Pilotul Emil Ghinea, pe locul doi în prima etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă al Bulgariei [galerie FOTO]

0
374

În sezo­nul 2020 al Cam­pi­o­na­tu­lui Națio­nal de Vite­ză în Coas­tă, Emil Ghi­nea pilo­tea­ză un bipost Nor­ma M20F. Cam­pi­o­nul o ia, pas cu pas, în com­pe­ti­ție, încer­când să măreas­că rit­mul de la cur­să la cur­să.

Pilo­tul Emil Ghi­nea din Man­ga­lia, mul­ti­plu cam­pi­on și meda­li­at în Cam­pi­o­na­tul Națio­nal de Vite­ză în Coas­tă, a înce­put edi­ția 2020 a între­ce­rii, cu eta­pa de la Che­i­le Gră­diș­tei. În acest sezon, spor­ti­vul de 41 de ani folo­seș­te un nou bolid, con­cu­rând, la gru­pa CN/E2SC, cu un bipost Nor­ma M20F.

Obiec­ti­vul prin­ci­pal al lui Emil și al echi­pei sale teh­ni­ce este să se fami­li­a­ri­ze­ze pe deplin cu mași­na, ast­fel că, în acest sezon, cam­pi­o­nul o ia pas cu pas în CNVC, încer­când să măreas­că rit­mul de la cur­să la cur­să. Iar pen­tru a se obiș­nui cât mai repe­de în noua pos­tu­ră, pilo­tul din Man­ga­lia a con­cu­rat cu Nor­ma M20F și în pri­ma eta­pă a Cam­pi­o­na­tu­lui Națio­nal de Vite­ză în Coas­tă al Bul­ga­ria, la Schu­men, obținând o cla­sa­re pe treap­ta a doua a podi­u­mu­lui.

Wee­kend reu­șit! Pri­ma eta­pă din Cam­pi­o­na­tul Națio­nal al Bul­ga­ri­ei de Hill Climb — locul 2 la Open! Mul­țu­mesc par­te­ne­ri­lor pen­tru sus­ți­ne­re! Reși­ța, venim!“, a fost mesa­jul de pe Face­bo­ok al cam­pi­o­nu­lui, care, între 4 și 5 iulie, va par­ti­ci­pa la eta­pa secun­dă a CNVC, cea de la Reși­ța.

Al doi­lea din 47 de con­cu­renți!

La Schu­men, Emil Ghi­nea s‑a cla­sat pe locul doi din 47 de par­ti­ci­panți! „Am ono­rat invi­ta­ția Fede­ra­ți­ei Bul­ga­re și voi mai par­ti­ci­pa la încă două eta­pe în țara veci­nă. Am fost pri­mit foar­te fru­mos, iar orga­ni­za­to­rii s‑au pur­tat ire­pro­șa­bil față de mine. Am acor­dat și un inter­viu la tele­vi­ziu­nea națio­na­lă a Bul­ga­ri­ei. Par­ti­cip la eta­pe, însă nu voi punc­ta în cla­sa­men­tul de final de an. Am evo­lu­at fără nicio miză, am luat‑o mai mult ca un antre­na­ment, pen­tru a mă aco­mo­da cu mași­na, care a mers bine. În plus, a fost și o ieși­re din țară, bene­fi­că pen­tru mine“, a mai spus Emil Ghi­nea.

Sur­sa foto: Face­bo­ok (Emil Ghi­nea). Mai mult, AICI.

Citeș­te și: Start în noul sezon Pilo­tul Emil Ghi­nea o ia pas cu pas cu boli­dul Nor­ma M20F în Cam­pi­o­na­tul Națio­nal de Vite­ză în Coas­tă (gale­rie foto + video)


Man­ga­lia News, 01.07.2020. (Autor: Mari­an Bocai. Sur­sa: ziuaconstanta.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply