Meciul de comedie” și „Desculț în parc” — spectacole în aer liber prezentate de Teatrul de Stat Constanța în Parcul Arheologic de lângă Primăria constănțeană

0
327

Vineri, 17 iulie, sâm­bă­tă, 18 iulie, înce­pând cu ora 21:30 și dumi­ni­că, 19 iulie, înce­pând cu ora 21:00, Tea­trul de Stat Con­stan­ța vă invi­tă în Par­cul Arhe­o­lo­gic, în drep­tul Pri­mă­ri­ei Con­stan­ța, la trei spec­ta­co­le în aer liber.

Vineri și sâm­bă­tă se joa­că MECIUL DE COMEDIE. Spec­ta­col inte­rac­tiv de impro­vi­za­ție”, cea mai recen­tă pre­mie­ră a Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța, care ofe­ră câte o repre­zen­ta­ție com­plet nouă în fie­ca­re sea­ră, pen­tru că totul, text, miș­ca­re sce­ni­că, lumini, muzi­că se cre­ea­ză pe loc, în fața spec­ta­to­ri­lor. Aceștia din urmă au misiu­nea de a da teme­le și de a deci­de care din­tre cele două echi­pe de actori impro­vi­za­tori a fost mai bună.

Flo­rin Aioa­ne, Remus Archip, Andrei Bibi­re, Andrei Can­ta­ra­giu, Lucian Ifti­me, Vlad Lin­ță, Eca­te­ri­na Lupu, Cătă­li­na Mihai, Ște­fan Mihai, Mire­la Pană și Flo­ri­na Stăn­cu­leț sunt acto­rii care vor intra în teren și vor fi acom­pa­ni­ați de tână­rul și talen­ta­tul Mădă­lin Nico­lae Mușat, absol­vent al Cole­gi­u­lui Națio­nal de Arte „Regi­na Maria”.

Sce­no­gra­fia este sem­na­tă de Lăcră­mi­oa­ra Dumi­traș­cu, iar cel ce s‑a ocu­pat de pre­gă­ti­rea, de antre­na­men­tul celor două echi­pe de actori ai Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța este acto­rul și regi­zo­rul Dra­goș Mus­ca­lu. El a obți­nut titlul de doc­tor la UNATC (Uni­ver­si­ta­tea de Artă Tea­tra­lă și Cine­ma­to­gra­fi­că „I.L. Cara­gi­a­le” din Bucu­rești), cu pri­ma teză din Româ­nia des­pre impro­vi­za­ție ca spec­ta­col de tea­tru.

Dumi­ni­că, de la ora 21:00, o să puteţi vedea, pe ace­ea­şi sce­nă din Par­cul arhe­o­lo­gic, o come­die de mare suc­ces din reper­to­ri­ul Tea­tru­lui de Stat Con­stanţa. Aveţi oca­zia să îi întâl­ni­ţi pe Paul și Cor­rie Brat­ter, cele­brul cuplu de tineri căsă­to­riți pe care Robert Red­ford și Jane Fon­da l‑au făcut cele­bru în ecra­ni­za­rea din 1967 a pie­sei lui Neil Simon, „DESCULȚ ÎN PARC.

În ver­siu­nea con­stăn­țea­nă, cei doi sunt întru­chi­pați de acto­rii Tani Ște­fu și Flo­ri­na Stăn­cu­leț. Poves­tea lor de dra­gos­te este acom­pa­ni­a­tă de o alta, ai cărei pro­ta­go­niști sunt Nina Udres­cu și Liviu Mano­la­che, cel din urmă sem­nând și regia. Ală­tu­ri de ei îl veți putea vedea, într-un rol epi­so­dic, pe Cos­min Miha­le.

Cei aflați la înce­pu­tul căs­ni­ci­ei vor rezo­na cu difi­cul­tă­ți­le pe care tine­rii le întâm­pi­nă, iar cei care au renun­țat la dra­gos­te vor vedea că întâl­ni­ri­le feri­ci­te pot apă­rea chiar și în a doua jumă­ta­te a vie­ții și pot răscoli sen­ti­men­te uita­te.

Sce­no­gra­fia spec­ta­co­lu­lui este rea­li­za­tă de Euge­nia Tără­șes­cu Jia­nu.

************

Acce­sul publi­cu­lui este gra­tu­it, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le — 150 de sca­u­ne, și cu res­pec­ta­rea unui regu­la­ment pen­tru pre­ve­ni­rea infec­tă­rii cu coro­na­vi­rus. Spec­ta­to­rii tre­bu­ie să poar­te măști pe toa­tă dura­ta eve­ni­men­tu­lui și să păs­tre­ze dis­tan­ța de sigu­ran­ță. Per­soa­ne­le care refu­ză să le fie veri­fi­ca­tă tem­pe­ra­tu­ra cor­po­ra­lă, nu vor avea acces în zona deli­mi­ta­tă pen­tru public. 

Vă mul­țu­mim pen­tru că ne sun­teți mereu ală­tu­ri și vă aștep­tăm cu drag la tea­tru!


Man­ga­lia News, 16.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply