Peste 5500 de cereri admise în prima etapă de cuprindere a copiilor în învățământul primar din județul Constanța (anul școlar 2020–2021). Până când se mai fac înscrieri

0
164

Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța a cen­tra­li­zat situ­a­ția pre­li­mi­na­ră a cere­ri­lor de înscri­e­re în învă­țămân­tul pri­mar pen­tru anul șco­lar 2020–2021, după pri­ma eta­pă de cuprin­de­re în cla­sa pre­gă­ti­toa­re (8 – 20 iulie), pre­vă­zu­tă de calen­da­rul modi­fi­cat și com­ple­tat în luna mai prin  ordin de minis­tru.

La nive­lul jude­țu­lui Con­stan­ța au fost apro­ba­te pen­tru cla­sa pre­gă­ti­toa­re, an șco­lar 2020–2021, 6844 de locuri. În pri­ma eta­pă au fost admiși 5526 de elevi, drept urma­re, pen­tru cea de‑a doua eta­pă au rămas 1322 de locuri.

În pri­ma eta­pă, repar­ti­za­rea copi­i­lor s‑a rea­li­zat pe baza infor­ma­ți­i­lor din cere­ri­le-tip de înscri­e­re și din docu­men­te­le depu­se, inclu­siv prin apli­ca­ția infor­ma­ti­că, de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali și în baza deci­zi­i­lor con­si­li­i­lor de admi­nis­tra­ție ale uni­tă­ți­lor de învă­țământ, lua­te în urma apli­că­rii cri­te­ri­i­lor de depar­ta­ja­re pen­tru copi­ii din alte cir­cum­scrip­ții șco­la­re.

În a doua eta­pă (22 — 31 iulie) va fi asi­gu­ra­tă înscri­e­rea, pe locu­ri­le libe­re, a copi­i­lor care nu au par­ti­ci­pat la pri­ma eta­pă sau nu au fost dis­tri­bu­iți, din dife­ri­te moti­ve, con­form pro­ce­du­rii ela­bo­ra­te de Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța (ISJ).

În peri­oa­da 1 — 4 sep­tem­brie sunt pre­vă­zu­te cen­tra­li­za­rea și solu­țio­na­rea, de către ISJ Con­stan­ța, a cere­ri­lor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copi­i­lor care nu au fost încă înscriși la vreo uni­ta­te de învă­țământ. De ase­me­nea, inspec­to­ra­tul șco­lar va solu­țio­na ori­ce alte situ­a­ții refe­ri­toa­re la înscri­e­rea în învă­țămân­tul pri­mar, având în vede­re, cu pri­o­ri­ta­te, inte­re­sul supe­ri­or al copi­lu­lui.

În situ­a­ția trans­mi­te­rii docu­men­te­lor pe e‑mail, prin poș­tă, cu con­fir­ma­re de pri­mi­re, docu­men­te­le uti­li­za­te pen­tru înscri­e­rea în cla­sa pre­gă­ti­toa­re vor fi soli­ci­ta­te și în for­mat fizic, în ter­men de maxi­mum două săp­tămâni de la înce­pe­rea cur­su­ri­lor.

”Impor­tant este pen­tru fie­ca­re părin­te ca debu­tul șco­la­ri­tă­ții pen­tru copi­lul său să fie unul firesc, în con­di­ții echi­ta­bi­le și de con­fort emo­țio­nal. Din acest motiv, Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța, urmă­reș­te apli­ca­rea pre­ve­de­ri­lor lega­le în vigoa­re cu pri­vi­re la cuprin­de­rea copi­i­lor în învă­țămân­tul pri­mar, ast­fel încât să fie solu­țio­na­te toa­te cere­ri­le exis­ten­te”, a afir­mat Sorin Mihai, inspec­tor șco­lar gene­ral.


Man­ga­lia News, 27.07.2020. (foto: arhi­vă).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply