La Mangalia, o nouă serie de soldați profesioniști s‑a integrat în familia Forțelor Navale, prin depunerea Jurământului militar [VIDEO]

0
305

Opt­zeci și opt de tineri și tine­re au depus Jurămân­tul mili­tar, la Man­ga­lia.

O nouă serie de sol­dați pro­fe­si­o­niști s‑a inte­grat, vineri, 3 iulie, în fami­lia For­țe­lor Nava­le, prin depu­ne­rea jurămân­tu­lui mili­tar.

Cere­mo­n­ia s‑a des­fă­șu­rat la Școa­la de Apli­ca­ție a For­țe­lor Nava­le de la Man­ga­lia, iar 88 de tineri și tine­re au ros­tit într-un  glas „Jur cre­din­ță patri­ei mele, Româ­nia!”, în pre­zen­ța șefu­lui Sta­tu­lui Major al For­țe­lor Nava­le, con­tra­a­mi­ra­lul Mihai Panait, după ce au  înche­iat modu­lul instruc­ți­ei de bază, pe par­cur­sul căru­ia și-au for­mat  deprin­de­ri­le de mili­tar.

La fina­lul cere­mo­n­i­ei, con­tra­a­mi­ra­lul Panait i‑a feli­ci­tat pe noii  recruți pen­tru ale­ge­rea pro­fe­si­ei mili­ta­re și pen­tru depu­ne­rea  legămân­tu­lui de cre­din­ță față de țară, spu­nân­du-le că mese­ria pen­tru care se pre­gă­tesc „nu a fost și nu va fi nici­o­da­tă una ușoa­ră; mese­ria  de mari­nar este o mese­rie difi­ci­lă, cu nume­roa­se res­pon­sa­bi­li­tăți, iar lucrul în echi­pă și cama­ra­de­ria sunt două ele­men­te prin­ci­pa­le ale  înde­pli­ni­rii cu suc­ces a misiu­ni­lor încre­din­ța­te”.

Pre­gă­ti­rea pro­fe­sio­na­lă a aces­tei noi serii de mili­tari va con­ti­nua până la sfâr­și­tul lunii august, cu instruc­ția de spe­cia­li­ta­te de Mari­nă, con­form cerin­țe­lor pos­tu­ri­lor pe care cei 88 de sol­dați pro­fe­si­o­niști urmea­ză să fie înca­drați.

Pen­tru pre­ve­ni­rea răs­pân­di­rii și infec­tă­rii cu noul coro­na­vi­rus,  fes­ti­vi­ta­tea de la Man­ga­lia s‑a des­fă­șu­rat într-un cadru res­trâns, iar  fami­li­i­le, rude­le și pri­e­te­nii tine­ri­lor sol­dați au fost ală­tu­ri de aceștia prin inter­me­di­ul unei trans­mi­sii în direct, a fes­ti­vi­tă­ții pe o rețea de soci­a­li­za­re. (sur­sa: ziarulamprenta.ro).

For­țe­le Nava­le Româ­ne:

Moment unic și emo­țio­nant pen­tru 88 de tineri și tine­re care ros­tesc acum jurămân­tul de cre­din­ță față de țară! Noi le urăm BUN CART ÎNAINTE! Voi?

#Jurămân­tul­Mi­li­tar #Arma­ta­Ro­mâ­ni­ei


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele