Guvernul a adoptat legea privind carantina și izolarea. Arafat: ”Izolare” se va referi la persoanele bolnave sau infectate, “carantină” se va referi la persoane sănătoase

0
460

Guver­nul a adop­tat legea pri­vind caran­ti­na și izo­la­rea. Legea nu se refe­ră doar la coro­na­vi­rus, ci la ini­ţi­e­rea unor măsuri igie­ni­co-sani­ta­re pen­tru situ­a­ţii deo­se­bi­te de risc epi­de­mi­o­lo­gic sau bio­lo­gic. Pro­iec­tul de lege vine după deci­zia CCR pri­vind caran­ti­na­rea şi izo­la­rea per­soa­ne­lor con­ta­mi­na­te cu noul coro­na­vi­rus. Legea va ajun­ge în regim de urgen­ță în Par­la­ment. Exis­tă și o noțiu­ne nouă, de “caran­ti­na­re a baga­je­lor”, care nu se refe­ră doar la COVID 19, iar amen­zi­le rămân în vigoare.

Șeful Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță, Raed Ara­fat, a anun­țat într‑o con­fe­rin­ță de pre­să care a avut loc după ședin­ța de guvern, că, potri­vit nou­lui pro­iect de lege, ter­me­nul ”izo­la­re” se va referi la per­soa­ne­le bol­na­ve sau infec­ta­te, în timp ce ter­me­nul ”caran­ti­nă” se va referi la per­soa­ne sănătoase.

Ara­fat a mai spus că, dacă e depă­și­tă capa­ci­ta­tea spi­ta­le­lor, izo­la­rea va putea fi făcu­tă și la domiciliu.

Caran­ti­na per­soa­ne­lor” are acum o defi­ni­ție care este ase­mă­nă­toa­re cu regu­la­men­tul inter­națio­nal sani­tar. Ea repre­zin­tă o măsu­ră de pre­ve­ni­re a răs­pân­di­rii boli­lor infec­to-con­ta­gi­oa­se, con­stând în sepa­ra­rea fizi­că a per­soa­ne­lor sănă­toa­se, sus­pec­te de a fi infec­ta­te sau pur­tă­toa­re ale unui agent pato­gen, de alte per­soa­ne, în spa­ții spe­cial desem­na­te de auto­ri­tăți, la domi­ci­liu sau în loca­ția decla­ra­tă de către per­soa­na caran­ti­na­tă”, a expli­cat Arafat.

Așa­dar, „caran­ti­na” se va referi la per­soa­ne­le care sunt sănă­toa­se, dar care pot fi în peri­oa­da de incubație.

Ter­me­nul de „izo­la­re” repre­zin­tă o măsu­ră care con­stă în sepa­ra­rea fizi­că a per­soa­ne­lor bol­na­ve cu o boa­lă infec­to-con­ta­gi­oa­să sau a per­soa­ne­lor pur­tă­toa­re ale unui agent pato­gen în vede­rea moni­to­ri­ză­rii stă­rii de sănă­ta­te, apli­că­rii unui tra­ta­ment, în sco­pul vin­de­că­to­rii și redu­ce­rii gra­du­lui de con­ta­gi­o­zi­ta­te. Aici se vor­beș­te în mod deo­se­bit de inter­na­rea pacien­tu­lui, de inter­na­rea pacien­tu­lui la spi­tal, într‑o uni­ta­te care apar­ți­ne spi­ta­lu­lui, unde lucrea­ză per­so­na­lul spi­ta­lu­lui (…) sau, în cazul în care con­di­ți­i­le per­mit, izo­la­rea să aibă loc la domi­ci­liu. Acest lucru este o excep­ție, în cazul în care capa­ci­ta­tea spi­ta­lu­lui inte­gral este depă­și­tă”, a mai spus șeful DSU.

Potri­vit lui Ara­fat, caran­ti­na­rea baga­je­lor e obligatorie.

Con­ti­nu­a­rea, cu VIDEO, AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply