În stațiunea Cap-Aurora se vor construi locuințe ANL

0
265

Con­si­li­ul Local al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a apro­bat, recent, în cadrul unei ședin­țe extra­or­di­na­re des­fă­șu­ra­tă onli­ne, mai mul­te pro­iec­te de hotă­râre ini­ția­te de pri­ma­rul Radu Cris­ti­an. Unul din­tre pro­iec­te­le adop­ta­te de ale­șii locali a vizat ela­bo­ra­rea unui PLAN URNANISTIC ZONAL (PUZ) pen­tru con­stru­i­rea unor locu­in­țe tip ANL, în sta­țiu­nea Jupi­ter-Cap Auro­ra.

Con­form docu­men­ta­ți­ei din pro­iect, Pri­mă­ria Man­ga­lia a atri­bu­it tere­nul de 4,4 ha, spre folo­sin­ță gra­tu­i­tă, Agen­ți­ei Națio­na­le pen­tru Locu­in­țe, care va con­strui un com­plex rezi­den­ți­al, cu regim de înăl­ți­me S/Ds+P+2E.

”La aceas­tă docu­men­ta­ție, am lucrat încă din 2018, fiind inte­re­sați de con­stru­i­rea aces­tor locu­in­țe, în spe­cial pen­tru tine­rii Man­ga­li­ei, care au difi­cul­tăți finan­ci­a­re în con­stru­i­rea sau achi­zi­țio­na­rea unei case. Locu­in­țe­le con­stru­i­te de ANL au pre­țuri atrac­ti­ve și pot fi cum­pă­ra­te în rate, prin cre­dit ipo­te­car”, a decla­rat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.

Edi­lul Man­ga­li­ei a rea­min­tit că ANL con­stru­ieș­te, deja, pe stra­da Oituz din loca­li­ta­te, un com­plex rezi­den­ți­al for­mat din 16 case și un bloc cu 22 de apar­ta­men­te. Aces­tea sunt în curs de con­trac­ta­re pen­tru cei care au depus dosa­re­le la insti­tu­ția guver­na­men­ta­lă.


Man­ga­lia News, 28.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply