OPINII CIVICE: ‘Nu pădurea de șezlonguri și umbrele (a câtorva proprietari de hoteluri de pe faleză), pe o plajă vestită a litoralului românesc, este frumusețea Mangaliei!’

0
357

Emil-Cor­ne­liu Ninu: Nu pădu­rea de șez­lon­guri și umbre­le (a câtor­va pro­pri­e­tari de hote­luri de pe fale­ză), pe o pla­jă ves­ti­tă a lito­ra­lu­lui româ­nesc, este fru­mu­se­țea Man­ga­li­ei! Ne între­băm dacă, nu cum­va, ima­gi­nea ar putea fi folo­si­tă ca o pro­bă în jus­ti­ție pri­vind neres­pec­ta­rea închi­ri­e­rii pla­je­lor și a nea­si­gu­ră­rii celor 30% din supra­fa­ță pen­tru popu­la­ție.

Pla­ja Man­ga­lia nu este un loc pus­tiu, des­co­pe­rit, acum, de către hote­li­eri, ci locul în care man­ga­li­enii s‑au sim­țit, din­tot­dea­u­na, ca la ei aca­să, bene­fi­ci­ind din plin de efec­te­le curei heli­o­ma­ri­ne de pe cear­șa­fu­ri­le și pro­soa­pe­le adu­se de aca­să.

Or, acum, înghe­su­iți între sta­bi­lo­po­zii digu­lui, pe niș­te por­țiuni pli­ne de sco­ici tăi­oa­se și alge în putre­fac­ție, nu cre­dem că vor rămâ­ne cu guri­le căs­ca­te de admi­ra­ție, pri­vind în jur, la șez­lon­gu­ri­le și umbre­le­le care îi înă­bu­șă cu pre­zen­ța lor!”

Emil-Cor­ne­liu Ninu: ”Va tre­bui regân­dit de către un comi­tet de ini­ția­ti­vă, pe baza unei lis­te de sem­nă­turi, pro­iec­tul de ame­na­ja­re a pla­jei și dis­tri­bu­i­re a spa­ți­i­lor, prin inter­me­di­ul Pri­mă­ri­ei, în sen­sul favo­ri­ză­rii local­ni­ci­lor, nici­de­cum a celor patru-cinci pro­pri­e­tari de hote­luri de pe fale­ză”.


UPDATE: Ope­ra­to­rii de pla­jă tre­bu­ie să asi­gu­re o supra­fa­ța de pla­jă des­ti­na­tă şez­lon­gu­ri­lor și turi­ş­ti­lor cu acce­so­rii pro­prii, potri­vit art. 18 si 19 din Ordi­nul M.D.R.T. nr. 1204/2010.

ART. 18. „Supra­fa­ța sectorului/subsectorului de pla­jă folo­si­tă pen­tru închi­ri­e­rea şez­lon­gu­ri­lor şi umbre­le­lor în suport fix va fi de maxi­mum 70% din supra­fa­ța tota­lă închi­ri­a­tă, dife­ren­ța reprezentând‑o zona des­ti­na­tă pla­jei pe nisip. La dimen­sio­na­re nu se vor lua în cal­cul spa­ți­i­le des­ti­na­te ampla­să­rii altor dotări de pe pla­jä.”

ART. 19 „Zona des­ti­na­tă pla­jei pe nisip va fi sta­bi­li­tä în așa fel încât să nu se supra­pu­nă cu zona des­ti­na­tă ampla­să­rii şez­lon­gu­ri­lor și va fi înca­dra­tă ast­fel: o latu­ră va repre­zen­ta limi­ta din­spre uscat a pla­jei, o latu­ră va repre­zen­ta limi­ta din­spre apă a pla­jei, iar cele­lal­te două laturi vor fi repre­zen­ta­te de linii ima­gi­na­re per­pen­di­cu­la­re pe limi­ta din­spre apă.

Uti­li­za­to­rii de pla­jă care au înche­ia­te con­trac­te de închi­ri­e­re cu A.B.A.D.L. au prin­ci­pa­le­le obli­ga­ții:

  • să între­ți­nă și să igie­ni­ze­ze zil­nic și ori de câte ori este nevo­ie supra­fa­ța de pla­jă uti­li­za­tă
  • să nu rea­li­ze­ze pe pla­jă con­struc­ții şi dotări cu alte des­ti­na­ții decât cele pre­vă­zu­te în lege. Ast­fel, pe sec­to­rul de pla­jă se vor ampla­sa numai dotă­ri­le de pla­jă pre­vă­zu­te în P.U.Z.-ul pen­tru ame­na­ja­rea pla­jei şi Ordi­nul MDRT nr. 1204/2010 și numai cu acor­dul A.B.A.D.L.
  • să per­mi­tă acce­sul liber pe pla­jă şi libe­ra cir­cu­la­ție a per­soa­ne­lor în spa­ți­ul pla­jei, fiind inter­zi­să împre­j­mu­i­rea sec­to­ru­lui de pla­jă.
  • să monte­ze pano­uri cu instruc­țiuni de uti­li­za­re a pla­jei, a zonei şi a apei de îmbă­ie­re;
  • să se asi­gu­re pema­nent o supra­fa­ță de pla­jă libe­ră pe toa­tă lun­gi­me sec­to­ru­lui de pla­jă, cores­pun­ză­toa­re unei lățimi de 5 m de la linia apei, în vede­rea rea­li­ză­rii lucră­ri­lor de inter­ven­ție, între­ți­ne­re, igie­ni­za­re şi eco­lo­gi­za­re meca­ni­za­tă. Pe aceas­tă supra­fa­ță de pla­jă se inter­zi­ce ampla­sa­rea ori­că­ror dotări de pla­jă.

Ope­ra­to­rii de pla­jă au ter­men de 5 zile de la pri­mi­rea noti­fi­că­ri­lor să dez­a­fec­te­ze con­struc­ți­i­le sau extin­de­ri­le ile­ga­le pe sec­to­rul de pla­jă ce face obiec­tul con­trac­tu­lui de închi­ri­e­re, nepre­vă­zu­te în P.U.Z. – Ame­na­ja­re pla­jă. În caz con­trar, se vor apli­ca pre­ve­de­ri­le art. 14 Cap. Răs­pun­de­rea con­trac­tu­a­lă din con­trac­tul de închi­ri­e­re, ceea ce înseam­nă că se poa­te ajun­ge până la rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui. Ca în fie­ca­re an, inspec­to­rii A.B.A.D.L. vor moni­to­ri­za pe par­cu­sul sezo­nu­lui esti­val pla­je­le lito­ra­lu­lui româ­nesc, pen­tru a se asi­gu­ra că legea este res­pec­ta­tă”.


Man­ga­lia News, 27.07.2020. (foto: Cla­u­diu Sta­ma­te).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply