La mulți ani, America! Happy 4th! La mulți ani, tuturor prietenilor americani! Alexandru Ion Coita

0
181

Sti­ma­te dom­nu­le Pre­șe­din­te Trump,

Sti­ma­te dom­nu­le Amba­sa­dor Zuc­ker­man,

Dragi pri­e­te­ni ame­ri­cani,

Lide­rii unei națiuni își ara­tă ade­vă­ra­ta for­ță în momen­te­le de cum­pă­nă. Iar Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii au fost greu încer­ca­te, în ulti­me­le luni, de viru­sul care a luat până acum pes­te 128.000 de vieți, de situ­a­ția eco­no­mi­că gene­ra­tă de pan­de­mie și de vio­len­țe­le dure de pe stră­zi­le Ame­ri­cii. Dar ame­ri­ca­nii rămân în picioa­re, cu dem­ni­ta­te, mân­drie, curaj și îndrăz­ne­a­lă.

Dom­nu­le pre­șe­din­te Trump,

Ați vizi­tat mun­te­le Rush­mo­re și le-ați amin­tit ame­ri­ca­ni­lor că ceea îi defi­neș­te este for­ța de a răz­bi și încre­de­rea în vii­tor, ambi­ția de a fi mereu mai buni și hotă­rârea că nimeni și nimic nu le poa­te răpi liber­ta­tea și sen­ti­men­tul că apar­țin unei națiuni măre­țe.

Asta m‑a învă­țat popo­rul ame­ri­can acum 20 de ani, când m‑a pri­mit cu bra­țe­le des­chi­se, ca tânăr stu­dent bur­si­er. Pro­fe­so­rii din țara Dum­ne­a­voas­tră și cole­gii mei stu­denți mi-au insu­flat acea ambi­ție și încre­de­re că pot să mă auto­de­pă­șesc mereu, că tre­bu­ie să cred cu toa­tă for­ța în mine și în schim­ba­rea sem­ni­fi­ca­ti­vă pe care o pot adu­ce.

Româ­nii, la fel ca popo­rul ame­ri­can, sunt un popor care a tre­cut prin mul­te încer­cări. Acum, mai mult ca ori­când, tre­bu­ie să fim uniți, să nu ne pier­dem spe­ran­ța sau să ne lăsăm dobo­râți de gre­u­tăți. Îmi doresc cu toa­tă tăria să insu­flu aces­te valori în rân­dul tutu­ror româ­ni­lor. Și vă asi­gur că voi reu­și! Am con­vin­ge­rea că mă pot baza pe spri­ji­nul Dvs., pen­tru că Ame­ri­cii îi pasă în mod real de soar­ta popo­ru­lui meu.

Spu­neam anul tre­cut că Româ­nia face prea puțin pen­tru a înde­plini poten­ți­a­lul par­te­ne­ri­a­tu­lui stra­te­gic cu SUA. Din păca­te, sun­tem în ace­eași situ­a­ție și acum. Am încre­de­re, însă, că noua gene­ra­ție se va ridi­ca la înăl­ți­mea aștep­tă­ri­lor.

La mulți ani, tutu­ror pri­e­te­ni­lor mei ame­ri­cani, oameni pe care îi pre­țu­iesc, îi res­pect și a căror încre­de­re mi-am câștigat‑o în două dece­nii de mun­că pen­tru a duce mai depar­te visul ame­ri­can al liber­tă­ții, pros­pe­ri­tă­ții și drep­tu­lui la feri­ci­re.

Happy 4th!

Ale­xan­dru Ion Coita, 4 Iulie 2020.


Man­ga­lia News, 04.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele