ÎN URMĂ CU 64 DE ANI, LA 15 IULIE 1956, CATEDRALA BIZANTINĂ „SFANTA SOFIADIN ISTANBUL A GĂZDUIT CORUL DE COPII AL RADIODIFUZIUNII ROMÂNE, CONDUS DE O MANGALIANCĂ

0
240

Emil-Cor­ne­liu Ninu — ÎN URMĂ CU 64 DE ANI, LA 15 IULIE 1956, CATEDRALA BIZANTINĂ „SFANTA SOFIADIN ISTANBUL A GĂZDUIT CORUL DE COPII AL RADIODIFUZIUNII ROMÂNE, CONDUS DE O MANGALIANCĂ!

ELENA VICICĂ (17.02.1922 – 07.05.1985), PERSONALITATE A MANGALIEI.

Ilus­tra­ți­i­le, majo­ri­ta­tea des­prin­se de pe net, sunt edi­fi­ca­toa­re, în acest sens.

La 17 febru­a­rie 1922, s‑a năs­cut la Man­ga­lia ELENA VICICĂ, fost diri­jor al Coru­lui de copii al Radi­o­di­fu­ziu­nii Româ­ne. Una­nim, cri­ti­ca de spe­cia­li­ta­te apre­cia­ză că de la înfi­in­ța­rea coru­lui, în 1945, la ini­ția­ti­va lui Dumi­tru D. Botez, un rol extra­or­di­nar în evo­lu­ția lui au avut Ion Vani­ca și, după ace­ea, Ele­na Vici­că, diri­jori care au ridi­cat for­ma­ția la un stan­dard de pro­fe­sio­na­lism greu ega­la­bil de alte coruri din țară.

Ele­na Vici­că a con­dus corul până în 1982. Trei ani mai târ­ziu a ple­cat la cer. Alcă­tu­it ini­țial din numai 12 copii, în numai câți­va ani, corul câști­gă apre­ci­e­rea con­du­ce­rii publi­cu­lui de spe­cia­li­ta­te și nu numai, ajun­gând în 1951 și 1953 la Fes­ti­va­lul Mondi­al de Tine­ret, unde devi­ne lau­re­at al aces­to­ra. Corul de Copii Radio este un grup vocal recu­nos­cut atât pe plan națio­nal, cât și inter­națio­nal. Acti­vi­ta­tea coru­lui se întin­de nu doar pe dura­ta a mai mult de 6 dece­nii, ci și pe cuprin­sul mai mul­tor țări și con­ti­nen­te. Prin­tre aces­tea se numă­ră Uniu­nea Euro­pea­nă (Fran­ța, Rega­tul Unit, Bel­gia, Ger­ma­nia, Ita­lia, Sue­dia și Fin­lan­da), Elve­ția, Japo­nia, Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, Can­a­da și Tur­cia.” (Aure­lia și Ște­fan Lăpușan, „Man­ga­lia în pagi­ni­le vre­mii”, Edi­tu­ra Dobro­gea, 2007, pag. 268)

***

Prin 1928, plut. Vici­că Mari­an (1897–1943) a fost numit coman­dant al Pluto­nu­lui 2 Gră­ni­ceri Man­ga­lia. El avea domi­ci­liu pe str. Vasi­le Pâr­van, nr. 2. De amin­tit că acest sub­o­fi­ţer este tatăl renu­mi­tei ELENA VICICĂ (1922–1985), muzi­co­log şi diri­jor al ves­ti­tu­lui Cor de Copii – Radio Bucu­reşti.

De remar­cat că, la 15 iulie 1976, ea a con­cer­tat chiar în cele­bra Cate­dra­lă Bizan­ti­nă “Sf. Sofia” din Istan­bul. Sub baghe­ta ei, corul, for­mat din 120 de copii, a cân­tat imnul de lau­dă închi­nat Fecioa­rei Maria, “Ave Maria”, de Franz Schu­bert. Înre­gis­tră­ri­le con­cer­te­lor Coru­lui de Copii au uimit întrea­ga lume muzi­ca­lă”.

(D‑tru Isac, „Man­ga­lia, recu­noș­tin­ță veș­ni­că Arma­tei Româ­ne”, Edi­tu­ra „Impe­ri­um”, Con­stan­ța, 2014, pag. 32).

***

ELENA VICICĂ (17.02.1922 – 07.05.1985).

Diri­jor al Coru­lui de Copii de la Radio Bucu­reşti, între 1952–1982. Avea, sub con­du­ce­rea diri­jo­ra­lă, Ansam­blul Coral, for­mat din 120 de copii. Cu aceş­tia a susţi­nut nume­roa­se con­cer­te, atât în ţară, cât şi pes­te hota­re, unde a adus o mare fai­mă Româ­ni­ei. Una din­tre ele­ve­le sale emi­nen­te, era Ilea­na Cotru­baş (n. 1939), o renu­mi­tă sopra­nă, care a cân­tat pe mari­le sce­ne ale lumii.

La 15 iulie 1976, a con­cer­tat chiar şi în cele­bra Cate­dra­lă Bizan­ti­nă “Sf. Sofia” din Istan­bul, Tur­cia. Aici, a cân­tat imnul de lau­dă închi­nat Fecioa­rei Maria, anu­me “Ave-Maria” de Franz Schu­bert. Înre­gis­tră­ri­le de atunci, dato­ri­tă rezo­nanţei şi acus­ti­cii mare­lui edi­fi­ciu, au uimit lumea muzi­cii de pe plan mondi­al.

În Man­ga­lia, a locu­it şi a copi­la­rit pe str. Vasi­le Pâr­van, nr. 2.

Ca învă­ţă­toa­re în acest oraş, în 1940, a înfi­inţat, la Casa Cul­tu­ra­lă “Vasi­le Pâr­van”, pri­mul cor de copii, care cân­ta atunci pe trei voci: cân­te­ce popu­la­re, patri­o­ti­ce şi reli­gi­oa­se. Ea însă­şi era şi prim-solis­tă a Coru­lui Bise­ri­cii “Sf. Ghe­or­ghe”, con­dus de renu­mi­tul doc­tor Con­stan­tin T. Giu­res­cu.

Înce­pând din 1946, a urmat cur­su­ri­le Facul­tă­ţii de Peda­go­gie şi Diri­jat Coral al Con­ser­va­to­ru­lui de Muzi­că şi Artă Dra­ma­ti­că Bucu­reşti. Aici, a avut pro­fe­sori renu­mi­ţi, pre­cum Dumi­tru D. Chi­r­i­ac, Maria Foti­no, Dumi­tru D. Botez, Ion Vicol ş.a.

Bucu­rân­du-se de preţu­i­rea deo­se­bi­tă a aces­to­ra, cât şi dato­ri­tă talen­tu­lui său, la absol­vi­rea Con­ser­va­to­ru­lui, în 1952, a fost repar­ti­za­tă de către Comi­sia Guver­na­men­ta­lă la Dire­cţia Muzi­ca­lă a Radi­o­di­fu­ziu­nii, ca diri­jor la Corul de Copii”.

(Dumi­tru Isac, „Oameni de sea­mă. Per­so­na­li­tăți ale Man­ga­li­ei”, lucra­re în curs de apa­ri­ție).

MN: Des­pre ELENA VICICĂ, vă invi­tăm să citiți și seri­a­lul nos­tru MANGALIATOP 20, dedi­cat per­so­na­li­tă­ți­lor loca­le. https://bit.ly/2CZfmlA


Man­ga­lia News, 25.07.2020. (sur­sa: prof. Emil-Cor­ne­liu Ninu, pe Face­bo­ok).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply