Geto-Dacii din Moldova, în vizită la Muzeul de Arheologie ”Callatis” din Mangalia [FOTO/VIDEO]

0
377

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia: Mem­brii Aso­ci­a­ți­ei Cul­tu­ra­le ”Geto-Dacii din Mol­do­va” ne-au vizi­tat dumi­ni­că, 5 iulie, la Muze­ul de Arhe­o­lo­gie ”Cal­la­tis”, pen­tru a ne poves­ti câte ceva des­pre via­ța civi­lă și mili­ta­ră a stră­mo­și­lor noș­tri, dacii si roma­nii. Cei pre­zenți au putut afla deta­lii inte­re­san­te des­pre modul de via­ță din peri­oa­da anti­că, des­pre rolul arme­lor și echi­pa­men­te­lor de răz­boi din acea vre­me și au asis­tat la câte­va mici demon­stra­ții mili­ta­re între răz­bo­i­ni­cii daci și romani (Legiu­nea I Adi­u­trix).

Mul­țu­mim tutu­ror celor pre­zenți și îi aștep­tăm cu drag la Muzeu, pen­tru noi expe­rien­țe la fel de fru­moa­se ca cea de dumi­ni­că!


Man­ga­lia News, 06.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply