Ministerul Educației și Cercetării a avizat numirea noilor inspectori școlari din cadrul echipei Inspectoratului Școlar Județean Constanța

0
632

Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii a avi­zat numi­rea noi­lor inspec­tori șco­lari din cadrul echi­pei Inspec­to­ra­tu­lui Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța.

În data de 7 iulie 2020 au expi­rat man­da­te­le inspec­to­ri­lor șco­lari din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui Șco­lar Jude­țean Con­stanţa care au sus­ți­nut con­curs pen­tru numi­rea pe func­ție, în anul 2015. Peri­oa­da de numi­re prin con­curs de 4 ani (2015–2019), a fost pre­lun­gi­tă con­form pre­ve­de­ri­lor lega­le în vigoa­re cu încă un an șco­lar (2019–2020).

În aces­te con­di­ții, având în vede­re pre­ci­ză­ri­le legi­sla­ti­ve în vigoa­re, Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța a soli­ci­tat avi­zul Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii pen­tru numi­rea prin deta­șa­re în inte­re­sul învă­țămân­tu­lui până la data de 31 august 2020, pe func­ția de inspec­tor șco­lar, a urmă­toa­re­lor cadre didac­ti­ce:

· Nico­lae Iri­ne­la — Inspec­tor șco­lar pen­tru edu­ca­ție tim­pu­rie (1 nor­mă);
· Cabran­cea Iulia-Cris­ti­na — Inspec­tor șco­lar pen­tru învă­țământ pri­mar (1 nor­mă);
· Far­caș Lau­ra — Inspec­tor șco­lar pen­tru învă­țământ pri­mar (1 nor­mă);
· Airi­nei Miha­e­la — Inspec­tor șco­lar pen­tru lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă (1 nor­mă);
· Bălă­ne­scu Danie­la — Inspec­tor șco­lar pen­tru mate­ma­ti­că (1 nor­mă);
· Ivă­ne­scu Mădă­li­na — Inspec­tor șco­lar pen­tru fizi­că (1 nor­mă);
· Dumi­traș­cu Ali­na-Viori­ca — Inspec­tor șco­lar pen­tru geo­gra­fie (0,5 nor­mă);
· Popa Mari­a­na — Inspec­tor șco­lar pen­tru învă­țământ pro­fe­sio­nal și teh­nic (1 nor­mă);
· Fran­go­pol Danie­la — Inspec­tor șco­lar pen­tru învă­țământ pro­fe­sio­nal și teh­nic (0,5 nor­mă);
· Geo­glo­van Daniel-Vicen­țiu — Inspec­tor șco­lar pen­tru dis­ci­pli­ne socio-uma­ne (0,5 nor­mă);
· Baciu-Iacob Magda­le­na — Inspec­tor șco­lar pen­tru isto­rie (0,5 nor­mă);
· Marin (Tone) Gina — Inspec­tor șco­lar pen­tru chi­mie (0,5 nor­mă);
· Sto­ian Niculi­na — Inspec­tor șco­lar pen­tru bio­lo­gie (0,5 nor­mă);
· Mre­je­ru Mari­ne­la-Nata­lia — Inspec­tor șco­lar pen­tru acti­vi­tăți extraș­co­la­re (1 nor­mă);
· Stan Danie­la — Inspec­tor șco­lar pen­tru reli­gie (0,5 nor­mă).

Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii a comu­ni­cat avi­zul pen­tru inspec­to­rii mai sus numiți, ieri, 9.07.2020.

Men­țio­năm că, în con­ti­nu­a­re, sunt numi­te prin deta­șa­re în inte­re­sul învă­țămân­tu­lui în func­ția de inspec­tor șco­lar, până la data de 31 august 2020, urmă­toa­re­le cadre didac­ti­ce:

· Sîr­bu Mari­an — Inspec­tor șco­lar pen­tru mana­ge­ment insti­tu­țio­nal (1 nor­mă);
· Micu Gabrie­la Miha­e­la — Inspec­tor șco­lar pen­tru mana­ge­ment insti­tu­țio­nal (0,5 nor­mă);
· Pisal­tu Mire­la — Inspec­tor șco­lar pen­tru mana­ge­men­tul resur­se­lor uma­ne (1 nor­mă);
· Fali­bo­ga Lucian — Inspec­tor șco­lar pen­tru mana­ge­men­tul resur­se­lor uma­ne (0,5 nor­mă);
· Mus­ci­nă Lili­a­na — Inspec­tor șco­lar pen­tru dezvol­ta­rea resur­sei uma­ne (1 nor­mă);
· Anefi Icbal — Inspec­tor șco­lar pen­tru mino­ri­ta­tea tur­că (0,5 nor­mă) și Inspec­tor șco­lar pen­tru mino­ri­ta­tea rro­mă (0,5 nor­mă);
· Dumi­traș­cu Ali­na-Viori­ca — Inspec­tor șco­lar pen­tru învă­țământ par­ti­cu­lar și alter­na­ti­ve edu­ca­țio­na­le (0,5 nor­mă);
· Geor­ges­cu Gabriel — Inspec­tor șco­lar pen­tru edu­ca­ție fizi­că și sport (1 nor­mă);
· Negu­țu Vero­ni­ca — Inspec­tor șco­lar pen­tru învă­țământ spe­cial (1 nor­mă);
· Pahon Oana Mire­la — Inspec­tor șco­lar pen­tru pro­iec­te edu­ca­țio­na­le (1 nor­mă);
· Savu Nico­le­ta — Inspec­tor șco­lar pen­tru pro­iec­te edu­ca­țio­na­le (1 nor­mă);
· Stan Danie­la — Inspec­tor șco­lar pen­tru edu­ca­ție per­ma­nen­tă (0,5 nor­mă);
· Sto­ica Flo­ri­an — Inspec­tor șco­lar pen­tru arte (0,5 nor­mă).

Doresc să le mul­țu­mesc cole­gi­lor cu care am cola­bo­rat până în pre­zent pen­tru pro­fe­sio­na­lis­mul și pen­tru seri­o­zi­ta­tea cu care și-au des­fă­șu­rat acti­vi­ta­tea în cadrul Inspec­to­ra­tu­lui Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța. Sunt con­vins că acti­vi­ta­tea dum­ne­a­lor a con­sti­tu­it un reper pen­tru mul­te din­tre cadre­le didac­ti­ce din sis­tem. Cola­bo­ra­rea noas­tră a repre­zen­tat o expe­rien­ță din care fie­ca­re a reu­șit să iden­ti­fi­ce exem­ple de bune prac­ti­că și con­si­der că va con­ti­nua și din pos­tu­ra dum­ne­a­lor de cadre didac­ti­ce reve­ni­te la cate­dră.

De ase­me­nea, am cer­ti­tu­di­nea că noii colegi vor da dova­dă de impli­ca­re și efi­cien­ță și vor con­tri­bui la con­so­li­da­rea ima­gi­nii unei insti­tu­ții care tre­bu­ie să se pozi­țio­ne­ze drept sis­tem de refe­rin­ță pen­tru pro­ce­sul mana­ge­ri­al edu­ca­țio­nal de la nive­lul jude­țu­lui nos­tru. Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța tre­bu­ie să fie tot mai apro­pi­at de acto­rii edu­ca­țio­nali și de par­te­ne­rii edu­ca­țio­nali, pen­tru că numai prin cola­bo­ra­re vom cre­ş­te cali­ta­tea actu­lui edu­ca­ţio­nal, vom dezvol­ta învă­țămân­tul con­stăn­țean, a afir­mat prof. Sorin Mihai, inspec­tor șco­lar gene­ral.


Man­ga­lia News, 10.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply