Fondurile europene de 1 miliard euro pentru firme: Când se va lansa aplicația electronică de înscriere

0
195

Apar noi infor­ma­ții des­pre fon­du­ri­le euro­pe­ne de 1 mili­ard de euro pen­tru PFA, microîn­tre­prin­deri și fir­me mici și mij­lo­cii (IMM): minis­trul Eco­no­mi­ei a anun­țat vineri, într-un inter­viu la HotNews.ro, când ar putea fi lan­sa­tă apli­ca­ția elec­tro­ni­că de înscri­eri și moda­li­ta­tea de acor­da­re a aju­toa­re­lor care ar urma să ajun­gă la cir­ca 100.000 de afa­ceri.

Vor­bim des­pre cele 3 sche­me de finan­ța­re pen­tru mici­le afa­ceri, pen­tru care Guver­nul tre­bu­ie să adop­te o ordo­nan­ță de urgen­ță. Minis­trul Vir­gil Popes­cu spe­ră ca Ser­vi­ci­ul de Tele­co­mu­ni­ca­ții Spe­ci­a­le (STS) să fie gata până pe 15 august cu apli­ca­ția elec­tro­ni­că pen­tru înscri­e­rea onli­ne a fir­me­lor în pro­gra­me­le de spri­jin. Cir­ca 100.000 de fir­me ar urma să fie spri­ji­ni­te ast­fel, din eva­luă­ri­le Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei.

Vor­bim în total des­pre pes­te 100.000 de fir­me, din eva­luă­ri­le noas­tre. Nicio auto­ri­ta­te publi­că nu a ges­tio­nat până acum atât de mul­te com­pa­nii. Acest lucru nu se poa­te face manu­al, este exclus să luăm dosar cu dosar. Și tre­bu­ie con­trac­ta­te anul aces­ta, pen­tru că sunt din exer­ci­ți­ul finan­ci­ar 2014–2020. Sper ca până pe 15 august să avem o apli­ca­ție infor­ma­ti­că, lucrăm cu STS. Ei au dat un ter­men mai spre sfâr­și­tul lui august, hai să vedem care ter­men va fi, eu cred că la jumă­ta­tea lui august dăm dru­mul la aces­tea”, a decla­rat Vir­gil Popes­cu, pen­tru HotNews.ro.

Pe urmă, apli­ca­ția celor de la STS va putea fi folo­si­tă și la alte pro­gra­me de finan­ța­re IMM, în vii­tor. „Sunt con­vins că vom avea o apli­ca­ție care este pilot în Româ­nia în momen­tul de față și va putea fi folo­si­tă și pen­tru urmă­toa­re­le call-uri de pro­iec­te și tre­bu­ie să ne obiș­nu­im cu gîn­dul că vo avea foar­te mul­te, zeci de mii de fir­me”, a mai afir­mat minis­trul Vir­gil Popes­cu.

Cum se vor da banii euro­peni

Citiți con­ti­nu­a­rea pe startupcafe.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply