80% a pro­duc­ți­ei și con­su­mu­lui de plas­tic până în 2030.

Pre­lun­gi­rea “ Pro­gra­mu­lui rabla “ pe tot par­cur­sul anu­lui 2020 pen­tru mar­ci­le Ford si Dacia pen­tru sti­mu­la­rea pro­duc­ti­ei inter­ne de masini

Pro­gram națio­nal de moder­ni­za­re a insta­la­ți­i­lor ener­ge­ti­ce.

Sti­mu­la­rea pro­duc­ți­ei de auto­mo­bi­le elec­tri­ce și majo­ra­rea cu 50% a cuan­tu­mu­lui eco­ti­che­tu­lui până în 2023.

Cre­a­rea a 500 000 de noi locuri de mun­că în eco­no­mia ver­de până în 2025

Redu­ce­rea cu 50% a tra­fi­cu­lui greu de cami­oa­ne până în 2030 prin imple­men­ta­rea de rete­le de trans­port de tip “rol­ling highway”

Folo­si­rea poten­ți­a­lu­lui ener­ge­tic al Mării Negre și trans­for­ma­rea por­tu­lui Con­stan­ța în epi­cen­tru regio­nal al „eco­no­mi­ei albas­tre”

Cre­a­rea unei eco­no­mii 100% cir­cu­la­re până în 2030 și redu­ce­rea cu 50% a can­ti­tă­ții de deșe­uri mena­je­re până în 2025

Cre­a­rea unui dis­pe­ce­rat națio­nal de moni­to­ri­za­re a cali­tă­ții aeru­lui cu un sis­tem de aler­tă și răs­puns auto­mat pen­tru pro­te­ja­rea sănă­tă­ții cetă­țe­ni­lor.


Româ­nia sănă­toa­să
sănă­ta­te și sport

Sănă­ta­te
Măsuri gene­ra­le

Legea per­so­na­lu­lui sani­tar: sta­tut spe­cial pen­tru Medici și cadre medi­ca­le (faci­li­tăți în func­ție de gra­dul de risc ocu­pa­țio­nal)

Dezvol­ta­rea unui pro­gram națio­nal de pre­ve­ni­re a îmbol­nă­vi­ri­lor prin tes­ta­re, edu­ca­ție și infor­ma­re

Dezvol­ta­rea de cen­tre ambu­la­to­rii comu­ni­ta­re

Alo­ca­rea a 1% din PIB pen­tru finan­ța­rea cer­ce­tă­rii pri­ma­re și apli­ca­te în dome­ni­ul sani­tar, mai ales prin sti­mu­la­rea teh­no­lo­gi­i­lor noi.

Dezvol­ta­rea ser­vi­ci­i­lor de dia­gnos­tic și asis­ten­ță de tip tele­me­di­ci­nă: acce­si­bi­li­ta­te prin digi­ta­li­za­re

Măsuri COVID-19
Asi­gu­ra­rea unor locuri sufi­cien­te de tera­pie inten­si­vă pen­tru poten­ți­a­lii pacienți cu Covid-19, luând în con­si­de­ra­ție în pre­a­la­bil acea par­te a popu­la­ți­ei afec­ta­tă de pato­lo­gii deja exis­ten­te.

Tes­ta­rea masi­vă a popu­la­ți­ei cu tes­te PCR în vede­rea sta­bi­li­rii numă­ru­lui exact de per­soa­ne bol­na­ve, infec­ta­te, pur­tă­tori sănă­toși de virus Sars-Cov‑2.

Măști de pro­tec­ție gra­tis copi­i­lor în școli și pen­tru cate­go­ri­i­le defa­vo­ri­za­te

Asi­gu­ra­rea de măsuri spe­ci­a­le pen­tru per­soa­ne­le cu pro­ble­me res­pi­ra­to­rii sau cu alte afec­țiuni care îngre­u­nea­ză folo­si­rea măș­tii de pro­tec­ție

Sport

Obiec­ti­ve
Creș­te­rea gra­du­lui de par­ti­ci­pa­re acti­vă a popu­la­ți­ei la acti­vi­tă­ți­le spor­ti­ve,
Creș­te­rea nive­lu­lui de sănă­ta­te indi­vi­du­a­lă
Îmbu­nă­tă­ți­rea cali­tă­ții vie­ții, a nive­lu­lui de inte­gra­re soci­a­lă și a coe­ziu­nii între mem­brii comu­ni­tă­ți­lor

Măsuri
Alo­ca­rea a 1 mili­ard de euro pen­tru dome­ni­ul spor­tu­lui și acti­vi­tă­ți­lor de pre­ven­ție în dome­ni­ul sănă­tă­ții

Pro­gra­mul Națio­nal „Spor­tul pen­tru Toți”: vou­che­re pen­tru anga­jați și pen­sio­nari pen­tru sus­ți­ne­rea acti­vi­tă­ți­lor spor­ti­ve

Pro­gra­mul Națio­nal de Pro­mo­va­re a Spor­tu­lui de Per­for­man­ță: rea­bi­li­ta­re și moder­ni­za­re a baze­lor spor­ti­ve

Pro­gra­mul Oina, Sport Națio­nal

rea­li­za­rea de către sta­tul român prin Com­pa­nia Națio­na­lă de Inves­ti­ții a patru sta­di­oa­ne de oină în: Bucu­rești, Transil­va­nia (Cluj-Napo­ca), Mol­do­va (Iași), Dobro­gea (Con­stan­ța);
acti­vi­tăți de pro­mo­va­re a spor­tu­lui nos­tru națio­nal în școli, licee și uni­ver­si­tăți și în rân­dul comu­ni­tă­ți­lor de români din dias­po­ra;
inclu­de­rea oinei în patri­mo­ni­ul ima­te­rial UNESCO.


Româ­nia digi­ta­lă
digi­ta­li­za­rea sta­tu­lui

Digi­ta­li­za­rea tre­bu­ie sa se faca în para­lel cu refor­ma admi­nis­tra­ți­ei și a pro­ce­du­ri­lor gre­o­a­ie de rela­țio­na­re din­tre cetă­țean și stat. Pro­ce­du­ri­le tre­bu­ie ratio­na­li­za­te și sim­pli­fi­ca­te ast­fel incat pro­ce­sul de digi­ta­li­za­re a aces­to­ra sa fie cat mai sim­plu de struc­tu­rat si imple­men­tat.
Tre­bu­ie cre­a­ta o infras­truc­tu­ra inte­gra­tă care sa lege toa­te insti­tu­ti­i­le admi­nis­tra­ti­ve asi­gu­rand ast­fel acce­sul si dis­tri­bu­tia infor­ma­ti­i­lor inter-insti­tu­tio­nal. Ast­fel mutam stran­ge­rea de informatii/acte nece­sa­re pen­tru o pro­ce­du­ra de la ceta­tean la insti­tu­ti­i­le de stat si mic­so­ram sem­ni­fi­ca­tiv tim­pul de rezol­va­re si solu­tio­na­re a pro­ce­du­rii.
Digi­ta­li­za­rea va fi strans lega­ta si de dezvol­ta­rea infras­truc­tu­rii infor­ma­ti­ce din comu­ni­ta­ti­le sara­ce si sub­dezvol­ta­te.

Con­text
Grad redus de digi­ta­li­za­re (33%, față de media UE de 50%). Până în 2023 ne pro­pu­nem să depă­șim media euro­pea­nă și să țin­tim un grad de digi­ta­li­za­re de pes­te 60%, com­pa­ra­bil cu nive­lul sta­te­lor dezvol­ta­te.

Digi­ta­li­za­rea și refor­ma admi­nis­tra­ți­ei vor fi com­po­nen­te­le unei stra­te­gii con­ver­gen­te prin care se va schim­ba radi­cal acce­si­bi­li­ta­tea ser­vi­ci­i­lor publi­ce și va creș­te cali­ta­tea guver­nă­rii.

Digi­ta­li­za­rea admi­nis­tra­ți­ei publi­ce cen­tra­le și loca­le tre­bu­ie sa devi­nă o pri­o­ri­ta­te națio­na­lă, un obiec­tiv stra­te­gic, și nu numai un pro­ces de achi­zi­ție de teh­no­lo­gie. Prin digi­ta­li­za­rea admi­nis­tra­și­i­lor publi­ce cen­tra­lă si loca­le se spo­reș­te efi­cien­ța flu­xu­ri­lor, se redu­ce dras­tic gra­dul de biro­cra­ti­za­re și poa­te cel mai impor­tant se tre­ce într‑o eră a trans­pa­ren­ței cu efec­te pozi­ti­ve asu­pra dimi­nu­ă­rii corup­ți­ei.

Obiec­ti­ve
Eli­mi­na­rea biro­cra­ți­ei, hâr­ti­i­lor și ștam­pi­le­lor pen­tru cetă­țeni și fir­me: 90% din pres­ta­ți­i­le publi­ce către cetă­țeni și fir­me vor fi rea­li­za­te onli­ne până în 2023.

Imple­men­ta­rea iden­ti­ta­tii digi­ta­le ast­fel incat ori­ce per­soa­na fizi­ca si juri­di­ca sa deti­na o iden­ti­ta­te digi­ta­lă, un cont unic pro­te­jat.

Sem­nă­tu­ră elec­tro­ni­că pen­tru fie­ca­re per­soa­nă fizi­că.

Spri­ji­ni­rea fir­me­lor româ­nești din dome­ni­ul IT prin pri­o­ri­ti­za­rea know-how-ului autoh­ton în con­struc­ția și inte­gra­rea unui por­tal națio­nal de E‑guvernare

Acces gra­tu­it la un pachet com­plet de ser­vi­cii publi­ce digi­ta­le pen­tru toți româ­nii

Redu­ce­rea cos­tu­ri­lor cu apa­ra­tul admi­nis­tra­tiv, refor­ma func­ți­ei publi­ce și reo­rien­ta­rea resur­se­lor pen­tru inves­ti­ții și inclu­ziu­ne soci­a­lă

Măsuri
Imple­men­ta­rea unui por­tal națio­nal digi­tal de E‑guvernare folo­sind resur­se­le și know-how-ul fir­me­lor româ­nești de IT. Por­ta­lul va inte­gra toa­te ser­vi­ci­i­le publi­ce fur­ni­za­te cetă­țe­ni­lor, la nivel cen­tral. Va fi core­lat cu o apli­ca­ție de E‑guvernare pen­tru tele­fo­nul mobil, table­tă și alte dis­po­zi­ti­ve elec­tro­ni­ce. In acest mod vor fi eli­mi­na­te com­plet hâr­ti­i­le și ștam­pi­le­le, înles­nind via­ța româ­ni­lor și con­tri­bu­ind la creș­te­rea com­pe­ti­ti­vi­tă­ții eco­no­mi­ce a țării.

Imple­men­ta­rea unei rețe­le națio­na­le de E‑primării, inte­gra­te cu sis­te­mul admi­nis­tra­ți­ei publi­ce cen­tra­le.

Pro­gra­mul O table­tă pen­tru fie­ca­re român: cetă­țe­nii vor pri­mi cu titlu gra­tu­it, din par­tea sta­tu­lui, o table­tă încăr­ca­tă cu date­le lor per­so­na­le, cu titlu nomi­nal, folo­si­tă exclu­siv pen­tru a acce­sa ser­vi­ci­i­le publi­ce. Table­ta va fi dată în cus­to­die în mod gra­tu­it, dis­po­zi­ti­vul rămânând în pro­pri­e­ta­tea sta­tu­lui. Dis­po­zi­ti­vul nu va putea fi trans­fe­rat, vân­dut, împru­mu­tat, etc.

Cetă­țea­nul va avea acces la un eco­sis­tem digi­tal inte­grat care va inclu­de toa­te ser­vi­ci­i­le publi­ce:

Pla­tă taxe și impo­zi­te, par­cări, vini­e­tă, obți­ne­re auto­ri­za­ții, avi­ze, cer­ti­fi­cări, cereri pen­tru aju­tor soci­al, acces la fon­duri guver­na­men­ta­le, struc­tu­ra­le și de coe­ziu­ne
Acces la ser­vi­cii de e‑sănătate: con­sul­ta­ții onli­ne (video sau prin chat), eli­be­ra­re de rețe­te digi­ta­le, fișă elec­tro­ni­că de sănă­ta­te
Acces la ser­vi­cii de e‑learning: pro­gra­me onli­ne de for­ma­re con­ti­nuă, recon­ver­sie pro­fe­sio­na­lă și obți­ne­rea de cer­ti­fi­cări, diplo­me sau alte avi­ze nece­sa­re des­fă­șu­ră­rii acti­vi­tă­ții în diver­se dome­nii pro­fe­sio­na­le, în func­ție de gru­pul țin­tă în care se înca­drea­ză fie­ca­re cetă­țean
Pro­gra­mul Guver­nul la tine aca­să: ser­vi­cii de asis­ten­ță și con­sul­tan­ță gra­tu­i­te pen­tru acce­sa­rea ser­vi­ci­i­lor publi­ce digi­ta­le

Fie­ca­re comu­nă, car­ti­er va avea un birou de con­sul­tan­ță dedi­cat
Per­soa­ne­le vâr­st­ni­ce, cu mobi­li­ta­te redu­să sau cu diza­bi­li­tăți vor bene­fi­cia de un pro­gram soci­al prin care se ofe­ră ser­vi­cii publi­ce la domi­ci­li­ul cetă­țea­nu­lui (vezi urna mobi­lă)
Lege de regle­men­ta­re a tele­mun­cii ca opțiu­ne pro­fe­sio­na­lă cu avan­taj de redu­ce­re a cos­tu­ri­lor anga­ja­to­ru­lui, dimi­nu­a­re a cos­tu­ri­lor cu trans­por­tul, a poluă­rii, creș­te­rea cali­tă­ții vie­ții și a efi­cien­ței anga­ja­tu­lui.


Româ­nia refor­ma­tă
refor­ma admi­nis­tra­ți­ei

Obiec­ti­ve
Efi­cien­ti­za­rea admi­nis­tra­ți­ei prin digi­ta­li­za­re și scă­de­rea numă­ru­lui de anga­jați, pre­cum și spri­ji­ni­rea reo­rien­tă­rii pro­fe­sio­na­le a aces­to­ra spre sec­toa­re unde pot adu­ce plus­va­loa­re.

Sis­tem de remu­ne­ra­re meri­to­cra­tic, în func­ție de indi­ca­tori de per­for­man­ță, care să con­fe­re pres­ti­giu func­ți­ei publi­ce și să moti­veze anga­ja­ții în exer­ci­ta­rea atri­bu­ți­i­lor lor.

Ofe­ri­rea unei expe­rien­țe pri­e­te­noa­se, pozi­ti­ve și efi­cien­te a cetă­țea­nu­lui în rela­ția cu sta­tul.

Depo­li­ti­za­rea admi­nis­tra­ți­ei și cre­a­rea unui meca­nism de des­cen­tra­li­za­re selec­ti­vă, în func­ție de per­for­man­ța admi­nis­tra­ți­i­lor și regio­na­le.

Cre­a­rea unui cadru de pro­gra­ma­re mul­ti­a­nu­al care să per­mi­tă coe­ren­ță în imple­men­ta­rea pro­iec­te­lor publi­ce

Măsuri
Intro­du­ce­rea buge­tu­lui mul­ti­a­nu­al la nivel națio­nal și la nive­lul insti­tu­ți­i­lor publi­ce, inclu­siv la nive­lul com­pa­ni­i­lor națio­na­le și al UAT-uri­lor.

Trans­for­ma­rea SGG în „Dis­pe­cer națio­nal” cu rol de pri­o­ri­ti­za­re a acțiu­ni­lor și coor­do­na­re stra­te­gi­că a poli­ti­ci­lor la nivel națio­nal.

Intro­du­ce­rea unui sis­tem adap­tiv de des­cen­tra­li­za­re în func­ție de per­for­man­țe

Asu­ma­rea la nivel jude­țean și local a unui set de indi­ca­tori de per­for­man­ță pen­tru UAT-uri­le res­pec­ti­ve și alo­ca­rea resur­se­lor în mod trans­pa­rent, în func­ție de înde­pli­ni­rea aces­tor indi­ca­tori.
UAT-uri­le care obțin per­for­man­țe măsu­ra­bi­le com­pa­ra­ti­ve la țin­te­le asu­ma­te vor pri­mi un bonus de alo­ca­re buge­ta­ră sta­bi­lit prin lege și vor bene­fi­cia de auto­no­mie spo­ri­tă.
UAT-uri­le care nu înde­pli­nesc țin­te­le asu­ma­te vor fi pla­sa­te sub „admi­nis­tra­re spe­cia­lă”. Vor fi imple­men­ta­te pro­gra­me națio­na­le spe­ci­a­le des­ti­na­te aces­tor județe/regiuni.
Se va ajun­ge la o situ­a­ție de des­cen­tra­li­za­re selec­ti­va, recom­pen­sa­re a UAT-uri­lor în func­ție de per­for­man­țe și nu de culoa­rea poli­ti­că, pena­li­za­rea Auto­ri­tă­ți­lor cu per­for­man­țe sla­be (prin auto­no­mie deci­zio­na­lă scă­zu­tă)
Admi­nis­tra­rea se va rea­li­za de către un Con­si­liu Spe­cial, for­mat din­tr-un comi­tet inter­mi­nis­te­ri­al și spri­ji­nit de un Board de experți români și inter­națio­nali cu pre­gă­ti­re în dezvol­ta­re dura­bi­lă.
Cre­a­rea unei struc­turi la nive­lul Guver­nu­lui cu rol de „admi­nis­tra­tor spe­cial” al zone­lor defa­vo­ri­za­te și al celor cu defi­cit de guver­nan­ță

Refor­ma apa­ra­tu­lui admi­nis­tra­tiv core­la­tă cu digi­ta­li­za­rea: efi­cien­ti­za­rea admi­nis­tra­ți­ei prin ofe­ri­rea de opțiuni pro­fe­sio­na­le buge­ta­ri­lor pen­tru o via­ță mai bună:

Audi­tul func­ți­i­lor din sec­to­rul public în con­tex­tul digi­ta­li­ză­rii
Refa­ce­rea țesu­tu­lui admi­nis­tra­ți­ei publi­ce prin rea­șe­za­rea func­ți­i­lor prin­tr-un sis­tem de recru­ta­re de tip EPSO (UE)
Anga­ja­ții la stat vor fi remu­ne­rați în func­ție de per­for­man­țe (tar­get-uri pe depar­ta­ment) în func­ție de obiec­ti­ve asu­ma­te, aco­lo unde acest lucru este posi­bil de la nivel de secre­tar de stat în jos
Pro­gram de res­truc­tu­rări volun­ta­re în func­ție de pre­fe­rin­țe­le pro­fe­sio­na­le ale fie­că­rui anga­jat (pachet de 12–24 sala­rii com­pen­sa­to­rii, în func­ție de vechi­me + cre­dit garan­tat pen­tru inves­ti­ții și antre­pre­no­ri­at + acces gra­tu­it la pro­gra­me de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă con­ti­nuă)
Iden­ti­fi­ca­rea de opțiuni pro­fe­sio­na­le mai bune pen­tru buge­ta­rii care stau în sis­tem din iner­ție sau como­di­ta­te — ofe­ri­rea unei șanse rea­le de relan­sa­re pro­fe­sio­na­lă, a unui venit mai bun și creș­te­rea satis­fac­ți­ei pro­fe­sio­na­le.


Româ­nia pros­pe­ră
IMM-uri, mediu de afa­ceri și inves­ti­ții

IMM-uri și mediu de afa­ceri
Pro­gram „Obiec­tiv 2025”: Româ­nia în top 3 for­țe antre­pre­no­ri­a­le din Euro­pa

Start-up Nation: 50.000 proiecte/an din­tre care 10.000 în dome­ni­ul noi­lor teh­no­lo­gii
Pova­ră fis­ca­lă 0 pen­tru fir­me­le care inves­tesc în cer­ce­ta­re dezvol­ta­re în dome­ni­ul noi­lor teh­no­lo­gii (peri­oa­dă de 12 luni)
Cre­a­rea unui parc teh­no­lo­gic de nivel mondi­al în fie­ca­re pro­vin­cie isto­ri­că, capa­bil să incu­be­ze și să acce­le­re­ze 1.000 de fir­me din dome­ni­ul IT în fie­ca­re an (3.000 la nivel națio­nal, 30.000 în 10 ani)
Pro­gram națio­nal de par­te­ne­ri­at între IMM-uri­le româ­nești și sis­te­mul edu­ca­țio­nal (liceal, pro­fe­sio­nal și uni­ver­si­tar) pen­tru a spri­jini adap­ta­rea abi­li­tă­ți­lor tine­ri­lor la nevo­i­le pie­ței mun­cii și a faci­li­ta tranzi­ția aces­to­ra în zona acti­vă
Pro­gram de repa­tri­e­re anu­a­lă a 1000 de pro­fe­si­o­niști români prin ofe­ri­rea de con­di­ții avan­ta­joa­se la des­chi­de­rea unei afa­ceri în Româ­nia.
Fond dedi­cat pen­tru IMM-uri – 7 mili­ar­de EURO

Modi­fi­ca­rea sche­mei de împru­mu­turi garan­ta­te pen­tru IMM-uri (5 mili­ar­de dolari)
Fon­du­ri­le devin neram­bu­r­sa­bi­le dacă sunt folo­si­te pen­tru pla­ta sala­ri­i­lor (cel puțin 75%), chi­rie și uti­li­tăți.
Peri­oa­dă de gra­ție 12 luni
Împru­mu­turi-pun­te pen­tru 6–12 luni pen­tru sec­toa­re­le eco­no­mi­ce cele mai grav afec­ta­te de cri­ză (HoRe­Ca, trans­por­turi) (2 mili­ar­de dolari)

Pla­ta împru­mu­tu­ri­lor înce­pe în mai 2021
Mări­mea ratei core­la­tă nu poa­te depăși 5% din cifra de afa­ceri
Vou­che­re-res­ta­u­rant de 100 de RON / anga­jat

Cadru legi­sla­tiv care să favo­ri­ze­ze acce­sul IMM-uri­lor la achi­zi­ții publi­ce

eti­che­tă care va fi afi­șa­tă de către achi­zi­to­rii publici care ade­ră la prac­ti­ci­le de achi­zi­ții „favo­ra­bi­le IMM-uri­lor”
Infor­ma­re, suport și asis­ten­ță pen­tru IMM-uri

Spri­jin stra­te­gic ofe­rit fir­me­lor româ­nești care își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea pes­te hota­re (după model fran­cez) și pen­tru a aju­ta aces­tea să fie com­pe­ti­ti­ve la pro­ce­du­ri­le de achi­zi­ție inter­națio­na­le.
Plat­for­mă digi­ta­lă inte­gra­tă de infor­ma­re și con­sul­tan­ță pen­tru mici­le afa­ceri româ­nești
Cen­tre loca­le de suport IMM – asis­ten­ta lega­la, juri­di­ca , con­ta­bi­la , ser­vi­cii con­e­xe de digi­ta­li­za­re

Inves­ti­ții
Plan națio­nal mul­ti­a­nu­al de inves­ti­ții: pri­o­ri­ti­za­re a efor­tu­lui finan­ci­ar pen­tru a sus­ți­ne inves­ti­ți­i­le publi­ce de impor­tan­ță cri­ti­că și cu nivel de matu­ri­ta­te ridi­cat)

Refa­ce­rea flo­tei româ­nești de vapoa­re si sle­puri și dub­la­rea capa­ci­tă­ți­lor por­tu­a­re

Rea­li­za­rea cana­lu­lui navi­ga­bil Giur­giu – Bucu­rești

FAZA I: Autos­trăzi și dru­muri expres de impor­tan­ță cri­ti­că

Sibiu – Pitești – 2024
Iași – Târ­gu Mureș – 2026
Crai­o­va – Pitești – 2022
Vari­an­te oco­li­toa­re Valea Pra­ho­vei
FAZA II: Trans­port sus­te­na­bil

Infras­truc­tu­ra fero­vi­a­ră rapi­dă pe cori­doa­re­le de mare vite­ză
Tre­nuri subu­r­ba­ne și regio­na­le pen­tru creș­te­rea mobi­li­tă­ții și redu­ce­rea congestiei/populării
Trans­port public nepo­lu­ant și sis­te­me per­for­man­te de mana­ge­ment al tra­fi­cu­lui, cu accent pe pri­o­ri­ti­za­rea trans­por­tu­lui în comun.


Româ­nia soli­da­ră
inclu­ziu­ne soci­a­lă și fis­ca­li­ta­te echi­ta­bi­lă

Inclu­ziu­ne Soci­a­lă
Con­text
31,2% din­tre români tră­iesc în risc de sără­cie și exclu­ziu­ne soci­a­lă. Este prin­tre cele mai mari rate din UE, și un motiv de ruși­ne națio­na­lă. Pan­de­mia COVID-19 va accen­tua ine­ga­li­tă­ți­le soci­a­le, gene­rând și mai mul­tă sără­cie și împin­gând din ce în ce mai mulți români în afa­ra sfe­rei pro­duc­ti­ve a eco­no­mi­ei, prac­tic lăsându‑i fără mij­loa­ce de a se auto-sus­ți­ne.

Prin­tre gru­pu­ri­le cele mai vul­ne­ra­bi­le se numă­ră lucră­to­rii la negru, lucră­to­rii sezo­ni­eri (mai ales cei din agri­cul­tu­ră), comu­ni­tă­ți­le roma, per­soa­ne­le cu diza­bi­li­tăți și per­soa­ne­le fără locu­in­ță.

Copi­ii din zone rura­le și tabre de romi nu au acces la edu­ca­ție, la o nutri­ție de cali­ta­te, la ser­vi­cii sani­ta­re și de mul­te ori nu au aco­pe­riș dea­su­pra capu­lui. Trans­fe­ru­ri­le soci­a­le, așa-numi­te­le „pomeni” nu îi aju­tă pen­tru că nu le schim­bă situ­a­ția de bază.

E nevo­ie de măsuri care să modi­fi­ca struc­tu­ral via­ța aces­tor oameni: acces la edu­ca­ție, dobân­di­rea de com­pe­ten­țe nece­sa­re pe pia­ța mun­cii, inte­gra­rea în eco­no­mia rea­lă, faci­li­ta­rea acce­su­lui la sis­te­mul ban­car și la finan­țări pen­tru locu­in­țe, con­sti­tu­ie măsuri care în timp vor asi­gu­ra inte­gra­rea rea­lă a aces­tor comu­ni­tăți în soci­e­ta­te. Mai mult decât atât, prin impli­ca­rea aces­tor oameni în eco­no­mia rea­lă, va fi acce­sat un rezer­vor de capi­tal uman și un poten­ți­al de pro­duc­ti­vi­ta­te (văzând efi­cien­ța cos­tu­ri­lor cu for­ța de mun­că) pe care în pre­zent RO nu îl fruc­ti­fi­că.

Pro­ble­ma lucră­to­ri­lor sezo­ni­eri tre­bu­ie ata­ca­tă de la sur­să. Acești oameni tre­bu­ie să trea­că prin­tr-un pro­gram națio­nal masiv de învă­ța­re, per­fec­țio­na­re și recon­ver­sie pro­fe­sio­na­lă. Acest pro­gram tre­bu­ie cuplat cu un pro­gram de atra­ge­re de inves­ti­ții și de sti­mu­lar a antre­pre­no­ri­a­tu­lui, cu accent pe zone­le defa­vo­ri­za­te / regiu­ni­le cele mai săra­ce ale Româ­ni­ei.

Măsuri
Creș­te­rea sala­ri­u­lui minim până la 50% din sala­ri­ul mediu pe eco­no­mie (azi Româ­nia este la coa­da cla­sa­men­tu­lui euro­pean, sala­ri­ul minim repre­zin­ta 39% din sala­ri­ul mediu) spre deo­se­bi­re de alte tari (Bul­ga­ria 47% ; Unga­ria 45% ; Polo­nia 46% ; Spa­nia 50% ; Fran­ta 62%)

Cre­a­rea de „Zone Eco­no­mi­ce Spe­ci­a­le”, cu sta­tut de „para­dis fis­cal” în regiu­ni­le defa­vo­ri­za­te, după mode­lul imple­men­tat în Sudul Ita­li­ei – măsu­ri­le se apli­că până când aces­te jude­țe ajung la un nivel de dezvol­ta­re de minim 75% din media Româ­ni­ei

ZERO biro­cra­ție — pro­ce­duri auto­ma­te ges­tio­na­te de SGG prin admi­nis­tra­ția spe­cia­lă a zone­lor defa­vo­ri­za­te
ZERO impo­zit pe profit/venit inves­ti­ții de până la 50 de mili­oa­ne de euro care cre­ea­ză minim 100 de locuri de mun­că
Cre­a­rea de poli de atrac­ție inves­ti­țio­na­lă, în fie­ca­re județ, în func­ție de spe­ci­fi­cul fie­că­ru­ia:
– Par­curi indus­tri­a­le (pro­duc­ție)
– Par­curi eco-indus­tri­a­le (ener­gie, hidro, rege­ne­ra­bi­le)
– Par­curi Teh­no­lo­gi­ce (în cola­bo­ra­re cu Aso­ci­a­ția Inter­națio­na­lă a Par­cu­ri­lor Ști­in­ți­fi­ce)
– Zone libe­re (noduri de comerț și logis­ti­că)
– Dis­tric­te de ino­va­re (dedi­ca­te zone­lor urba­ne)
CONECTARE pri­o­ri­ta­ră a regiu­ni­lor sub­dezvol­ta­te cu cori­doa­re­le de trans­port TEN‑T
Pro­gra­me gra­tu­i­te de for­ma­re și recon­ver­sie pro­fe­sio­na­lă în par­te­ne­ri­at cu inves­ti­to­rii
Pro­gram de repa­tri­e­re a lucră­to­ri­lor din aces­te regiuni care sunt mun­ci­tori sezo­ni­eri în alte țări UE, acti­vea­ză în dome­ni­ul agri­col sau în alte dome­nii măsuri cu valoa­re adă­u­ga­tă mică
Imple­men­ta­re în două eta­pe:
– 2020 – 2022: Vaslui, Boto­șani, Călă­rași Giur­giu + Zone post-indus­tri­a­le (Mun­ții Apu­seni, Valea Jiu­lui) cu sta­tut spe­cial
– 2022–2025: Sucea­va, Neamț, Vran­cea, Buzău, Ialo­mi­ța, Tele­or­man, Olt și Mehe­dinți
“Legea res­pon­sa­bi­li­tă­ții pen­tru Dias­po­ra”: intro­du­ce obli­ga­ti­vi­ta­tea sta­tu­lui de a pro­te­ja româ­nii care lucrea­ză în alte țări (veri­fi­ca­rea cla­u­ze­lor con­trac­tu­a­le, imple­men­ta­rea acor­du­ri­lor bila­te­ra­le cu țări­le direct impli­ca­te, veri­fi­ca­rea con­di­ți­i­lor de caza­re, asi­gu­ra­rea sigu­ran­ței eco­no­mi­ce și soci­a­le)

Pro­gra­mul național de volun­ta­ri­at „Mie îmi pasă de România!” (cre­a­rea unei rețele naționale care să ofe­re aju­tor uma­ni­tar per­soa­ne­lor cele mai afec­ta­te de cri­ză)

Imple­men­ta­rea cupo­nu­lui de 500 de euro pen­tru fie­ca­re nou-năs­cut.

Fis­ca­li­ta­te echi­ta­bi­lă
Scu­ti­re de la pla­ta impo­zi­tu­lui pe sala­riu și 50% redu­ce­re la cele­lal­te cos­turi sala­ri­a­le timp de 12 luni pen­tru com­pa­ni­i­le care anga­jea­ză șomeri, tineri sau per­soa­ne care nu au mai avut un loc de mun­că decla­rat.

Redu­ce­rea eva­ziu­nii fis­ca­le prin intro­du­ce­rea obli­ga­ti­vi­tă­ții fac­tu­rii elec­tro­ni­ce

Digi­ta­li­za­rea ANAF prin cre­a­rea și imple­men­ta­rea unui algo­ritm de inte­li­gen­ță arti­fi­ci­a­lă care să detec­te­ze auto­mat enti­tă­ți­le cu risc de eva­ziu­ne fis­ca­lă


Româ­nia rod­ni­că
agri­cul­tu­ră

Con­text
Supra­fa­ța medie a unei fer­me româ­nești este de 3,4 hec­ta­re (17 ha la nivel UE). O tre­i­me din total pro­duc­ție este rea­li­za­tă­de exploa­ta­ții sub 20 ha. Doar 1,2% din tota­lul fer­me­lor au pes­te 100 ha. Nivel de aso­ci­e­re foar­te scă­zut rapor­tat la media UE (68, față de 2400 în Fran­ța). Nive­lul scă­zut al inter­me­di­e­rii finan­ci­a­re și acces limi­tat la cre­di­ta­re pen­tru micii fer­mi­eri (2016: doar 2,5 mili­ar­de euro, bene­fi­ci­ari exclu­siv fer­mi­eri cu exploa­ta­ții de pes­te 100 ha, res­pec­tiv 2% din fer­mi­eri). Depen­den­ță de marii tra­deri de cere­a­le: 60% din cere­a­le se vind la recol­ta la pre­tul cel mai mic din tim­pul anu­lui. Risc foar­te mare: sece­tă și volum (preț). Sub­ven­tia la hec­tar este la aprox. 50% din media Euro­pei de vest si dobân­da cre­di­te­lor ban­ca­re in euro este dub­lă in Roma­nia fata de UE

Lip­sa posi­bi­li­ta­te de acce­sa­re a instru­men­te­lor deri­va­te pe bur­se futu­res

Lip­sa cer­ti­fi­ca­te­lor de depo­zit garan­ta­te

Ine­xis­ten­ta capa­ci­ta­ti­lor de silo­za­re a fer­mi­e­ri­lor din lip­sa cre­di­ta­rii pe sto­curi si alte instru­men­te de cre­di­ta­re

Măsuri
Cre­a­rea Băn­cii de Cre­dit Agri­col, cu capi­tal majo­ri­tar de stat, care să le per­mi­tă să inves­teas­că în dezvol­ta­rea agri­cul­tu­rii fără a depin­de de alți actori eco­no­mici, cu inte­re­se pro­prii. Imple­men­ta­rea unui sis­tem de garan­tii din par­tea sta­tu­lui cu sco­pul de a îmbu­nă­tăți sis­te­mu­lui de cre­di­ta­re și sti­mu­la­re a Agri­cul­tu­rii aso­ci­a­ti­ve.

Ope­ra­țio­na­li­za­rea Bur­sei de Cere­a­le și a unui sis­tem de cer­ti­fi­ca­te de depo­zit lichid care să asi­gu­re fle­xi­bi­li­ta­te producătorilor și expor­ta­to­ri­lor. Intro­du­ce­rea de instru­men­te deri­va­te de aco­pe­ri­re a ris­cu­lui de vola­ti­li­ta­te a pre­țu­lui.

Con­tro­lul sto­cu­lui de cere­a­le la prin­ci­pa­le­le depo­zi­te pen­tru eli­mi­na­rea eva­ziu­nii fis­ca­le și ela­bo­ra­rea de poli­tici agri­co­le bene­fi­ce (sis­tem func­țio­nal de rapor­ta­re).

Obli­ga­ti­vi­ta­te prin lege ca 20% din mar­fa de la raft să fie achi­zi­țio­na­tă de la pro­du­că­tori români și sti­mu­len­te fis­ca­le pen­tru comer­ci­an­ții care depă­șesc pra­gul minim.

Spri­ji­ni­rea indus­tri­ei pro­ce­sa­toa­re prin pro­gram dedi­cat de gran­turi pen­tru a redu­ce vân­za­rea de cere­a­le ca mate­rie nepro­ce­sa­tă.

Pro­iect națio­nal de rea­bi­li­ta­re a infras­truc­tu­rii prin­ci­pa­le de iri­ga­ții în par­te­ne­ri­at public-pri­vat (Canal Siret-Bără­gan).

Pro­gram de aju­tor de stat pen­tru sti­mu­la­rea agri­cul­tu­rii prin pro­mo­va­rea fer­me­lor de fami­lie, a aso­ci­e­rii agri­cul­to­ri­lor și a lan­țu­ri­lor scur­te de des­fa­ce­re a pro­du­se­lor agri­co­le.

Sus­ți­ne­rea la nivel UE a dub­lă­rii sub­ven­ți­ei la hec­tar prin Poli­ti­ca Agri­co­lă Comu­nă și dife­ren­ți­e­re în func­ție de cali­ta­tea solu­lui.

Sub­ven­țio­na­rea locu­ri­lor de mun­că din agri­cul­tu­ră în vede­rea ali­ni­e­rii cu cele din Euro­pa cu sco­pul de a nu mai fi doar un expor­ta­tor al for­ței de mun­că.

Spri­ji­ni­rea Con­sti­tu­i­rii Came­re­lor Agri­co­le.


Româ­nia noas­tră
patri­o­tism și valori națio­na­le

Obiec­ti­ve
Obți­ne­rea auto­no­mi­ei stra­te­gi­ce a Româ­ni­ei pen­tru a asi­gu­ra pro­tec­ția cetă­țea­nu­lui în caz de cri­ză.

Redu­ce­rea depen­den­ței de actori externi în ceea ce pri­veș­te mate­ri­a­le­le stra­te­gi­ce, de stric­tă nece­si­ta­te (ali­men­ta­ție și mate­ri­a­le sani­ta­re).

Con­ser­va­rea si pro­pa­ga­rea iden­ti­tă­ții națiu­nii româ­ne prin valo­ri­le de varf ale aces­te­ia.

Folo­si­rea capi­ta­lu­lui uman din țară și de pes­te hota­re pen­tru a pro­mo­va inte­re­se­le Româ­ni­ei în con­text euro­pean.

Cre­a­rea unui con­sens națio­nal pri­vind direc­ți­i­le de dezvol­ta­re a țării prin impli­ca­rea acti­vă a tutu­ror acto­ri­lor rele­vanți.

Păs­tra­rea conş­ti­inţei şi a fla­că­rii iden­ti­tă­ţii nea­mu­lui roma­nesc, pen­tru a con­ser­va spe­ci­fi­cul nos­tru naţio­nal şi dem­ni­ta­tea de cre­a­tori ai unor valori com­pa­ra­bi­le cu cele ale unor ţări cu o isto­rie şi o civi­li­za­ţie mai veche decât a noas­tră,

Afir­ma­rea unei voci dis­tinc­te și puter­ni­ce a Româ­ni­ei în con­tex­tul euro­pean.

Impli­ca­rea inves­ti­to­ri­lor stră­ini în pro­ce­sul de recon­struc­ție și de dezvol­ta­re a Româ­ni­ei.

Măsuri
Pro­gram națio­nal asu­mat de toa­te par­ti­de­le poli­ti­ce pen­tru a obține auto­no­mia stra­te­gi­că în plan euro­pean, prin urmă­toa­re­le acțiuni:

Redu­ce­rea depen­den­ței de actori externi în dome­ni­ul sănă­tă­ții și al noi­lor teh­no­lo­gii
Limi­ta­rea con­tro­lu­lui acto­ri­lor externi în dome­nii de inte­res stra­te­gic
Pro­te­ja­rea infras­truc­tu­rii cri­ti­ce împo­tri­va ata­cu­ri­lor ciber­ne­ti­ce
Garan­ta­rea auto­no­mi­ei deci­zio­na­le prin evi­ta­rea exter­na­li­ză­rii unor acti­vi­tăți eco­no­mi­ce stra­te­gi­ce
Pro­gram mul­ti­a­nu­al de rezi­li­en­ță națio­na­lă în caz de cri­ză:

Cre­a­rea Agenției Naționale de Secu­ri­ta­te Ali­men­ta­ră, în par­te­ne­ri­at cu Rezer­ve­le Sta­tu­lui, care să asi­gu­re o rezer­vă de minim 3 luni de ali­men­te și pro­du­se de mini­mă nece­si­ta­te în caz de cri­ză.
Pro­gram național de investiții în sis­te­mul medi­cal pen­tru a asi­gu­ra răspuns rapid în caz de situații urgență sani­ta­ră (după mode­lul SMURD)
Cre­a­rea Agen­ți­ei Națio­na­le de Ges­tio­na­re a Cri­ze­lor (după mode­lul FEMASUA), în sub­or­di­nea CSAȚ
Extin­de­rea mode­lu­lui SMURD pen­tru toa­te direc­ți­i­le de răs­puns la situ­a­ții de urgen­ță
Coor­do­na­rea pro­duc­ți­ei inter­ne a bunu­ri­lor de stric­tă nece­si­ta­te în caz de cri­ză medi­ca­lă: de ex. para­ce­ta­mol, măști și ven­ti­la­toa­re.
Ges­tio­na­rea sto­cu­ri­lor stra­te­gi­ce
Soli­ci­ta­rea la nivel UE a înfi­in­ță­rii unei Agen­ții Euro­pe­ne a Soli­da­ri­tă­ții cu sedi­ul la Bucu­rești.

Pro­gra­mul Euro­pa înce­pe cu Româ­nia!: rețea de volun­tari (experți din medi­ul aca­de­mic, oameni de afa­ceri, mem­bri ai Dias­po­rei) care să se anga­je­ze activ în pro­mo­va­rea Româ­ni­ei în Euro­pa prin acțiuni cul­tu­ra­le, pro­mo­va­rea mân­dri­ei de a fi român, spri­ji­ni­rea ela­bo­ră­rii de pro­iec­te și man­da­te în inte­re­sul Româ­ni­ei în cadrul UE

Pro­gra­mul Soli­dar cu Româ­nia: par­te­ne­ri­at între stat și inves­ti­to­rii stra­te­gici pen­tru pro­iec­te uma­ni­ta­re și spri­ji­ni­rea inclu­ziu­nii soci­a­le

Cre­a­rea unui Forum tri­par­tit pen­tru dezvol­ta­rea Româ­ni­ei, cu par­ti­ci­pa­rea sta­tu­lui, patro­na­tu­lui și repre­zen­tan­ți­lor sin­di­cali, res­pec­tiv ai soci­e­tă­ții civi­le care să atingă un con­sens națio­nal pri­vind direc­ți­i­le de dezvol­ta­re și modul de apli­ca­re a aces­to­ra.

Pro­gra­mul Dovezi de patri­o­tism: afir­ma­re a mân­dri­ei patri­o­ti­ce și de sus­ți­ne­re a iden­ti­tă­ții și valo­ri­lor româ­nești prin inter­me­di­ul instru­men­te­lor digi­ta­le și de pro­mo­va­re (rețe­le soci­a­le, FB, insta­gram, auto­co­lan­te, insig­ne etc.) prin haștaguri/sloganuri: #Iubes­cRo­ma­nia #Man­dru­de­Ro­ma­nia #Țin­cu­Ro­mâ­nia #Won­der­fulRo­ma­nia #Roma­ni­a­Fir­st #Uni­qu­e­Ro­ma­nia #Roma­ni­an­Pri­de

Cam­pa­nii FB / Insta / Tik­Tok sus­ți­nu­te de vedete/influenceri
Stickere/autocolante pen­tru mașini/ghiozdane/laptopuri
Pan­car­te care pot fi afi­șa­te în curți (după model ame­ri­can
Intro­du­ce­rea obli­ga­to­rie a lec­ți­i­lor de edu­ca­ție patri­o­ti­că (cla­se­le V – VIII) cu accent pe pro­mo­va­re valo­ri­lor națio­na­le, a iden­ti­tă­ții uni­ce a Româ­ni­ei, a tra­di­ți­i­lor și obi­ce­iu­ri­lor uni­ce.

Intro­du­ce­rea tabe­re­lor patri­o­ti­ce volun­ta­re pen­tru copii de 15–20 ani din medii dez­a­van­ta­ja­te

Par­ti­ci­pa­re gra­tu­i­tă, dura­tă de 10 zile
Ele­men­te de antre­na­ment mili­tar.


Româ­nia edu­ca­tă
edu­ca­ție

Legea de digi­ta­li­za­re a învă­țămân­tu­lui româ­nesc

 • Table­te și manu­a­le în for­mat elec­tro­nic pen­tru toți elevii/profesorii
 • Cata­log elec­tro­nic
 • Inter­net în 100% din școli și licee
 • Pro­iec­tul Bibli­o­te­ca Națio­na­lă Vir­tu­a­lă
 • Învă­țământ online/flexibilizat pen­tru copi­ii din zone izo­la­te pen­tru a redu­ce rata aban­do­nu­lui șco­lar și a creș­te per­for­man­ța în con­di­ții logis­ti­ce difi­ci­le.

Pro­gram națio­nal de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă pen­tru adulți: obiec­tiv = 20% din per­soa­ne­le între 35–65 de ani impli­ca­te în acti­vi­tați de for­ma­re con­ti­nuă și recon­ver­sie pro­fe­sio­na­lă până în 2023 (în 2019 doar 1,9% din­tre adulți erau impli­cați în for­ma­re con­ti­nuă)

Pro­gram națio­nal de pre­ve­ni­re a aban­do­nu­lui șco­lar tim­pu­riu: sis­tem de avan­ta­je fis­ca­le pen­tru fami­li­i­le care spri­ji­nă con­ti­nu­a­rea edu­ca­ți­ei pen­tru copi­ii lor. (Româ­nia are un grad mare de aban­don tim­pu­riu în edu­ca­ție (15,3% în 2019). În 2018, unul din 7 tineri nu erau nici anga­jați nici în sis­te­mul de edu­ca­ție.)

Intro­du­ce­rea modu­le­lor obli­ga­to­rii de edu­ca­ție demo­cra­ti­că și edu­ca­ție finan­ci­a­ră în școli.

Sur­sa: partidul-republican.ro/planul-pentru-romania


Man­ga­lia News, 11.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply