Liderii PMP si USR Mangalia nu au dat curs invitației la dialog, lansată de PNL Mangalia, în vederea realizării unei alianţe electorale locale

0
222

Par­ti­dul Naţio­nal Libe­ral orga­ni­za­ţia Man­ga­lia a lan­sat, zile­le tre­cu­te, o invi­ta­ţie către orga­ni­za­ţi­i­le loca­le muni­ci­pa­le ale Par­ti­du­lui Miş­ca­rea Popu­la­ră şi Uniu­nii Sal­va­ţi Româ­nia, pen­tru o dis­cu­ţie, în vede­rea rea­li­ză­rii unei ali­anţe elec­to­ra­le pen­tru Man­ga­lia, în per­spec­ti­va ale­ge­ri­lor loca­le din acest an, ce are drept scop o bună guver­na­re loca­lă în peri­oa­da 2020–2024 şi, de ase­me­nea, con­ti­nu­a­rea şi fina­li­za­rea pro­iec­te­lor de dezvol­ta­re comu­ni­ta­ră.

Lide­rii celor două par­ti­de nu au dat curs invi­ta­ţi­ei la dia­log.

”Cre­dem, în con­ti­nu­a­re, că aceas­tă ali­anţă elec­to­ra­lă, care să spri­ji­ne un sin­gur can­di­dat pen­tru fun­cţia de pri­mar, rea­li­za­tă in jurul prin­ci­pa­le­lor obiec­ti­ve de dezvol­ta­re loca­lă ale celor trei for­ma­ţiuni poli­ti­ce, ar fi în avan­ta­jul cetă­ţe­ni­lor Man­ga­li­ei, care s‑au sătu­rat de dis­pu­te poli­ti­ce ste­ri­le.

Deşi calen­da­rul elec­to­ral ne obli­gă la deci­zii rapi­de, ne menţi­nem invi­ta­ţia des­chi­să şi pro­pu­nem data de 16 iulie 2020, pen­tru ace­ea­şi întâl­ni­re, în vede­rea per­fec­tă­rii unui pro­to­col de cola­bo­ra­re şi sta­bi­li­rea cri­te­ri­i­lor pen­tru o ali­anţă elec­to­ra­lă în inte­re­sul Man­ga­li­ei. Având mai mult timp de gân­di­re şi de con­sul­ta­re cu mem­brii şi sim­pa­ti­zanţii, avem spe­ranţa că lide­rii PMP şi USR vor da curs aces­tei invi­ta­ţii.

Nu este o ali­anţă împo­tri­va a ceva, ci pen­tru ceva, pen­tru cetă­ţeni şi pen­tru Man­ga­lia.

Son­da­je­le de opi­nie ara­tă că sim­pa­ti­zanţii PNL, USR şi PMP susţin, într‑o majo­ri­ta­te covârşi­toa­re, o ase­me­nea ali­anţă (din rân­du­ri­le votanţi­lor USR, 65% s‑au expri­mat în favoa­rea unui can­di­dat comun, din rân­dul PMP 78%, iar votanţii PNL susţin, în pro­porţie de 69%, aceas­tă vari­an­tă.).

Tot­o­da­tă, son­da­je­le noas­tre con­fir­mă că, PNL poa­te câs­ti­ga şi majo­ri­ta­tea în Con­si­li­ul Local şi fun­cţia de Pri­mar. Dar, noi ne dorim o ali­anţă inclu­si­vă, de 2/3 în Con­si­li­ul Local, cu care să tre­cem cele mai impor­tan­te pro­iec­te pen­tru Man­ga­lia.

Avem încre­de­re în dis­cer­nămân­tul aces­tor lideri şi sun­tem siguri că, în final, vor pune, dea­su­pra orgo­li­i­lor, inte­re­se­le pro­pri­i­lor ale­gă­tori şi locu­i­to­ri­lor Man­ga­li­ei, în gene­ral”, se ara­tă în comu­ni­ca­tul orga­ni­za­ți­ei PNL Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 09.07.2020. (sur­sa: Mangalia.TV).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele