Liberalii din Mangalia vor o alianță de centru-dreapta. Ce spun PMP și USR

0
164

Libe­ra­lii din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia pro­pun celor­lal­te for­țe de dreap­ta să for­meze o coa­li­ție în vede­rea ale­ge­ri­lor loca­le din luna sep­tem­brie. Într-un docu­ment pri­mit de PMP și USR Man­ga­lia, libe­ra­lii le expli­că ce stă la baza aces­tei ofer­te.

Vă pro­pu­nem dema­ra­rea cât mai urgen­tă a dis­cu­ţi­i­lor, în vede­rea for­mă­rii unei ali­anţe elec­to­ra­le de cen­tru-dreap­ta, între PNL, USR, PMP, cu un can­di­dat unic la pri­mă­rie, res­pec­tiv, cel cu şanse­le cele mai mari, pre­cum şi un pro­gram elec­to­ral comun, care să cuprin­dă prin­ci­pa­le­le obiec­ti­ve de dezvol­ta­re loca­lă, ale celor 3 for­ma­țiuni poli­ti­ce”, spun libe­ra­lii din Man­ga­lia.

Mer­gând pe exem­plul muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești, unde for­țe­le de dreap­ta se unesc pen­tru a câști­ga foto­li­ul de pri­mar al Capi­ta­lie, PNL Man­ga­lia sus­ți­ne că unul din­tre prin­ci­pa­le­le obiec­ti­ve ale drep­tei din acest oraș tre­bu­ie să fie atin­ge­rea unei majo­ri­tăți de 2/3 în Con­si­li­ul Local.

În ace­lași docu­ment pri­mit de PMP și USR Man­ga­lia, libe­ra­lii le pre­zin­tă și câte­va pro­iec­te pe care ar vrea să le imple­men­te­ze în peri­oa­da 2020–2024: Cen­tu­ra oco­li­toa­re a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia; Inter­zi­ce­rea con­struc­ți­i­lor în ari­i­le pro­te­ja­te, pădu­rea Como­ro­va, Parc Dia­na şi alte par­curi de pe teri­to­ri­ul Man­ga­li­ei şi sta­ţiu­ni­lor aron­da­te; Extin­de­rea spa­ţi­i­lor verzi şi ame­na­ja­re pis­te de bici­cle­te în oraş şi sta­ţiuni, prin con­ti­nu­a­rea imple­men­tă­rii pro­iec­te­lor cu finanţa­re UE; Pre­lu­a­rea pla­je­lor de către admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă; Redu­ce­rea preţu­lui apei pota­bi­le.

Actu­a­lul pri­mar al Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, este mem­bru al PNL, fiind la al doi­lea man­dat în frun­tea ora­șu­lui.

Ce răs­pund USR și PMP

De cea­lal­tă par­te, Abdu­refi Semi­ran, pre­șe­din­te­le USR Man­ga­lia, a decla­rat pen­tru „Dobro­gea Live” că nu a avut nicio dis­cu­ție cu nici un par­tid poli­tic din Man­ga­lia. „Coa­li­ți­i­le de dreap­ta au sens doar în per­spec­ti­va înlă­tu­ră­rii unei admi­nis­tra­ții de stân­ga, pese­dis­te, lucru care nu este vala­bil la noi! USR-ul și mem­brii fili­a­lei Man­ga­lia sunt și vor fi con­sec­venți prin­ci­pi­i­lor pen­tru care au intrat în poli­ti­că”.

USR Man­ga­lia a anun­țat în urmă cu mai mult timp că va avea un can­di­dat pro­priu la ale­ge­ri­le pen­tru func­ția de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui. Aces­ta este Dumi­tru Paris.

Lide­rul PMP Man­ga­lia, Mihai Cră­ciun, a decla­rat că ast­fel de ches­tiuni fac par­te din bucă­tă­ria inter­nă a par­ti­de­lor poli­ti­ce și ele nu se dis­cu­tă public. Cră­ciun a mai decla­rat că, în momen­tul dis­cu­ți­ei cu repor­te­rii Dobro­gea Live, nu știe des­pre pro­pu­ne­rea PNL, el fiind la un eve­ni­ment de fami­lie.

Mihai Cră­ciun este anun­țat încă de la înce­pu­tul aces­tui an ca fiind can­di­da­tul PMP Man­ga­lia pen­tru func­ția de pri­mar al ora­șu­lui.

FOTO: Ruxan­dra Geor­ges­cu – Face­bo­ok / Man­ga­lia, dra­gos­tea mea. (sur­sa: dobrogealive.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele