McDonald’s face peste 700 de angajări la nivel național, în toate cele 26 de orașe în care este prezent în România

0
898

Pre­mi­er Res­ta­u­rants Româ­nia, ope­ra­to­rul lan­țu­lui de res­ta­u­ran­te McDonald’s în Româ­nia, anun­ță o amplă cam­pa­nie de recru­ta­re la nivel națio­nal în care ofe­ră pes­te 700 de locuri de mun­că în toa­te cele 26 de ora­șe în care este pre­zent, prin­tre care Bucu­rești, Cluj-Napo­ca, Con­stan­ța, Pia­tra Neamț, Pitești, Foc­șani, Satu Mare, Ora­dea sau Deva.

Jobu­ri­le dis­po­ni­bi­le în res­ta­u­rant le per­mit vii­to­ri­lor anga­jați să lucre­ze pe diver­se pozi­ții, prin­tre care: lucră­tor comer­ci­al, res­pon­sa­bil cu pre­gă­ti­rea pro­du­se­lor sau ser­vi­rea cli­en­ți­lor, Baris­ta la McCa­fé, Hos­tess sau Guest Expe­rien­ce Lea­der. Mai mult, cei care își doresc să aibă șan­sa de a con­du­ce un res­ta­u­rant McDo­nal­d’s pot apli­ca pen­tru pozi­ția de Mana­ger Trai­nee. Bene­fi­ci­i­le dis­po­ni­bi­le tutu­ror anga­ja­ți­lor McDonald’s includ un pro­gram de lucru fle­xi­bil, adap­tat nevo­i­lor lor, trai­ning-uri con­ti­nue de dezvol­ta­re, un pro­gram de carie­ră foar­te bine struc­tu­rat și posi­bi­li­ta­tea de pro­mo­va­re rapi­dă.

McDonald’s este unul din­tre cei mai impor­tanți anga­ja­tori din Româ­nia. Con­ti­nu­ăm pla­nu­ri­le de inves­ti­ții în oameni și dorim să repor­nim pro­ce­se­le de recru­ta­re. Avem oport­u­ni­tăți inte­re­san­te de mun­că, ast­fel încât cău­tăm colegi noi în mai mul­te ora­șe din țară, ofe­rin­du-le un pro­gram de carie­ră ușor de urmat pen­tru pro­mo­va­rea rapi­dă în func­ții de con­du­ce­re. De exem­plu, un Mana­ger Trai­nee are șan­sa de a lucra pe o pozi­ție mana­ge­ri­a­lă în apro­xi­ma­tiv nouă luni, dacă urmea­ză pașii pla­ni­fi­cați împre­u­nă cu coor­do­na­to­rul său”, a decla­rat Iri­na Ignă­tes­cu, direc­tor de resur­se uma­ne Pre­mi­er Res­ta­u­rants Româ­nia.

În ulti­me­le luni, McDonald’s s‑a adap­tat situ­a­ți­ei actu­a­le și a luat con­stant măsuri pen­tru sigu­ran­ța anga­ja­ți­lor și a cli­en­ți­lor. Com­pa­nia a des­chis cel mai nou res­ta­u­rant, în urmă cu trei săp­tămâni în Bucu­rești, la Pia­ța Pro­gre­sul, unde a cre­at 50 de noi locuri de mun­că. Pre­gă­ti­rea pen­tru sezo­nul esti­val și pla­nu­ri­le de dezvol­ta­re ale com­pa­niei, care includ des­chi­de­rea a încă două res­ta­u­ran­te până la fina­lul anu­lui, nece­si­tă o mări­re a echi­pei din Româ­nia cu pes­te 700 de noi colegi.

Din pozi­ția de cel mai mare prim anga­ja­tor din lume, McDonald’s are o cul­tu­ră orga­ni­zațio­na­lă baza­tă pe pro­gres, inte­gra­re loca­lă și diver­si­ta­te. Cu pes­te 5.000 de anga­jați, echi­pa McDonald’s din Româ­nia este diver­să și ofe­ră oport­u­ni­tăți de mun­că tutu­ror.

Pen­tru a moti­va anga­ja­ții, com­pa­nia a imple­men­tat dife­ri­te pro­gra­me de loia­li­za­re și recom­pen­sa­re, pre­cum bonu­sul pen­tru reco­man­dări de suc­ces, trai­ning-uri și pro­gra­me de dezvol­ta­re con­ti­nuă.

Com­pa­nia recru­tea­ză activ pe tot par­cur­sul anu­lui. Pen­tru mai mul­te infor­ma­ții, cei inte­re­sați de locu­ri­le de mun­că dis­po­ni­bi­le pot vizi­ta sec­țiu­nea carie­ră de pe site https://mcdonalds.ro/cariera

Des­pre McDonald’s în Româ­nia

Înce­pând cu anul 2016, McDonald’s este par­te a com­pa­niei Pre­mi­er Capi­tal, ope­ra­to­rul lan­țu­lui de res­ta­u­ran­te McDonald’s din Esto­nia, Gre­cia, Leto­nia, Litu­a­nia și Mal­ta. Pre­mi­er Capi­tal plc ope­rea­ză 157 de res­ta­u­ran­te în loca­ții impor­tan­te, mai mult de jumă­ta­te din­tre ele având McDri­ve și nume­roa­se cafe­ne­le McCa­fé. În Româ­nia, McDonald’s este lider al pie­ței res­ta­u­ran­te­lor, cu 85 de res­ta­u­ran­te în 26 de ora­șe. Până în pre­zent, com­pa­nia a inves­tit pes­te 800 de mili­oa­ne de lei în Româ­nia și are o echi­pă de pes­te 5.000 de anga­jați. În 2018 a fost desem­nat cel mai bun anga­ja­tor pen­tru al cin­ci­lea an con­se­cu­tiv, con­form AON Româ­nia.

Pen­tru mai mul­te infor­ma­ții, vizi­tați: www.mcdonalds.ro și www.facebook.com/McDonalds.ro


Man­ga­lia News, 05.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply