Măsuri pentru litoral, anunțate cu o zi înainte de weekend. Despescu: Vom lua decizii ferme

0
493

Secre­ta­rul de stat în MAI, Bogdan Des­pes­cu, a anun­țat că vor fi for­ma­te echi­pe mix­te din poli­țiști, jan­darmi, pom­pieri, inspec­tori ITM și de la pro­tec­ția con­su­ma­to­ri­lor, care vor acțio­na pe lito­ral și în zone­le de mun­te frec­ven­ta­te de turiști.

Vor fi măsuri fer­me, a sub­li­ni­at Des­pes­cu, într‑o con­fe­rin­ță de pre­să sus­ți­nu­tă ală­tu­ri de minis­trul Sănă­tă­ții, Nelu Tăta­ru.

Des­pes­cu a anun­țat supli­men­ta­rea for­țe­lor din teren, pen­tru res­pec­ta­rea regu­li­lor de pro­tec­ție.

Pe lito­ral și la mun­te vor fi pre­zen­te echi­pe mix­te for­ma­te din poli­țiști, jan­darmi, pom­pieri, inspec­tori ITM, DSV și ANPC, pen­tru a face veri­fi­cări.

Vom orga­ni­za acțiuni cu efec­ti­ve mări­te în zone aglo­me­ra­te, cen­tre comer­ci­a­le, mij­loa­ce­le de trans­port per­soa­ne, pie­țe, în zona urba­nă și rura­lă.

Cu pri­o­ri­ta­te pe lito­ral, în zone turis­ti­ce și de mun­te, vom alo­ca resur­se să aco­pe­rim cea mai impor­tan­tă peri­oa­dă din aceas­tă lună.

Vom avea o linie Tel­ver­de, unde cetă­țe­nii pot să sesi­ze­ze nere­gu­li­le con­sta­ta­te, ca să putem acțio­na. Unde vom con­sta­ta încăl­cări ale legii, vom lua măsuri fer­me.

Pen­tru lito­ral vor fi deta­șa­te echi­pa­je din țară.

Vom mer­ge până la sus­pen­da­rea acti­vi­tă­ții ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici, dacă nu res­pec­tă măsu­ri­le”, a anun­țat Des­pes­cu. (sur­sa: cugetliber.ro, 03.07.2020).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply