Ionel Rugea: ”Da, oameni buni! Oficial fac parte din echipa PNL și sunt pe lista de consilieri locali”

0
429

Ionel Rugea: ”Da, oameni buni! Ofi­ci­al fac par­te din echi­pa PNL și sunt pe lis­ta de con­si­li­eri locali. Voiam să vă anunț ulte­ri­or, când intram în pose­sia foto­gra­fi­i­lor pen­tru afi­se­le elec­to­ra­le, dar în medi­ul onli­ne au apă­rut deja poze de la ședin­ța foto și unii din­tre voi erați nerăbdători.

Deci­zia am luat‑o după mult timp de gân­di­re și, cum în via­ță mi-am urmat dru­mul des­ti­nu­lui, tre­când pra­gul uși­lor pe care Dum­ne­zeu mi le‑a des­chis, mi-am zis: De ce nu? Și ca să‑l citez pe Mur­phy, ”Sin­gu­rul mod de a des­co­peri limi­te­le posi­bi­lu­lui este de a tre­ce în dome­ni­ul impo­si­bi­lu­lui”, iată-mă într‑o nouă experiență.

Pro­pu­ne­rea de a can­di­da a venit din par­tea unor pri­e­te­ni dragi, din medi­ul cul­tu­ral, care au decis că sunt cel mai în măsu­ră să îi repre­zint în Con­si­li­ul Local, având în vede­re că am par­ti­ci­pat și pro­mo­vat aproa­pe toa­te eve­ni­men­te­le cul­tu­ra­le din Man­ga­lia. Pen­tru că eu voi face poli­ti­că pen­tru CULTURĂ.

De ce am ales PNL? În pri­mul rând, pen­tru că mă regă­sesc în doc­tri­na libe­ra­lă, iar în al doi­lea rând, Man­ga­lia se afla pe un drum ascen­dent, este într‑o con­ti­nuuă dezvol­ta­re, iar actu­a­la admin­tra­ție loca­lă tre­bu­ie să-și rea­li­ze­ze proiectele.

De aproa­pe 9 ani par­ti­cip la ședin­țe­le de con­si­liu local și la dez­ba­te­ri­le publi­ce. Prin obiec­ti­vul came­rei video, pri­vind și ascul­tând, am reu­șit să‑i cunosc pe cei care au făcut și fac poli­ti­că. În tot acest timp am văzut cum au reu­șit unii să blo­che­ze pro­iec­te, cum să fie vocali fără a spu­ne nimic, cum să cri­ti­ce nefon­dat și toa­te aces­tea cu sco­pul de a câști­ga electorat.

Se joa­că mur­dar și mă aștept la mul­te șica­ne din par­tea adver­sa­ri­lor, dar sunt pre­gă­tit să le fac față. Cu iubi­re și lumină!”

(Ionel Rugea, pe Face­bo­ok, 19 iulie 2020).


Man­ga­lia News, 20.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply