Hotărârea de Guvern privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României (Documente)

0
189

Rămân vala­bi­le res­tric­ții impu­se până acum – inclu­siv inter­zi­ce­rea orga­ni­ză­rii şi desfă­şu­ră­rii de mitin­guri și demon­stra­ţii, în con­di­ți­i­le în care au loc ase­me­nea mani­fes­tări con­tra măsu­ri­lor lua­te de auto­ri­tăți.

Guver­nul a adop­tat HOTĂRÂREA pri­vind pre­lun­gi­rea stă­rii de aler­tă pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei și MĂSURILE care se apli­că pe dura­ta aces­te­ia pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea efec­te­lor pan­de­mi­ei de COVID-19.

Actul nor­ma­tiv a fost pre­zen­tat de vice­pre­mi­e­rul Ralu­ca Tur­can care a ară­tat că rămân vala­bi­le res­tric­ții impu­se până acum – inclu­siv inter­zi­ce­rea orga­ni­ză­rii şi desfă­şu­ră­rii de mitin­guri și demon­stra­ţii, în con­di­ți­i­le în care au loc ase­me­nea mani­fes­tări con­tra măsu­ri­lor lua­te de auto­ri­tăți.

Rămâ­ne vala­bi­lă pur­ta­rea obli­ga­to­rie a măș­tii în spa­ți­i­le publi­ce închi­se, în mij­loa­ce­le de trans­port în comun și la locul de mun­că.

Pre­zen­tăm mai jos tex­tul inte­gral al Hotă­rârii de Guvern și al Măsu­ri­lor

Guver­nul Româ­ni­ei adop­tă pre­zen­ta HOTĂRÂRE:

Art. 1 – Înce­pând cu data de 17 iulie 2020, se pre­lun­geş­te cu 30 de zile sta­rea de aler­tă pe întreg teri­to­ri­ul ţării, insti­tu­i­tă prin Hotă­rârea Guver­nu­lui nr. 394/2020 pri­vind decla­ra­rea stă­rii de aler­tă şi măsu­ri­le care se apli­că pe dura­ta aces­te­ia pen­tru pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea efec­te­lor pan­de­mi­ei de COVID-19, publi­ca­tă în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei, Par­tea I, nr. 410 din 18 mai 2020, apro­ba­tă cu modi­fi­cări şi com­ple­tări prin Hotă­rârea Par­la­men­tu­lui Româ­ni­ei nr. 5/2020, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, și pre­lun­gi­tă prin Hotă­rârea Guver­nu­lui nr. 476/2020 pri­vind pre­lun­gi­rea stă­rii de aler­tă pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei şi măsu­ri­le care se apli­că pe dura­ta aces­te­ia pen­tru pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea efec­te­lor pan­de­mi­ei de COVID-19, publi­ca­tă în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei, Par­tea I nr. 515 din 16 iunie 2020, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re.

Art. 2 – Pe dura­ta pre­vă­zu­tă la art. 1 măsu­ri­le de pre­ve­ni­re şi con­trol al infe­cţi­i­lor cu coro­na­vi­ru­sul SARS-CoV‑2, con­di­ţi­i­le con­cre­te de apli­ca­re şi des­ti­na­ta­rii aces­tor măsuri, pre­cum şi insti­tu­ţi­i­le şi auto­ri­tă­ţi­le publi­ce care pun în apli­ca­re sau urmă­resc res­pec­ta­rea apli­că­rii măsu­ri­lor pe dura­ta stă­rii de aler­tă sunt pre­vă­zu­te în:

a) ane­xa nr. 1 – „Măsuri pen­tru cre­ş­te­rea capa­ci­tă­ţii de răs­puns“;

b) ane­xa nr. 2 – „Măsu­ră pen­tru asi­gu­ra­rea rezi­li­enţei comu­ni­tă­ţi­lor“;

c) ane­xa nr. 3 – „Măsuri pen­tru dimi­nu­a­rea impac­tu­lui tipu­lui de risc“.

Art. 3 – În apli­ca­rea dis­po­zi­ţi­i­lor art. 7^1 din Ordo­nanţa de urgenţă a Guver­nu­lui nr. 11/2020 pri­vind sto­cu­ri­le de urgenţă medi­ca­lă, pre­cum şi une­le măsuri afe­ren­te insti­tu­i­rii caran­ti­nei, apro­ba­tă cu com­ple­tări prin Legea nr. 20/2020, cu com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, şi ale Hotă­rârii Guver­nu­lui nr. 557/2016 pri­vind mana­ge­men­tul tipu­ri­lor de risc, cu modi­fi­că­ri­le ulte­ri­oa­re, secre­ta­rul de stat, şef al Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă din cadrul Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne, dis­pu­ne, în cola­bo­ra­re cu Minis­te­rul Sănă­tă­ţii, prin ordin al coman­dan­tu­lui acţiu­nii, măsu­ri­le nece­sa­re pre­ve­ni­rii şi com­ba­te­rii infe­cţi­i­lor cu coro­na­vi­ru­sul SARS-CoV‑2, în cadrul acţiu­ni­lor de răs­puns la nivel naţio­nal.

Art. 4 – Regi­mul con­tra­venţio­nal apli­ca­bil pen­tru neres­pec­ta­rea măsu­ri­lor pre­vă­zu­te în ane­xe­le nr. 1–3 este cel sta­bi­lit la art. 64 – 70 din Legea nr. 55/2020 pri­vind une­le măsuri pen­tru pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea efec­te­lor pan­de­mi­ei de COVID-19, cu modi­fi­că­ri­le ulte­ri­oa­re.

Art. 5 – Ane­xe­le nr. 1 – 3 fac par­te inte­gran­tă din pre­zen­ta hotă­râre.

Art. 6 – Acte­le emi­se pen­tru pune­rea în exe­cu­ta­re a Hotă­rârii Guver­nu­lui nr. 394/2020, apro­ba­tă cu modi­fi­cări şi com­ple­tări prin Hotă­rârea Par­la­men­tu­lui Româ­ni­ei nr. 5/2020, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re și a Hotă­rârii Guver­nu­lui nr. 476/2020 pri­vind pre­lun­gi­rea stă­rii de aler­tă pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei şi măsu­ri­le care se apli­că pe dura­ta aces­te­ia pen­tru pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea efec­te­lor pan­de­mi­ei de COVID-19, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, își men­țin apli­ca­bi­li­ta­tea în măsu­ra în care dis­po­zi­ţi­i­le aces­to­ra nu con­tra­vin măsu­ri­lor sta­bi­li­te în ane­xe­le nr. 1–3 la pre­zen­ta hotă­râre.

Măsuri pen­tru creș­te­rea capa­ci­tă­ții de răs­puns

Art. 1 – În con­di­ţi­i­le art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 55/2020 pri­vind une­le măsuri pen­tru pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea efec­te­lor pan­de­mi­ei de COVID-19, cu modi­fi­că­ri­le ulte­ri­oa­re, se sta­bi­lesc urmă­toa­re­le măsuri:

1. coor­do­na­rea ope­ra­ţio­na­lă a ser­vi­ci­i­lor publi­ce de ambu­lanţă şi a ser­vi­ci­i­lor volun­ta­re pen­tru situ­a­ţii de urgenţă, în con­di­ţi­i­le art. 54 şi 55 din Ordo­nanţa de urgenţă a Guver­nu­lui nr. 70/2020 pri­vind regle­men­ta­rea unor măsuri, înce­pând cu data de 15 mai 2020, în con­tex­tul situ­a­ţi­ei epi­de­mi­o­lo­gi­ce deter­mi­na­te de răs­pân­di­rea coro­na­vi­ru­su­lui SARS-CoV‑2, pen­tru pre­lun­gi­rea unor ter­me­ne, pen­tru modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea Legii nr. 227/2015 pri­vind Codul fis­cal, a Legii edu­ca­ţi­ei naţio­na­le nr. 1/2011, pre­cum şi a altor acte nor­ma­ti­ve, cu modi­fi­că­ri­le ulte­ri­oa­re;

2. coor­do­na­rea ope­ra­ţio­na­lă a poli­ţi­ei loca­le, în con­di­ţi­i­le art. 50 – 52 din Ordo­nanţa de urgenţă a Guver­nu­lui nr. 70/2020, cu modi­fi­că­ri­le ulte­ri­oa­re.

Art. 2 – În con­di­ţi­i­le art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 55/2020, cu modi­fi­că­ri­le ulte­ri­oa­re, se sta­bi­lesc urmă­toa­re­le măsuri:

1. Se insti­tu­ie obli­ga­ţia de a asi­gu­ra măsu­ri­le de con­ti­nu­i­ta­te a acti­vi­tă­ţii cen­tre­lor rezi­denţi­a­le de îngri­ji­re şi asis­tenţă a per­soa­ne­lor vâr­st­ni­ce, cen­tre­lor rezi­denţi­a­le pen­tru copii şi adulţi, cu şi fără diza­bi­li­tă­ţi, pre­cum şi pen­tru alte cate­go­rii vul­ne­ra­bi­le şi de a sta­bili pro­gra­mul de lucru al anga­ja­ţi­lor, potri­vit art. 19 din Legea nr. 55/2020, cu avi­zul dire­cţi­i­lor de sănă­ta­te publi­că judeţe­ne, res­pec­tiv a muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti.

2. Fur­ni­zo­rii de ser­vi­cii soci­a­le de tip rezi­denţi­al îşi orga­ni­zea­ză pro­gra­mul în fun­cţie de con­tex­tul epi­de­mi­o­lo­gic exis­tent la nivel local şi cu res­pec­ta­rea nor­me­lor în vigoa­re pri­vind legi­sla­ţia în dome­ni­ul mun­cii. Acti­vi­ta­tea la nive­lul aces­tor ser­vi­cii va fi orga­ni­za­tă şi desfă­şu­ra­tă cu res­pec­ta­rea nor­me­lor de pre­ve­ni­re a răs­pân­di­rii viru­su­lui SARS-CoV‑2 insti­tu­i­te de auto­ri­tă­ţi­le com­pe­ten­te.

Art. 3 – În con­di­ţi­i­le art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modi­fi­că­ri­le ulte­ri­oa­re, se sta­bi­leş­te desfă­şu­ra­rea în regim per­ma­nent a acti­vi­tă­ţii tutu­ror cen­tre­lor ope­ra­ti­ve pen­tru situ­a­ţii de urgenţă cu acti­vi­ta­te tem­po­ra­ră, pre­cum şi a acti­vi­tă­ţii Cen­tru­lui Naţio­nal de Con­du­ce­re şi Coor­do­na­re a Inter­venţi­ei şi a cen­tre­lor judeţene/al muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti de coor­do­na­re şi con­du­ce­re a inter­venţi­ei.

Art. 4 – (1) Măsu­ra pre­vă­zu­tă la art. 1 pct. 1 se pune în apli­ca­re de către uni­tă­ţi­le teri­to­ri­a­le pen­tru situ­a­ţii de urgenţă, res­pec­tiv de către inspec­to­ra­te­le pen­tru situ­a­ţii de urgenţă.

(2) Măsu­ra pre­vă­zu­tă la art. 1 pct. 2 se pune în apli­ca­re de către Poli­ţia Româ­nă, prin inspec­to­ra­te­le de poli­ţie judeţene/Direcţia Gene­ra­lă de Poli­ţie a Muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti.

(3) Res­pec­ta­rea apli­că­rii măsu­ri­lor pre­vă­zu­te la art. 2 se urmă­reş­te de către Minis­te­rul Mun­cii şi Pro­te­cţi­ei Soci­a­le.

(4) Măsu­ra pre­vă­zu­tă la art. 3 se pune în apli­ca­re de către insti­tu­ţi­i­le la nive­lul căro­ra sunt orga­ni­za­te cen­tre­le ope­ra­ti­ve pen­tru situ­a­ţii de urgenţă, res­pec­tiv cen­tre­le de coor­do­na­re şi con­du­ce­re a inter­venţi­ei. Res­pec­ta­rea apli­că­rii aces­tei măsuri se urmă­reş­te de către Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne.

Măsuri pen­tru asi­gu­ra­rea rezi­li­en­ței comu­ni­tă­ți­lor

Art. 1 – În con­di­ţi­i­le art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 pri­vind une­le măsuri pen­tru pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea efec­te­lor pan­de­mi­ei de COVID-19, cu modi­fi­că­ri­le ulte­ri­oa­re, se sta­bi­leș­te urmă­toa­rea măsu­ră:

1. În spa­ţi­i­le publi­ce închi­se, spa­ţi­i­le comer­ci­a­le, mij­loa­ce­le de trans­port în comun şi la locul de mun­că se insti­tu­ie obli­ga­ti­vi­ta­tea pur­tă­rii măş­tii de pro­te­cţie, în con­di­ţi­i­le sta­bi­li­te prin ordi­nul comun al minis­tru­lui sănă­tă­ţii şi minis­tru­lui afa­ce­ri­lor inter­ne, emis în teme­iul art. 13 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modi­fi­că­ri­le ulte­ri­oa­re.

Art. 2 – Res­pec­ta­rea apli­că­rii măsu­rii pre­vă­zu­tă la art. 1 pct. 1 se urmă­reş­te de către Minis­te­rul Sănă­tă­ţii şi Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne.

Măsuri pen­tru dimi­nu­a­rea impac­tu­lui tipu­lui de risc

Art. 1 – În con­di­ţi­i­le art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 pri­vind une­le măsuri pen­tru pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea efec­te­lor pan­de­mi­ei de COVID-19, cu modi­fi­că­ri­le ulte­ri­oa­re, se sta­bi­lesc urmă­toa­re­le măsuri:

1. Pen­tru pre­ve­ni­rea răs­pân­di­rii infe­cţi­i­lor cu SARS-CoV‑2 sunt inter­zi­se orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea de mitin­guri, demon­stra­ţii, pro­ce­siuni, con­cer­te sau a altor tipuri de întru­niri în spa­ţii des­chi­se, pre­cum şi a întru­ni­ri­lor de natu­ra acti­vi­tă­ţi­lor cul­tu­ra­le, şti­inţi­fi­ce, artis­ti­ce, spor­ti­ve sau de diver­tis­ment în spa­ţii închi­se, cu exce­pţia celor orga­ni­za­te şi desfă­şu­ra­te potri­vit pct. 2 – 11.

2. Acti­vi­tă­ţi­le de pre­gă­ti­re fizi­că în cadrul struc­tu­ri­lor şi baze­lor spor­ti­ve, defi­ni­te con­form Legii edu­ca­ţi­ei fizi­ce şi spor­tu­lui nr. 69/2000, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, con­stând în can­to­na­men­te, antre­na­men­te şi com­pe­ti­ţii spor­ti­ve orga­ni­za­te pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei pot fi desfă­şu­ra­te numai în con­di­ţi­i­le sta­bi­li­te prin ordi­nul comun al minis­tru­lui tine­re­tu­lui şi spor­tu­lui şi minis­tru­lui sănă­tă­ţii, emis în teme­iul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modi­fi­că­ri­le ulte­ri­oa­re.

3. Com­pe­ti­ţi­i­le spor­ti­ve orga­ni­za­te în aer liber sau în bazi­ne aco­pe­ri­te ori afla­te în aer liber se pot desfă­şu­ra pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei fără spec­ta­tori, numai în con­di­ţi­i­le sta­bi­li­te prin ordi­nul comun al minis­tru­lui tine­re­tu­lui şi spor­tu­lui şi al minis­tru­lui sănă­tă­ţii, emis în teme­iul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modi­fi­că­ri­le ulte­ri­oa­re.

4. În con­di­ţi­i­le pct. 2, se per­mi­te desfă­şu­ra­rea de către spor­ti­vii pro­fe­si­o­ni­şti, legi­ti­ma­ţi şi/sau de per­for­manţă a acti­vi­tă­ţi­lor de pre­gă­ti­re fizi­că în bazi­ne aco­pe­ri­te sau afla­te în aer liber, iar acti­vi­tă­ţi­le de pre­gă­ti­re fizi­că în spa­ţii închi­se sunt per­mi­se numai cu res­pec­ta­rea regu­li­lor de dis­tanţa­re între par­ti­ci­panţi, ast­fel încât să se asi­gu­re mini­mum 7 mp/persoană.

5. Pre­ve­de­ri­le pct. 2–4 nu se apli­că în cazul spor­tu­ri­lor de con­tact.

6. Acti­vi­ta­tea insti­tu­ţi­i­lor muze­a­le, a bibli­o­te­ci­lor, libră­ri­i­lor, stu­di­o­u­ri­lor de pro­du­cţie de film şi audi­o­vi­zu­al, pre­cum şi eve­ni­men­te­le cul­tu­ra­le în aer liber pot fi desfă­şu­ra­te în con­di­ţi­i­le sta­bi­li­te prin ordi­nul comun al minis­tru­lui cul­tu­rii şi minis­tru­lui sănă­tă­ţii, emis în teme­iul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modi­fi­că­ri­le ulte­ri­oa­re.

7. În con­di­ţi­i­le pct. 6, orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea spec­ta­co­le­lor de tipul dri­ve-in sunt per­mi­se numai dacă ocu­panţii unui auto­ve­hi­cul sunt mem­brii ace­lea­şi fami­lii, iar orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea în aer liber a spec­ta­co­le­lor, con­cer­te­lor, fes­ti­va­lu­ri­lor publi­ce şi pri­va­te sau a altor eve­ni­men­te cul­tu­ra­le sunt per­mi­se numai cu par­ti­ci­pa­rea a cel mult 500 de spec­ta­tori cu locuri pe sca­u­ne, afla­te la dis­tanţă de mini­mum 2 metri unul faţă de celă­lalt, pre­cum şi cu pur­ta­rea măş­tii de pro­te­cţie.

8. Acti­vi­ta­tea cul­te­lor reli­gi­oa­se, inclu­siv a slu­j­be­lor şi rugă­ciu­ni­lor colec­ti­ve, se desfă­şoa­ră în inte­ri­o­rul şi/sau în afa­ra lăca­şu­ri­lor de cult cu res­pec­ta­rea regu­li­lor de pro­te­cţie sani­ta­ră, sta­bi­li­te prin ordi­nul comun al minis­tru­lui sănă­tă­ţii şi minis­tru­lui afa­ce­ri­lor inter­ne, emis în teme­iul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modi­fi­că­ri­le ulte­ri­oa­re.

9. Se inter­zic acti­vi­tă­ţi­le recre­a­ti­ve şi spor­ti­ve desfă­şu­ra­te în aer liber, cu exce­pţia celor care se desfă­şoa­ră cu par­ti­ci­pa­rea a cel mult 10 per­soa­ne care nu locu­iesc împre­u­nă, res­pec­tiv ciclis­mul, dru­meţi­i­le, aler­ga­rea, cano­ta­jul, alpi­nis­mul, vână­toa­rea, pes­cu­i­tul şi alte acti­vi­tă­ţi recre­a­ti­ve şi spor­ti­ve desfă­şu­ra­te în aer liber sta­bi­li­te prin ordin comun al minis­tru­lui sănă­tă­ţii, după caz, cu minis­trul tine­re­tu­lui şi spor­tu­lui, minis­trul mediu­lui, ape­lor şi pădu­ri­lor sau minis­trul agri­cul­tu­rii şi dezvol­tă­rii rura­le.

10. Se inter­zi­ce par­ti­ci­pa­rea la eve­ni­men­te pri­va­te în spa­ţii închi­se, cu exce­pţia celor care se desfă­şoa­ră cu par­ti­ci­pa­rea a cel mult 20 de per­soa­ne şi cu res­pec­ta­rea regu­li­lor de dis­tanţa­re fizi­că”.

Citiți și: DOCUMENT. Deci­zia Guver­nu­lui pri­vind pre­lun­gi­rea stă­rii de aler­tă! Ce se întâm­plă de vineri, 17 iulie 2020.


Man­ga­lia News, 16.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele