Informare privind evoluția pandemică în incinta Damen Shipyards Mangalia. DSMa a înființat o celulă de criză

1
842

Infor­ma­re pri­vind evo­lu­ția pan­de­mi­că în incin­ta DSMa.

Dragi colegi,

Inca de la apa­ri­tia pri­me­lor cazuri de infec­ta­re cu viru­sul SARS-COV‑2 la nivel natio­nal, fiind pe deplin con­sti­en­ti de pro­ba­bi­li­ta­tea cres­te­rii numa­ru­lui de infec­tari, DSMa a infi­in­tat o celu­la de cri­za dedi­ca­ta adop­ta­rii ime­di­a­te a celor mai efi­cien­te masuri de lup­ta impo­tri­va viru­su­lui si com­ba­te­re a ras­pan­di­rii in ran­dul sala­ri­a­ti­lor pro­prii, a cola­bo­ra­to­ri­lor, repre­zen­tan­ti­lor Cli­en­ti­lor si ai Soci­e­ta­ti­lor de Cla­si­fi­ca­re.

Ast­fel, prin­tre masu­ri­le imple­men­ta­te ca par­te a stra­te­gi­ei de pre­ve­ni­re a ras­pan­di­rii viru­su­lui la nive­lul soci­e­ta­tii, men­tio­nam:

· Dez­in­fec­ta­rea zil­ni­ca a tutu­ror cai­lor de acces cu solu­tie pe baza de clor;

· Dez­in­fec­ta­rea supra­fe­te­lor care sunt atin­se in mod frec­vent: usi, cori­doa­re,  toa­le­te, ves­ti­a­re — de 2 ori pe zi: ina­in­te de ince­pe­rea pro­gra­mu­lui de lucru si la ora pranzu­lui;

· Dez­in­fec­ta­rea tutu­ror spa­ti­i­lor inchi­se (ves­ti­a­re, biro­uri, toa­le­te, etc.) la sfar­si­tul sap­ta­ma­nii de lucru;

· Veri­fi­ca­rea tem­pe­ra­tu­rii cor­po­ra­le a tutu­ror lucra­to­ri­lor la por­ti­le de acces in incin­ta soci­e­ta­tii, cu aju­to­rul ter­mo­me­tre­lor fara con­tact si a sis­te­me­lor de ter­mos­ca­na­re;

· Insta­la­rea de punc­te de dez­in­fec­ta­re a mai­ni­lor in toa­te zone­le frec­ven­ta­te de sala­ri­ati;

· Intro­du­ce­rea obli­ga­ti­vi­ta­tii pur­ta­rii mas­tii de pro­tec­tie in toa­te spa­ti­i­le inchi­se si in mij­loa­ce­le de trans­port puse la dis­po­zi­tie de catre soci­e­ta­te;

· Res­tric­tio­na­rea la mini­mum a acce­su­lui ter­ti­lor in incin­ta DSMa;

· Con­tro­lul strict al acce­su­lui prin com­ple­ta­rea de for­mu­la­re de eva­lu­a­re si loca­li­za­re a vizi­ta­to­ri­lor pe teri­to­ri­ul DSMa si de evi­den­ta si loca­li­za­re a lucra­to­ri­lor care au sosit din zone cu risc ridi­cat de infec­ta­re si/sau au intrat in con­tact cu o per­soa­na sus­pec­ta;

· Veri­fi­ca­rea mem­bri­lor echi­pa­ju­lui de la bor­dul nave­lor afla­te in repa­rai­ie, in ceea ce pri­ves­te simp­to­me­le spe­ci­fi­ce infec­ti­ei cu COVID-19;

· Orga­ni­za­rea sedin­te­lor onli­ne, iar in cazul in care se impu­ne pre­zen­ta fizi­ca, limi­ta­rea numa­ru­lui par­ti­ci­pan­ti­lor la maxim 10 per­soa­ne, cu pas­tra­rea unei dis­tan­țe de minim 2 metri intre aces­tia;

· Infor­ma­rea anga­ja­ti­lor in ceea ce pri­ves­te pas­tra­rea dis­tan­ței soci­a­le de minim 2 metri intre per­soa­ne­le afla­te in spa­tii comu­ne; 

· Dota­rea biro­u­ri­lor cu sepa­ra­toa­re, in cazul in care spa­ti­ul nu per­mi­te asi­gu­ra­rea dis­tan­tei de minim 2 metri;

· Trans­mi­te­rea de infor­ma­ții rele­van­te pri­vind masu­ri­le de pre­ve­ni­re a răs­pân­di­rii infec­ți­i­lor, de pro­tec­tie impo­tri­va infec­ta­rii cu noul coro­na­vi­rus tutu­ror sala­ri­a­ti­lor soci­e­ta­tii, pre­cum si infor­ma­tii medi­ca­le cu pri­vi­re la simp­to­me­le spe­ci­fi­ce bolii.

Cu toa­te aces­tea, din paca­te, in ulti­me­le zile, soci­e­ta­tea s‑a con­frun­tat cu urma­toa­re­le situ­a­tii nedo­ri­te:

  •  In cur­sul sap­ta­ma­nii tre­cu­te, un anga­jat Damen Shi­pyar­ds Galati deta­sat in cadrul soci­e­ta­tii noas­tre a fost tes­tat pozi­tiv pen­tru infec­ta­rea cu viru­sul SARS-COV‑2. In pre­zent, pacien­tul este inter­nat in spi­tal, sub tra­ta­ment spe­ci­fic. Urma­re a con­fir­ma­rii dia­gnos­ti­cu­lui, toti cole­gii aces­tu­ia, pre­cum si repre­zen­tan­tul depar­ta­men­tu­lui HSEQ care a efec­tu­at instruc­ta­jul de pro­tec­tia mun­cii, au intrat in auto­i­zo­la­re. Aces­tia au fost tes­tati in cur­sul zilei de joi, 23.07.2020. Tot­o­da­ta, s‑a pro­ce­dat la dez­in­fec­ta­rea zone­lor in care aces­tia si-au des­fa­su­rat acti­vi­ta­tea.
  • De ase­me­nea, in cur­sul zilei de marti, 21.07.2020, admi­nis­tra­to­rul soci­e­ta­tii sub­con­trac­toa­re care asi­gu­ra ser­vi­ci­i­le de cura­te­nie si coor­do­na­to­rul aces­te­ia au adus la cunos­tin­ta ca au fost tes­tati pozi­tiv pen­tru infec­ta­rea cu SARS-COV‑2. In pre­zent, aces­tia se afla sub tra­ta­ment la Spi­ta­lul de Boli Infec­ti­oa­se Con­stan­ta.

Ca masu­ră de pre­ve­ni­re a ras­pan­di­rii viru­su­lui, con­du­ce­rea com­pa­niei a decis con­trac­ta­rea tem­po­ra­ra a ser­vi­ci­i­lor de cura­te­nie cu o alta soci­e­ta­te de pro­fil. In urma anche­tei epi­de­mi­o­lo­gi­ce inter­ne, au fost iden­ti­fi­cati cinci con­tacti directi ai per­soa­ne­lor infec­ta­te, care au intrat in auto­i­zo­la­re, urmand a fi tes­tati in cur­sul zilei de luni, 27.07.2020. Mai mult, o alta masu­ra dis­pu­sa la nive­lul soci­e­ta­tii se refe­ra la alti patru sala­ri­ati care au decla­rat ca au petre­cut timp in pre­a­j­ma con­tac­ti­lor directi, si care momen­tan isi des­fa­soa­ra acti­vi­ta­tea in regim de tele­mun­ca.

  • In cur­sul zilei de vineri, 24.07.2020, admi­nis­tra­to­rul unei fir­me sub­con­trac­toa­re care pres­tea­za ser­vi­cii pen­tru unul din­tre pro­iec­te­le DSMa a fost tes­tat pozi­tiv pen­tru infec­ta­rea cu viru­sul SARS-COV‑2, fiind deja inter­nat in spi­tal. Ca si masuri ime­di­a­te de pre­ven­tie, s‑a pro­ce­dat la dez­in­fec­ta­rea zone­lor in care anga­ja­tii soci­e­ta­tii si-au des­fa­su­rat acti­vi­ta­tea, urmand ca nici­u­nul din­tre aces­tia sa nu mai acti­veze pe plat­for­ma DSMa in urma­toa­re­le 14 zile.

Ca urma­re, in peri­oa­da urma­toa­re, vom extin­de si inten­si­fi­ca masu­ri­le de pro­tec­tie si de dis­tan­ta­re fizi­ca, pen­tru a pre­ve­ni infec­ta­rea per­so­na­lu­lui, ast­fel incat sa asi­gu­ram un loc de mun­ca sigur pen­tru toti anga­ja­tii nos­tri.

In ciu­da tutu­ror difi­cul­ta­ti­lor si ingri­jo­ra­ri­lor cu care ne con­frun­tam in aceas­ta peri­oa­da, este impor­tan­ta con­ti­nu­a­rea pro­ce­su­lui de pro­duc­tie in con­di­tii de sigu­ran­ta maxi­ma a tutu­ror lucra­to­ri­lor care isi des­fa­soa­ra acti­vi­ta­tea pe plat­for­ma soci­e­ta­tii. Prin urma­re, vom con­ti­nua sa actio­nam in sco­pul iden­ti­fi­ca­rii celor mai efi­cien­te masuri meni­te a asi­gu­ra pro­te­ja­rea aces­to­ra. 

Con­du­ce­rea soci­e­ta­tii inte­le­ge pe deplin res­pon­sa­bi­li­ta­tea pe care o poar­tă față de anga­ja­tii si cola­bo­ra­to­rii sai, caro­ra dores­te sa le mul­tu­meas­ca pen­tru res­pec­ta­rea masu­ri­lor de pro­tec­tie, pen­tru moti­va­tia si dedi­ca­rea cu care au con­ti­nu­at sa isi des­fa­soa­re acti­vi­ta­tea, si ii asi­gu­ra ca va lua cele mai bune deci­zii in vede­rea limi­ta­rii impac­tu­lui eco­no­mic si soci­al resim­tit.

In inche­ie­re, res­pin­gem ferm infor­ma­ti­i­le fal­se care cir­cu­la pe cana­le­le de soci­al media in lega­tu­ra cu numa­rul de infec­tari din cadrul soci­e­ta­tii noas­tre si pre­ci­zam ca pana in acest moment, niciun anga­jat al DSMa nu a fost infec­tat. Cole­gii nos­tri care au intrat in con­tact cu cazu­ri­le men­tio­na­te ante­ri­or, se afla in izo­la­re si urmea­za sa fie tes­tati. Tot­o­da­ta, va asi­gu­ram de intrea­ga noas­tra trans­pa­ren­ta in ceea ce pri­ves­te comu­ni­ca­rea evo­lu­ti­ei pan­de­mi­ce la nive­lul soci­e­ta­tii, infor­mand, de inda­ta, cu pri­vi­re la apa­ri­tia unor even­tu­a­le noi cazuri de infec­ta­re.

Con­sti­en­ti fiind de fap­tul ca doar prin efor­tu­ri­le noas­tre comu­ne vom putea depa­si cu bine aceas­ta peri­oa­da difi­ci­la pen­tru noi toti, va rugam sa ne comu­ni­cati, prin inter­me­di­ul tutu­ror cana­le­lor de comu­ni­ca­re, ori­ce masu­ra de imbu­na­ta­ti­re, sau aspec­te care ar putea aju­ta la pre­ve­ni­rea infec­ta­rii anga­ja­ti­lor nos­tri.

Va mul­tu­mim.

Cătă­li­na Cer­nă­ţea­nu,

PR Spe­cia­list,

Cor­po­ra­te Affairs Depart­ment.


Man­ga­lia News, 28.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua ‚vor­biți pros­tii in auto­bu­ze nu poar­ta toți oame­nii mas­că, în fie­ca­re zi sunt pes­te 30 % fara mas­că pe față. La poar­ta stau 4 de la Pro­tec­ția Mun­cii de vb in loc sa mear­gă 2 la auto­bu­ze și sa aten­tio­ne­ze (pena­li­ze­ze) per­soa­ne­le care nu res­pec­tă regu­li­le. Punc­te de dez­in­fec­ta­re ‚ma faceti sa râd, poa­te la biro­uri, in pro­duc­ție nu sunt, infor­mați domni­i­lor oame­nii la echi­pe și scoa­teți pro­tec­ția mun­cii pe teren sa veri­fi­ce res­pec­ta­rea regu­li­lor dc intr-ade­var va inte­re­sea­za de mun­ci­tori .Scoa­teți un comu­ni­cat și gata ‚nu veri­fi­cați nu luati și alte măsuri ‚sa va fie rusi­ne Ptr dobi­toci si tam­pi­te­le care nu res­pec­tă și cei care nu o apli­ca am un mesaj „ sa va dau muuuuuul­ta Sănă­ta­te in .…”

Leave a Reply