PARLAMENTUL AR PUTEA AMÂNA PÂNĂ LA 25 DECEMBRIE FACILITATEA FISCALĂ PRIN CARE FIRMELE POT AMÂNA OBLIGAȚII DE PLATĂ

0
183

1. Un pro­iect aflat în pre­zent în Par­la­ment, adop­tat de Senat și tri­mis la Came­ra Depu­ta­ți­lor, pre­ve­de extin­de­rea până la 25 decem­brie a faci­li­tă­ții fis­ca­le prin care fir­me­le pot amâ­na obli­ga­ții de pla­tă fără ris­cul de executări/popriri din par­tea ANAF și fără să acu­mu­le­ze dobânzi și pena­li­tăți. (Profit.ro)

2. PSD, ALDE și UDMR vor ca data ale­ge­ri­lor par­la­men­ta­re să fie sta­bi­li­tă de Par­la­ment, și nu de Guvern cum pre­ve­de legi­sla­ția actu­a­lă. Un pro­iect de lege în acest sens a fost depus sub sem­nă­tu­ra lui Mar­cel Cio­la­cu (PSD), Călin Popes­cu Tări­cea­nu (ALDE) și Cse­ke Atti­la (UDMR) care cer adop­ta­rea în pro­ce­du­ră de urgen­ță. (Hot­news)

3. Defi­ci­tul guver­na­men­tal, con­form date­lor ajus­ta­te sezo­ni­er, a cres­cut atât în zona euro cât și în Uniu­nea Euro­pea­nă în pri­mul tri­mes­tru din 2020, com­pa­ra­tiv cu pre­ce­den­te­le trei luni, pe fon­dul intro­du­ce­rii măsu­ri­lor de izo­la­re de către sta­te­le mem­bre, pen­tru a sto­pa răs­pân­di­rea pan­de­mi­ei de coro­na­vi­rus. Mal­ta, Româ­nia și Bel­gia au avut mai mare creș­te­re a defi­ci­tu­lui din rân­dul sta­te­lor mem­bre. (Profit.ro)

4. Guver­nul ame­ri­can urmea­ză să plă­teas­că suma de $1,95 de mili­ar­de pen­tru a obţi­ne 100 de mili­oa­ne de doze ale unui even­tu­al vac­cin împo­tri­va SARS-CoV‑2 dezvol­tat de ali­anţa ger­ma­no-ame­ri­ca­nă Biontech/Pfizer. (WSJ)

5. Pre­țu­ri­le petro­lu­lui au cres­cut marți cu cir­ca 1 dolar, atin­gând cel mai ridi­cat nivel din ulti­me­le pes­te patru luni. (Profit.ro)

Una din Cronica de Tehnologie: Aplicația folosită de Coreea de Sud pentru verificarea respectării carantinei a suferit de o vulnerabilitate, reparată între timp, care permitea hackerilor să acceseze și chiar să modifice datele personale ale celor aflați în carantină, inclusiv informațiile de localizare. Oficialitățile spun că nu există dovezi care să arate că hackerii ar fi folosit această vulnerabilitate. (NYTimes)

6. Dosa­rul fos­tu­lui ofi­ţer MAI inter­nat la Spi­ta­lul ”Dimi­trie Gero­ta” sus­pec­tat că a infec­tat cu coro­na­vi­rus mai mul­te per­soa­ne, mem­bri ai fami­li­ei, colegi de ser­vi­ciu şi cadre medi­ca­le, a fost cla­sat. ”Nu s‑a putut sta­bili cert, cu argu­men­te şti­inţi­fi­ce, împre­ju­ra­rea în care per­soa­na inter­na­tă s‑a infec­tat şi dacă aceas­ta a fost sau nu sur­sa infec­tă­rii cva­si-gene­ra­li­za­te din Spi­ta­lul de Urgenţă „Pro­fe­sor Doc­tor Dimi­trie Gero­ta” este moti­va­ția din spa­te­le deci­zi­ei. (News.ro)

7. Vân­ză­ri­le de case în SUA au cres­cut în iunie, com­pa­ra­tiv cu luna mai, cu aproa­pe 21%, pe fon­dul celei mai redu­se dobânzi pen­tru cre­di­te­le ipo­te­ca­re din ulti­mii 50 de ani. (WSJ)

8. Cer­ce­tă­to­rii chi­nezi, împre­u­nă cu Ten­cent, folo­sesc un model de deep lear­ning pen­tru a pre­zi­ce ris­cul de dezvol­ta­re a pro­ble­me­lor gra­ve de pe urma infec­tă­rii cu noul coro­na­vi­rus. Algo­rit­mul se bazea­ză pe stu­di­e­rea a 1590 de pacienți din 575 de cen­tre medi­ca­le dife­ri­te și a fost apoi vali­dat cu aju­to­rul altor 1393 de pacienți. Pre­dic­ția inclu­de și peri­oa­da de zile în care com­pli­ca­ți­i­le pot apă­rea. (Tech­Crun­ch)

9. Valoa­rea tranzac­ți­i­lor rea­li­za­te cu sta­ble­co­in-uri a depășit‑o, pen­tru o zi, în 29 iunie, pe cea a Bit­co­i­nu­lui. Ana­liș­tii spun că, în cel mult o lună sau două, Tether, cel mai pro­e­mi­nent sta­ble­co­in, va depăși de unul sin­gur Bit­co­i­nul. (Blo­om­berg)

10. În aceas­tă sea­ră, de la ora 20:00, se des­fă­șoa­ră fina­la Cupei Româ­ni­ei la fotbal între FCSB și Sep­si. Meci­ul este trans­mis de DigiS­port 1, Loo­k­Plus și Tele­kom­Sport 1.

Foto­gra­fia serii – S‑au redes­chis cine­ma­to­gra­fe­le în Chi­na. AFP/Getty:

Mai mult, în CRONICA.RO


Man­ga­lia News, 23.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply