Pentru bănci, adevărata criză începe de la 1 ianuarie 2021, când expiră moratoriul de amânare a plăţii ratelor, iar guvernul va avea bani mai puţini să susţină economia: Atunci se va vedea cu adevărat cum stau firmele, cine mai are business, ce angajaţi mai au de lucru şi cine poate plăti creditele luate

0
133

Dacă Flo­rin Cîţu, minis­trul Finanţe­lor, este opti­mist şi cre­de că, dato­ri­tă măsu­ri­lor lua­te de guvern, scă­de­rea eco­no­mi­că va fi mai mică decât cred ana­li­ş­tii (2–3% faţă de 5–8%) iar reve­ni­rea va fi mai rapi­dă, şefii prin­ci­pa­le­lor bănci din Româ­nia sunt mult mai pru­denţi.

Reve­ni­rea eco­no­mi­că este împin­să mai degra­bă spre 2022–2023, decât spre 2021, asta dacă pan­de­mia Covid-19 va fi ţinu­tă sub con­trol în lume şi în Româ­nia, ceea ce acum ridi­că anu­mi­te sem­ne de între­ba­re.

De alt­fel, cri­za sani­ta­ră a ajuns să fie prin­ci­pa­la pre­o­cu­pa­re a guver­na­to­ru­lui BNR, Mugur Isă­res­cu: Evo­lu­ţi­i­le în pla­nul sănă­tă­ţii publi­ce con­ti­nuă să gene­re­ze incer­ti­tu­dini fără pre­ce­dent şi lip­suri majo­re la adre­sa per­spec­ti­vei acti­vi­tă­ţii eco­no­mi­ce şi a fun­cţio­nă­rii pieţe­lor finan­ci­a­re, cu impact asu­pra sta­bi­li­tă­ţii macro­e­co­no­mi­ce şi a sta­bi­li­tă­ţii finan­ci­a­re.

Citiți arti­co­lul inte­gral în ziarulfinanciar.ro — zf.ro

Opi­nie Cris­ti­an Hos­tiuc, direc­tor edi­to­ri­al ZF.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply