Lucian Nichita: PNL Mangalia a propus o alianță anumitor partide, pentru ca dreapta să vină unită în Consiliul Local, cu proiecte comune pentru oraș

0
151

Lucian Nichi­ta: ”PNL Man­ga­lia a pro­pus o ali­an­ță anu­mi­tor par­ti­de, pen­tru ca dreap­ta să vină uni­tă în Con­si­li­ul Local, cu pro­iec­te comu­ne pen­tru oraș. Citind răs­pun­sul USR Man­ga­lia, sen­za­ți­i­le osci­lea­ză între tris­te­țe și dez­a­mă­gi­re. Tris­te­țe, deo­a­re­ce decla­ră că cetă­țe­nii le-au trans­mis că vor ca USR să aibă can­di­dat pro­priu, dar son­da­je­le ara­tă că cetă­țe­nii doresc o dreap­tă uni­tă, ca să înce­te­ze scan­da­lu­ri­le din Con­si­li­ul Local, pen­tru că au vazut că majo­ri­ta­te în con­si­li­ul local înseam­nă pro­iec­te în deru­la­re pe stra­dă.

Dez­a­ma­gi­re, când decla­ră că sunt alt­fel decât oame­nii vechi din poli­ti­că, dar refu­ză o ali­an­ță pre-elec­to­ra­lă pen­tru că vor ca după ale­geri să nego­cie­ze pro­iec­te „pen­tru Man­ga­lia”. De ce să le nego­ci­ați după ale­geri, când PNL Man­ga­lia v‑a pro­pus să ni le asu­măm toți, împre­u­nă, public, îna­in­te de ale­geri, pen­tru ca oame­nii să poa­tă vota pro­iec­te cla­re?

P.S. Per­so­nal, nu con­si­der USR ca fiind un par­tid de dreap­ta, ci un par­tid pro­gre­sist, dar pen­tru că s‑a ino­cu­lat ide­ea că ar fi de dreap­ta, folo­sesc și eu ter­me­nul. Ori­cum ar fi, pen­tru Man­ga­lia ar fi fost extra­or­di­nar dacă USR Man­ga­lia ar avea înțe­lep­ciu­nea cole­gi­lor din țară, care au înțe­les că lucru­ri­le bune pen­tru oameni se pot face numai uniți în ali­an­țe”.


Man­ga­lia News, 07.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele