Organizația PNTCD Mangalia are o nouă conducere. Avocatul Florin Răican este președintele filialei [galerie FOTO]

1
672

COMUNICAT DE PRESĂ — Orga­ni­za­ția PNTCD Man­ga­lia are o nouă conducere. 

Mem­brii orga­ni­za­ți­ei loca­le PNTCD Man­ga­lia și-au ales o nouă con­du­ce­re. De la înce­pu­tul lunii iulie, des­ti­ne­le PNTCD Man­ga­lia sunt con­du­se de avo­ca­tul Flo­rin Răi­can. Flo­rin Răi­can are 51 de ani, s‑a năs­cut la Bra­șov, este căsă­to­rit, locu­ieș­te în Man­ga­lia din anul 1994, este avo­cat în cadrul Baro­u­lui Con­stan­ța, are pes­te 25 de ani vechi­me în pro­fe­sii juri­di­ce. Pre­șe­din­te­le PNTCD Man­ga­lia va fi spri­ji­nit în acti­vi­ta­tea poli­ti­că de un secre­tar gene­ral și de șap­te vicepreședinți. 

Pri­me­le măsuri ale noii echi­pe au vizat sedi­ul orga­ni­za­ți­ei din Bd. 1 Decem­brie 1918 care a fost rea­bi­li­tat la inte­ri­or. S‑au refă­cut ten­cu­ie­li­le, s‑au zugră­vit pere­ții, s‑au vop­sit păr­ți­le din lemn, s‑au igie­ni­zat păr­ți­le comu­ne. Actu­a­lul sedi­ul al PNTCD Man­ga­lia a avut pe vre­muri des­ti­na­ția de mater­ni­ta­te, a găz­du­it apoi Casa Pio­ni­e­ri­lor și este sin­gu­rul sediu de par­tid din Man­ga­lia vizi­tat de un rege (Rege­le Mihai, în 1998) și de un pre­șe­din­te al Româ­ni­ei (Emil Con­stan­ti­ne­scu, în 1997).

În ziua de 10 iulie 2020, pe pelu­za din fața Hote­lu­lui Cor­sa a avut loc pre­zen­ta­rea noii echi­pe de con­du­ce­re a PNTCD Man­ga­lia, au fost expu­se prin­ci­pa­le­le pro­iec­te și ofer­te­le poli­ti­ce adre­sa­te elec­to­ra­tu­lui din Man­ga­lia, pro­iec­te care vizea­ză îmbu­nă­tă­ți­rea cali­tă­ții vie­ții, pro­tec­ția mediu­lui și dezvol­ta­rea dura­bi­lă din zona noastră.

Pre­șe­din­te­le Flo­rin Răi­can a pre­ci­zat că noua echi­pă a PNTCD Man­ga­lia este con­sti­tu­i­tă din  mai mulți avo­cați, medici, ingi­neri, eco­no­miști, agro­nomi, teh­ni­cieni, oameni cu stu­dii medii, oameni de afa­ceri, stu­denți  care nu s‑au mai impli­cat în poli­ti­că până în pre­zent dar care con­sti­tu­ie repe­re mora­le și pro­fe­sio­na­le pen­tru comu­ni­ta­tea locală.

Repre­zen­tan­ții PNTCD pre­zenți au ară­tat că vor par­ti­ci­pa la vii­toa­re­le ale­geri loca­le ca par­te în cadrul ALIANȚEI PSDALDEPNTCD, vor spi­jini un can­di­dat comun pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia și vor avea lis­tă comu­nă pen­tru Con­si­li­ul Local Man­ga­lia. Con­vin­ge­rea una­ni­mă este ace­ea că după opt ani de întu­ne­ric, după opt ani eșe­curi, după opt ani de jefu­i­re sis­te­ma­ti­că a Man­ga­li­ei de către admi­nis­tra­ția PNL, s‑a for­mat o ali­an­ță elec­to­ra­lă care poa­te reda Man­ga­lia locu­i­to­ri­lor ei, care poa­te rea­du­ce Man­ga­lia în topul muni­ci­pi­i­lor din România.

La eve­ni­ment au par­ti­ci­pat Pre­șe­din­te­le PNTCD Con­stan­ța — Adri­an Țapliuc, Pre­șe­din­te­le Orga­ni­za­ți­ei Muni­ci­pa­le Con­stan­ța PNTCD — Dan Pel­cin­schi, pre­șe­din­ții orga­ni­za­ți­i­lor PNTCD de la Tuz­la și Lima­nu. De ase­me­nea, au par­ti­ci­pat în cali­ta­te de invi­tați pre­șe­din­te­le PSD Man­ga­lia – Necu­lai Tăna­să, pre­șe­din­te­le ALDE Con­stan­ța – Leo­nard Tăna­se, fos­tul pri­mar al Man­ga­li­ei – Zan­fir Ior­guș și can­di­da­tul la Pri­mă­ria Man­ga­li­ei – Nicu Moro­ia­nu. Invi­ta­ții pre­zenți au feli­ci­tat noua con­du­ce­re, au remar­cat can­ti­ta­tea și cali­ta­tea ridi­ca­tă a resur­sei uma­ne care a ade­rat la PNTCD Man­ga­lia și au expri­mat cre­din­ța că via­ța poli­ti­că din Man­ga­lia are numai de câști­gat, prin revi­go­ra­rea PNTCD Mangalia.

Orga­ni­za­ția  PNTCD  Man­ga­lia, 12 iulie 2020.


Man­ga­lia News, 12.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Sun­tem maeș­tri în ali­an­țe nefi­rești. PSD + PNȚCD? Ce‑o fi zicând Cor­ne­liu Copo­su aco­lo…, în Ceruri?
    Cu ALDE nu e nici o pro­ble­mă. Și așa va dis­pa­rea de pe har­ta poli­ti­cii româ­nești la pri­mul scrutin.

Leave a Reply