Marius Horia Țuțuianu: Pe șantierele din localitățile 2 Mai și Limanu se lucrează ”la foc continuu”, la Școala din 2 Mai și sala de sport, la noul dispensar și la drumurile din comună

0
484

Mari­us Horia Țuțu­ia­nu: S‑a lucrat la foc con­ti­nuu și rezul­ta­te­le se obser­vă în tot jude­țul Con­stan­ța, avem inves­ti­ții sem­ni­fi­ca­ti­ve în toa­te dome­ni­i­le și infras­truc­tu­ra de dru­muri jude­țe­ne este mult mai bună!

Joi am efec­tu­at o vizi­tă de lucru pen­tru a veri­fi­ca sta­di­ul lucră­ri­lor pe șan­ti­e­re­le din loca­li­tă­ți­le 2 Mai și Lima­nu. Aces­te inves­ti­ții, coor­do­na­te de dom­nul pri­mar Daniel Geor­ges­cu, sunt efec­tu­a­te cu fon­duri asi­gu­ra­te de către Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, pre­cum și finan­țări neram­bu­r­sa­bi­le.

Rea­bi­li­ta­rea șco­lii din loca­li­ta­tea 2 Mai și con­stru­i­rea unei săli de sport sunt extrem de impor­tan­te pen­tru ele­vii de aici. Prin aces­tă inves­ti­ție copi­ii nu mai sunt nevo­iți să iasă afa­ră pen­tru a mer­ge la toa­le­tă și nici să își mai des­fă­șoa­re ore­le de sport în frig. Tot aici, Cămi­nul Cul­tu­ral din loca­li­ta­te tre­ce și el prin­tr-un amplu pro­ces de moder­ni­za­re. Tota­lul aces­tor inves­ti­ții se ridi­că la suma de 6 mili­oa­ne lei.

În ace­lași timp, cape­la din loca­li­ta­tea 2 Mai se află în plin pro­ces de rea­bi­li­ta­re. Obiec­ti­vul este con­stru­it cu supor­tul Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, iar valoa­rea lucră­ri­lor se ridi­că la suma de 1.500.000 lei.

În loca­li­ta­tea Lima­nu au fost rea­bi­li­ta­te școa­la și tere­nul de sport și, cu o inves­ti­ție de 2.621.348 lei, se con­stru­ieș­te un nou dis­pen­sar, care va deservi locu­i­to­rii aces­tei loca­li­tăți. Toa­te aces­te lucrări sunt rea­li­za­te cu fon­duri alo­ca­te de către con­si­li­ul jude­țean.

Un alt obiec­tiv impor­tant, rea­li­zat cu supor­tul Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, este rea­bi­li­ta­rea dru­mu­ri­lor comu­na­le DC8, tron­so­nul 1, 2 și 3 DN 39 – Lima­nu – DJ 391, pre­cum și tron­so­nul 4 Lima­nu – Hagieni. Aces­te inves­ti­ții au o valoa­re tota­lă de 4.304.233 lei.

Nu ne vom opri aici cu inves­ti­ți­i­le în dezvol­ta­rea jude­țu­lui Con­stan­ța, iar eu și echi­pa Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța ne vom impli­ca pen­tru ca toa­te comu­ni­tă­ți­le să bene­fi­cie­ze de cât mai mul­te obiec­ti­ve rea­bi­li­ta­te la stan­dar­de cât mai îna­l­te.

Mul­țu­mesc între­gii echi­pe pen­tru tot efor­tul depus și, nu în ulti­mul rând, pri­ma­ru­lui din Lima­nu, dom­nul Daniel Geor­ges­cu, cel care s‑a lup­tat ală­tu­ri de mine pen­tru ca aces­te pro­iec­te să fie rea­li­za­te și fina­li­za­te.


Man­glia News, 10.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply