Investiţii de zeci de milioane de euro în sudul litoralului. „Singura zonă pe care o putem numi staţiune. Mamaia e un cartier de oraş“

0
772

Sudul lito­ra­lu­lui atra­ge inves­ti­ţii de zeci de mili­oa­ne de euro deo­a­re­ce, spun oame­nii de afa­ceri, este sin­gu­ra zonă care mai are aspec­tul de sta­ţiu­ne turis­ti­că.

Prin anii 2000, sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui au pier­dut teren în faţa nor­du­lui, mai ales dacă vor­bim de Mama­ia sau Năvo­dari, zone care au explo­dat atât din punct de vede­re al dezvol­tă­rii imo­bi­li­a­re, cât şi ca preţuri pen­tru petre­ce­rea unei vacanţe pe lito­ral. Doar Vama Veche şi‑a păs­trat turi­ş­tii tra­di­ţio­nali, deşi în ulti­ma vre­me aspec­tul zonei se schim­bă din cau­za mul­tor noi con­stru­cţii.

Sta­ţiu­ni­le cla­si­ce, Olimp, Nept­un, Venus, Saturn, Cap Auro­ra, Jupi­ter, Man­ga­lia sunt, în ulti­ma vre­me, la mare cău­ta­re în rân­dul inves­ti­to­ri­lor. Zeci de mili­oa­ne de euro s‑au plătit pen­tru rea­bi­li­ta­rea unor hote­luri sau pen­tru con­stru­i­rea uno­ra noi. Sudul devi­ne atrac­tiv pen­tru turis­mul de sejur, de fami­lie sau all inclu­si­ve. În plus, sudul lito­ra­lu­lui are ceva ce nor­dul a pier­dut.

Sin­gu­ra zonă pe care o putem numi «sta­ţiu­ne» de pe lito­ra­lul româ­nesc a rămas doar sudul. Dacă ne uităm la Mama­ia, Năvo­dari sau Efo­rie, toa­te sea­mă­nă mai mult cu car­ti­e­re de oraş, nu cu o sta­ţiu­ne turis­ti­că”, spu­ne omul de afa­ceri Moham­mad Murad, care are inves­ti­ţii atât în Mama­ia cât şi în sudul lito­ra­lu­lui.

Inves­ti­ţii de zeci de mili­oa­ne de euro  

Rea­bi­li­ta­rea Com­pe­xu­lui Hote­li­er Pano­ra­mic-Amfi­tea­tru-Bel­ve­de­re, din Olimp, este una din­tre inves­ti­ţi­i­le lui Moham­mad Murad.

Com­ple­xul va fi inau­gu­rat în curând.

Pro­iec­tul se ridi­că la o inves­ti­ţie de 45–50 de mili­oa­ne de euro. Cele trei hote­luri sunt doar pri­ma eta­pă. A doua eta­pă con­stă în ridi­ca­rea unui hotel de 5 ste­le în Olimp. Aici va fi şi un cazi­nou şi un club de noap­te. Va fi un loc unde se pot caza apro­xi­ma­tiv 5.000 de per­soa­ne, cu vâr­ste de 25–30 de ani”, expli­că omul de afa­ceri.

Tot în Olimp, zile­le tre­cu­te a fost inau­gu­rat un  resort de 4 ste­le, „Novum by the Sea”, o inves­ti­ţie a Invest Gro­up de pes­te 15 mili­oa­ne de euro.  

În apro­pi­e­re de Man­ga­lia se va con­strui un mare Parc Acva­tic, inves­ti­ţia apa­rţinând fami­li­ei Movi­lea­nu care în ulti­mii ani au achi­zi­ţio­nat şi rea­bi­li­tat mai mul­te hote­luri din zonă. Au inves­tit la înce­put 12 mili­oa­ne de euro în hote­lu­ri­le Cocor şi Paju­ra din Venus şi au făcut Mera Resort, apoi alte 12 mili­oa­ne în hote­lul Onix din Cap Auro­ra. Au rea­bi­li­tat şi un hotel în Man­ga­lia care este des­chis tot tim­pul anu­lui.

Cites­te mai mult: adev.ro/qcok6f


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply